Θεώρηση γραμμάτιων είσπραξης

Στο πλαίσιο ελέγχου και επικαιροποίησης στοιχείων των εποπτευόμενων φορέων αρμοδιότητάς μας, κάθε πολιτιστικό σωματείο οφείλει να φροντίζει για την κατάθεση δικαιολογητικών σύμφωνα με τα παρακάτω

Αριθμός αιτήματος: 170
Τελευταία ενημέρωση: 06-04-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Η υποβολή της αίτησης και των συνημμένων στοιχείων για την σφράγιση των διπλότυπων γραμματίων είσπραξης καθώς και η παραλαβή των θεωρημένων μπλοκ γίνεται από τον Πρόεδρο του Σωματείου ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο. Όσον αφορά στα γραμμάτια είσπραξης του Σωματείου, θεωρούνται μόνο σε περίπτωση που ο φάκελός του είναι πλήρης και ενήμερος.

Δικαιολογητικά

Þ Τα διπλότυπα των γραμματίων είσπραξης πρέπει να φέρουν την επωνυμία του Σωματείου, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, το ΑΦΜ και την οικεία ΔΟΥ, επίσης πρέπει να αριθμηθούν, να σφραγιστούν με τη σφραγίδα του Σωματείου σε όλες τις σελίδες και να θεωρηθούν στην τελευταία (πίσω) σελίδα πρώτα από τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Σωματείου και μετά από την Υπηρεσία μας.

Þ Η θεώρηση των μπλοκ από το Σωματείο θα αναγράφει στο ανώτατο μέρος της τελευταίας σελίδας, την ημερομηνία και τη φράση:

«Θεωρούνται τα διπλότυπα γραμμάτια είσπραξης του Σωματείου με την επωνυμία «……..» από αρ……έως αρ………»,

υπογραφές και το όνομα ολογράφως Προέδρου και Ταμία και τέλος σφραγίδα του Σωματείου.

Ακριβώς από κάτω πρέπει να υπάρχει χώρος για την θεώρηση του μπλοκ από την Υπηρεσία.

Πριν από οποιαδήποτε θεώρηση, αλλά και οποτεδήποτε κρίνει, η Υπηρεσία έχει την ευχέρεια να κάνει έλεγχο στο φάκελο του Σωματείου και ασκεί εποπτεία όπως ορίζει ο νόμος 281/1914 (αρθρ. 29), δύναται, δε, να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία (προϋπολογισμό, ισολογισμό κλπ).

Για κάθε νέα θεώρηση προσκομίζονται τα προηγούμενα θεωρημένα μπλοκάκια και γίνεται αίτηση ακύρωσης για τα τυχόν κατεστραμμένα φύλλα.

Γενικά:

Η υπηρεσία μας πρέπει να ενημερώνεται για κάθε μεταβολή που θα γίνεται στο Σωματείο (π.χ. αρχαιρεσίες, παραιτήσεις μελών Δ.Σ. ή μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής, αλλαγή δ/νσης έδρας κτλ).

Τα δικαιολογητικά για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι τα παρακάτω:

α) Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των τελευταίων αρχαιρεσιών με τα ονόματα των τακτικών μελών Δ.Σ. (και τα τηλέφωνά τους), των αναπληρωματικών αυτών, των τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αναπληρωματικών αυτής,

β) Απόσπασμα Πρακτικού συγκρότησης σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Νομοθεσία

Ν. 281/1914 - άρθρο 29

N. 6253/1934

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες

2813410225, 2813410222, 2813410212 Email: stratakou@crete.gov.gr, panagopoulou@crete.gov.gr, sifomichelakis@crete.gov.gr,