Νεοσύστατο σωματείο κατάθεση δικαιολογητικών για έναρξη εποπτείας

Στο πλαίσιο ελέγχου και επικαιροποίησης στοιχείων των εποπτευόμενων φορέων αρμοδιότητάς μας, κάθε πολιτιστικό σωματείο οφείλει να φροντίζει για την κατάθεση δικαιολογητικών σύμφωνα με τα παρακάτω

Αριθμός αιτήματος: 167
Τελευταία ενημέρωση: 06-04-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Γνωστοποιείται στην Υπηρεσία μας η έναρξη εποπτείας Σωματείου, με Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα φέρει τη σφραγίδα του Σωματείου και θα είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο (υπογραφή & όνομα) ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο.

Δικαιολογητικά

Þ Αντίγραφο απόφασης πρωτοδικείου με την οποία αναγνωρίστηκε το σωματείο (εκούσια δικαιοδοσία).

Þ Έναρξη Εργασιών στη Δ.Ο.Υ..

Þ Ονομαστική κατάσταση μελών του ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής, στην οποία να αναγράφονται η διεύθυνση και τα τηλέφωνα αυτών. Εάν δεν έχουν γίνει αρχαιρεσίες τα παραπάνω στοιχεία προσκομίζονται για τα μέλη της προσωρινής διοικούσας επιτροπής.

Þ Απόσπασμα πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου συγκρότησης σε σώμα ή πρακτικό προσωρινής διοικούσας επιτροπής.

Þ Ισχύον Καταστατικό

Þ Ενημέρωση για τη διεύθυνση των γραφείων του σωματείου, αριθμό τηλεφώνου, e-mail.

Νομοθεσία

Ν. 281/1914 - άρθρο 29

N. 6253/1934

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες

2813410225, 2813410222, 2813410212 Email: stratakou@crete.gov.gr, panagopoulou@crete.gov.gr, sifomichelakis@crete.gov.gr,