Έναρξη εποπτείας αθλητικού Σωματείου, Ένωσης, Ομοσπονδίας και θεώρηση βιβλίων

Γνωστοποιείται στην Υπηρεσία μας η έναρξη εποπτείας Σωματείου, Ένωσης ή Ομοσπονδίας και ζητείται η θεώρηση βιβλίων με Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα φέρει τη σφραγίδα του Σωματείου και θα είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο (υπογραφή & όνομα) ή άλλο, εξουσιοδοτημένο από τον πρόεδρο, πρόσωπο.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Εφόσον προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αίτηση και πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος, η θεώρηση των βιβλίων και η έναρξη της εποπτείας είναι άμεση.

Αριθμός αιτήματος: 164
Τελευταία ενημέρωση: 22-06-2022

Δικαιολογητικά

Þ Κατάλογος προσωρινής διοικούσας επιτροπής, όπως ορίστηκε από το δικαστήριο στην απόφαση σύστασης.

Þ Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού του σωματείου (με προσωρινή διοικούσα).

Þ Αντίγραφο απόφασης πρωτοδικείου με την οποία αναγνωρίστηκε το σωματείο (εκούσια δικαιοδοσία).

Þ Πιστοποιητικό καταχώρησης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου.

Þ Έναρξη Εργασιών στη Δ.Ο.Υ..

Þ Αντίγραφο πρακτικού σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) επικυρωμένο από τον Πρόεδρο & τον Γραμματέα του Δ.Σ. (δίπλα σε κάθε μέλος του Δ.Σ. να αναγράφεται η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το e-mail του).

Þ Βεβαίωση εγγραφής στην οικεία Ομοσπονδία ή Ένωση

Þ Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από τη Γ.Γ.Α.

Þ Άδεια άσκησης Επαγγέλματος προπονητών.

Þ Αντίγραφο Σύβασης εργασίας προπονητών

Þ Απλή εξουσιοδότηση της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής από τα λοιπά Ιδρυτικά μέλη του Σωματείου για εκπροσώπησή τους με γνήσιες υπoγραφές και σφραγίδα του Σωματείου.

Þ Τα έξι (6) βιβλία που πρέπει να θεωρηθούν είναι:

· Μητρώο Μελών Σωματείου (φυλλομετρείται ανά φύλλο).

· Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων (φυλλομετρείται ανά φύλλο).

· Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (φυλλομετρείται ανά φύλλο).

· Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου (φυλλομετρείται ανά σελίδα).

· Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων (φυλλομετρείται ανά σελίδα).

· Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων (φυλλομετρείται ανά σελίδα).

.

Αθλητικά σωματεία σκοποβολής:

Τα Αθλητικά Σωματεία Σκοποβολής θεωρούν και άλλα τέσσερα (4) βιβλία τα οποία είναι:

· Μητρώο Αθλουµένων Μελών (σκοπευτών) του Σωματείου.

· Βιβλίο κατεχομένων όπλων.

· Βιβλίο διακίνησης φυσιγγίων.

· Αρχείο Διεξαγωγής Αγώνων.

Επίσης, για όλα τα σωματεία θα πρέπει:

v Να αναγράφεται στο εξώφυλλο η επωνυμία του σωματείου και το είδος

του βιβλίου.

v Οι σελίδες των βιβλίων να είναι κενές.

v Οι σελίδες να έχουν φυλλομετρηθεί, όπως περιγράφεται παραπάνω.

v Οι σελίδες να έχουν σφραγισθεί με την σφραγίδα του συλλόγου στην πάνω άκρη της κάθε σελίδας ή στο κέντρο να πιάνει και τις δύο σελίδες.

v Στο πίσω μέρος της τελευταίας φυλλομετρημένης σελίδας του βιβλίου (όχι

στο εξώφυλλο) θα πρέπει να αναγράφεται το εξής κείμενο:

«Το παρόν βιβλίο φυλλομετρήθηκε, έχει (π. χ. 100) … φύλλα και θα χρησιμοποιηθεί ως βιβλίο (π. χ. Μητρώου μελών)»

Υπογραφή & όνομα Σφραγίδα Υπογραφή & όνομα

Προέδρου Γ. Γραμματέα”

Να σημειωθεί ότι στο βιβλίο Εσόδων – Εξόδων υπογράφει και ο Ταμίας.

Πριν τη θεώρηση, πραγματοποιείται έλεγχος στον φάκελο του Σωματείου ενώ δύναται να ζητηθούν περαιτέρω στοιχεία.

Νομοθεσία

Ν.2725/1999 (Α΄ 121)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες

2813410225, 2813410222, 2813410212 Email: stratakou@crete.gov.gr, panagopoulou@crete.gov.gr, sifomichelakis@crete.gov.gr,