Ετήσια κατάθεση δικαιολογητικών Πολιτιστικού Σωματείου

Στο πλαίσιο ελέγχου και επικαιροποίησης στοιχείων των εποπτευόμενων φορέων αρμοδιότητάς μας, κάθε πολιτιστικό σωματείο οφείλει να φροντίζει για την κατάθεση δικαιολογητικών σύμφωνα με τα παρακάτω

Αριθμός αιτήματος: 168
Τελευταία ενημέρωση: 14-06-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Κατατίθενται στην Υπηρεσία κάθε χρόνο τα δικαιολογητικά που απαιτούνται με Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα φέρει τη σφραγίδα του Σωματείου και θα είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο (υπογραφή & όνομα) ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο, προκειμένου ο φάκελος του σωματείου να είναι ενημερωμένος και να είναι δυνατή η θεώρηση των γραμματίων είσπραξής του

Δικαιολογητικά

Þ Θεωρημένο αντίγραφο πρακτικού ετήσιας απολογιστικής Γ.Σ. παρελθόντος έτους, στην οποία η Γ.Σ. εγκρίνει τον οικονομικό, Ειδικό οικονομικό (όταν υπάρχει επιχορήγηση) και διοικητικό απολογισμό και απαλλάσσει των ευθυνών του το Δ.Σ. (θεωρημένο από τον Πρόεδρο τον Ταμία του Δ.Σ. και τον Γραμματέα)

Συνημμένα εμπεριέχεται:

α) Θεωρημένο Αντίγραφο (από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα) από την Κατάσταση παρόντων στη Γ.Σ ταμειακώς εντάξει μελών (ονόματα-υπογραφές).

β) Θεωρημένο Αντίγραφο Οικονομικού απολογισμού της διαχειριστικής χρήσης του παρελθόντος οικονομικού έτους (υπογεγραμμένος από τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Δ.Σ. και θεωρημένο από τον Γραμματέα του Δ.Σ.)

γ) Όταν το σωματείο έχει επιχορηγηθεί από κρατικό φορέα :

Θεωρημένο Αντίγραφο Ειδικού οικονομικού απολογισμού της διαχειριστικής χρήσης του παρελθόντος οικονομικού έτους (υπογεγραμμένος από τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Δ.Σ. και θεωρημένο από τον Γραμματέα του Δ.Σ.). με επισυναπτόμενα:

i. Το καταθετήριο της επιχορήγησης,

ii. Τα αναρτημένα στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» παραστατικά δαπανών (όταν το σύνολο των ετήσιων επιχορηγήσεων είναι πάνω από 3.000,00 ευρώ) . (Άρθ. 83 του ν. 4727/2020). Χρήσιμος σύνδεσμος: https://mef.diavgeia.gov.gr/faq

δ) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής παρελθόντος έτους (με εισήγηση απαλλαγής Δ.Σ.) (υπογεγραμμένη από την Επιτροπή και θεωρημένη από τον Γραμματέα του Δ.Σ.),

Þ Πιστοποιητικό μεταβολών

Þ Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

Þ Πιστοποιητικό νόμιμης εκ/πησης από την εφορία

Þ Συνοπτική έκθεση της ετήσιας δραστηριότητας του συλλόγου(θεωρημένη από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα).

Νομοθεσία

Ν. 281/1914 - άρθρο 29

N. 6253/1934

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Ι.Κονδυλάκη 105 & Βάρνης

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810 009216, -213

E-mail: stratakou@crete.gov.gr, sifomichelakis@crete.gov.gr