Χορήγηση Άδειας Ψυκτικού

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση Άδειας Ψυκτικού.

Για το αίτημα αυτό μπορείτε να κάνετε αίτηση ηλεκτρονικά στο https://eservices.crete.gov.gr

Χρόνος διεκπεραίωσης: 10 έως 60 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 123
Τελευταία ενημέρωση: 31-01-2023

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Ο πολίτης έρχεται σε επικοινωνία με την υπηρεσία είτε τηλεφωνικώς, είτε μέσω email, είτε προσωπικά.
Ο αρμόδιος υπάλληλος του στέλνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω email.
Ο υπάλληλος παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης Ο υπάλληλος παραλαμβάνει την αίτηση, εάν είναι πλήρη τα δικαιολογητικά, την πρωτοκολλάει στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.
Ο υπάλληλος διεκπεραιώνει το αίτημα και ενημερώνει ηλεκτρονικά τον πολίτη για την ολοκλήρωσή του.
+G8Ο πολίτης προσέρχεται στην υπηρεσία με την ταυτότητα του για την παραλαβή της βεβαίωσης άδειας

Προϋποθέσεις

Για τη χορήγηση άδειας ψυκτικού απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας ψυκτικού. Απόκτηση συγκεκριμένης προϋπηρεσίας και κατόπιν εξετάσεων

Παράβολα

Για τη χορήγηση άδειας αρχιτεχνίτη ψυκτικού & πιστοποιητικού 2 απαιτούνται:
25 € για το διοικητικό μέρος
17 € για το θεωρητικό μέρος
156 € για το πρακτικό μέρος

Για τη χορήγηση άδειας εργοδηγού ψυκτικού & πιστοποιητικού 1 απαιτούνται:
33 € για το διοικητικό μέρος
17 € για το θεωρητικό μέρος
156 € για το πρακτικό μέρος

Για τη χορήγηση πιστοποιητικού 2 σε αρχιτεχνίτη ψυκτικό απαιτούνται:
5 € για το διοικητικό μέρος
17 € για το θεωρητικό μέρος
135 € για το πρακτικό μέρος

Για τη χορήγηση πιστοποιητικού 1 σε εργοδηγό ψυκτικό απαιτούνται:
5 € για το διοικητικό μέρος
17 € για το θεωρητικό μέρος
135 € για το πρακτικό μέρος

Όλα τα παράβολα κατατίθενται στον αρ. Λογαριασμού της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε.:IBAN: GR21 0870 0980 0000 0001 1202 571

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

2. Δύο (2) Πρόσφατες Φωτογραφίες

3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

4. Άδεια Εργασίας ή Παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ε.Ε.

5. Απαιτούμενα παράβολα για τη χορήγηση άδειας αρχιτεχνίτη / εργοδηγου ψυκτικού

6. Αντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα

7. Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας:
α) Μισθωτοί:
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση προϋπηρεσίας που χορηγείται από την επιχείρηση στην οποία απασχολείται ο ενδιαφερόμενος και συνυπογράφεται από τον εποπτεύοντα, κάτοχο αδείας ή βεβαίωσης αναγγελίας, υπό τις οδηγίες ή και τη συνεχή καθοδήγηση του οποίου εργάστηκε ο ενδιαφερόμενος.
Ο εποπτεύων μπορεί να είναι ιδιοκτήτης ή μέτοχος της επιχείρησης είτε να απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου.
Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη, του εποπτεύοντος αδειούχου ή του κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας (αριθμός αδείας , εκδούσα αρχή), τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προσώπου, η διάρκεια της εκπαίδευσης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί.(Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας)

