Χορήγηση Βεβαίωσης Αναγγελίας Υδραυλικού

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση Βεβαίωσης Αναγγελίας Υδραυλικού

Για το αίτημα αυτό μπορείτε να κάνετε αίτηση ηλεκτρονικά στο https://eservices.crete.gov.gr

Χρόνος διεκπεραίωσης: 10 έως 60 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 119
Τελευταία ενημέρωση: 31-01-2023

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Ο πολίτης έρχεται σε επικοινωνία με την υπηρεσία είτε τηλεφωνικώς, είτε μέσω email, είτε προσωπικά.

Ο αρμόδιος υπάλληλος του στέλνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω email.

Ο υπάλληλος παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης Ο υπάλληλος παραλαμβάνει την αίτηση, εάν είναι πλήρη τα δικαιολογητικά, την πρωτοκολλάει στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.

Ο υπάλληλος διεκπεραιώνει το αίτημα και ενημερώνει ηλεκτρονικά τον πολίτη για την ολοκλήρωσή του.

Ο πολίτης προσέρχεται στην υπηρεσία με την ταυτότητα του για την παραλαβή της βεβαίωσης αναγγελίας

Προϋποθέσεις

Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Αναγγελίας Ψυκτικού απαιτούνται οι τίτλοι σπουδών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Παράβολα

15€ αρ. Λογαριασμού της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε.: IBAN: GR21 0870 0980 0000 0001 1202 571

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

3. Άδεια Εργασίας ή Παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ε.Ε.

4. Παράβολο 15€ (Κατατίθενται στον αρ. Λογ. της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε.: IBAN: GR21 0870 0980 0000 0001 1202 571)

5. Αντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα

6. Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή (εντός και εκτός Ε.Ε.)

- Αντίγραφο τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας και

- Απόφαση ισοτιμίας του Εθνικού οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού από ΑΤΕΕΝ

7. Για τους υπηκόους της Ε.Ε., που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε άλλο κράτος –μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως μισθωτοί

- Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το ΑΤΕΕΝ

Νομοθεσία

Π.Δ. 112/2012 (ΦΕΚ 197 Α')

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2813410450