Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής από φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Γνωστοποιείται στην Υπηρεσία μας η Ίδρυση και Λειτουργία γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής, με αίτηση – υπεύθυνη δήλωση.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Εφόσον προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αίτηση και πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος, η θεώρηση των βιβλίων και η έναρξη της εποπτείας είναι άμεση.

Αριθμός αιτήματος: 135
Τελευταία ενημέρωση: 05-04-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Εφόσον προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αίτηση, η Βεβαίωση γνωστοποίησης παρέχεται άμεσα.

- Στη Βεβαίωση αναγράφεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή του Γυμναστηρίου.

- Δεν απαιτείται πρόσληψη διευθυντή από τα σωματεία που λειτουργούν αθλητικές σχολές.

Χρόνος ισχύος: Πέντε (5) έτη.

Παράβολα

400 €.

Δικαιολογητικά

· Υπεύθυνη δήλωση-αίτηση (Α΄ μέρος) – συμπλήρωση των προϋποθέσεων (Β’ μέρος)

· Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού

· Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου

· Παράβολο και απόδειξη είσπραξης

· Ταυτότητα Φυσικού Προσώπου ή Νόμιμου Εκπροσώπου

· Αν πρόκειται για εταιρία, Δήλωση περί μη λύσης και περί μη πτώχευσης της εταιρείας

· Αν πρόκειται για εταιρία, Βεβαίωση νόμιμου εκπροσώπου.

· Αν ο γνωστοποιών είναι αλλοδαπός − πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύουσα άδεια διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

· Αν ο γνωστοποιών είναι ομογενής, ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενικής θεώρησης για επαναπατρισμό.

Νομοθεσία

Π.Δ. 219/2006 (Α΄ 221).

Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/33565/12-12-2013 (Β΄ 3169).

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες

2813410225, 2813410222, 2813410212 Email: stratakou@crete.gov.gr, panagopoulou@crete.gov.gr, sifomichelakis@crete.gov.gr, n.giannadakis@crete.gov.gr