• Για όσους εργάζονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας:
1. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (σύμφωνα με το παράρτημα Ε’ του Π.Δ. 1/2013) χορηγούμενες από την επιχείρηση απασχολήσεως, συνυπογραμμένη από τον εποπτεύοντα (κάτοχο αδείας ή βεβαίωσης αναγγελίας), δηλαδή το πρόσωπο υπό τις οδηγίες ή και τη συνεχή καθοδήγηση του οποίου εργαστήκατε.
2. Τις καταστάσεις εργαζομένων θεωρημένες από την οικεία επιθεώρηση εργασίας, από τις οποίες να προκύπτει το είδος και η διάρκεια της προϋπηρεσίας
3. Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας ή της άδεια του εποπτεύοντας και
*Εφόσον ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας:
- Αντιστοίχως τις καταστάσεις και για τον εποπτεύοντα
*Εφόσον ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με σύμβαση έργου:
- Έναρξη άσκησης του επιτηδεύματος
- Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία να προκύπτει ότι η επιχείρηση απασχόλησε τον εποπτεύοντα με σύμβαση έργο, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για το χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως
*Εφόσον ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης/μέτοχος της επιχείρησης:
- Έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος από τον εποπτεύοντα
- Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης από τα οποία προκύπτει ότι ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης/μέτοχος της επιχειρήσεως
• Για όσους εργάζονται με σύμβαση έργου:
1. Έναρξη άσκησης του επιτηδεύματος
2. Σύμβαση έργου που έχει θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., από την οποία να προκύπτει ο ημερήσιος χρόνος απασχόλησης καθώς και το συνολικό χρονικό διάστημα που απασχοληθήκατε
3. Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας ή την άδεια του εποπτεύοντος και
*Εφόσον ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας:
- Αντιστοίχως τις καταστάσεις και για τον εποπτεύοντα
* Εφόσον ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με σύμβαση έργου:
- Έναρξη άσκησης του επιτηδεύματος
- Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία να προκύπτει ότι η επιχείρηση απασχόλησε τον εποπτεύοντα με σύμβαση έργο, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για το χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως
*Εφόσον ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης/μέτοχος της επιχείρησης:
- Έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος από τον εποπτεύοντα
- Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης από τα οποία προκύπτει ότι ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης/μέτοχος της επιχειρήσεως

β) Ελεύθεροι επαγγελματίες:
-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία δηλώνει :
• τη διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα απασχόλησής του
• ότι απασχολούσε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας επιβλέποντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα, με αναφορά στο ονομ/μο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας του εποπτεύοντος
• ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ) , όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και
• ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1,2.2 και 2.3 του άρθρου 6 του Π.Δ.
* (για έλεγχο του αληθούς του περιεχομένου της βεβαίωσης προϋπηρεσίας, παρακαλείστε όπως διαθέτετε και προσκομίσετε, εφόσον σας ζητηθούν, όσα αναγράφονται παρακάτω):
- Στοιχεία για την έναρξη άσκησης επιτηδεύματος
- Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση άδειας, απασχόλησε , με σύμβαση έργου ή εργασίας, αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή πρόσωπο που είχε αντίστοιχο δικαίωμα, υπό την εποπτεία του οποίου απέκτησε την απαραίτητη προϋπηρεσία, για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεων του ενδιαφερόμενου
- Αντίγραφα δηλώσεων καλής εκτέλεσης των έργων και αντίγραφα αντίστοιχων εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης, τον αριθμό και την αξία του τιμολογίου από τα οποία να προκύπτει ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το 60% του ΜΕΑΔΕ, όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική αρχή της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας.

γ) Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που εκδίδονται από Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. και ΟΤΑ πρέπει να συνοδεύονται και από:
• Απόφαση πρόσληψης από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως τεχνίτης , αρχιτεχνίτης , εργοδηγός ψυκτικός ή
• Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη, αρχιτεχνίτη, εργοδηγού υδραυλικού εφόσον διαθέτει αντίστοιχα _Hlk97893575άδεια αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού ή για την περίπτωση τεχνίτη, βεβαίωση αναγγελίας

Νομοθεσία

Π.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ 3 Α')

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα

τηλ.: 2813410450 Email: sdrakaki@crete.gov.gr