Ίδρυση σωματείου από συγχώνευση και θεώρηση βιβλίων

Γνωστοποιείται στην Υπηρεσία μας η Ίδρυση σωματείου από συγχώνευση και ζητείται η θεώρηση βιβλίων με Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα φέρει τη σφραγίδα του Σωματείου και θα είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο ή τον (υπογραφή & όνομα) ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο

Χρόνος διεκπεραίωσης: Εφόσον προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αίτηση και πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος, η θεώρηση των βιβλίων και η έναρξη της εποπτείας είναι άμεση

Αριθμός αιτήματος: 171
Τελευταία ενημέρωση: 06-04-2022

Δικαιολογητικά

Þ Κατάλογος προσωρινής διοικούσας επιτροπής, όπως ορίστηκε από το δικαστήριο στην απόφαση σύστασης.

Þ Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού του σωματείου (με προσωρινή διοικούσα).

Þ Αντίγραφο απόφασης πρωτοδικείου με την οποία αναγνωρίστηκε το σωματείο (εκούσια δικαιοδοσία).

Þ Πιστοποιητικό καταχώρησης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου.

Þ Έναρξη Εργασιών στη Δ.Ο.Υ..

Þ Αντίγραφο πρακτικού σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) επικυρωμένο από τον Πρόεδρο & τον Γραμματέα του Δ.Σ. (δίπλα σε κάθε μέλος του Δ.Σ. να αναγράφεται η διεύθυνση και το τηλέφωνο του).

Þ Βεβαίωση εγγραφής στην οικεία Ομοσπονδία ή Ένωση

Þ Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από τη Γ.Γ.Α.

Þ Άδεια άσκησης Επαγγέλματος προπονητών.

Þ Αντίγραφο Σύβασης εργασίας προπονητών

Þ Απλή εξουσιοδότηση της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής από τα λοιπά Ιδρυτικά μέλη του Σωματείου για εκπροσώπησή τους με γνήσιες υπoγραφές και σφραγίδα του Σωματείου.

Þ Εκλογές (από δικηγόρο), αν δεν έχει δεχτεί η Ομοσπονδία την προσωρινή διοικούσα για να τους εγγράψει, με

· Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής με σφραγίδα και υπογραφή από δικηγόρο

· Πρακτικό Δ.Σ. συγκρότησης σε σώμα

· Γενική Συνέλευση (συνήθως δεν το έχουν)

Þ Τα έξι (6) βιβλία που πρέπει να θεωρηθούν είναι:

· Μητρώο Μελών Σωματείου (φυλλομετρείται ανά φύλλο).

· Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων (φυλλομετρείται ανά φύλλο).

· Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (φυλλομετρείται ανά φύλλο).

· Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου (φυλλομετρείται ανά σελίδα).

· Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων (φυλλομετρείται ανά σελίδα).

· Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων (φυλλομετρείται ανά σελίδα).

Αθλητικά σωματεία σκοποβολής:

Τα Αθλητικά Σωματεία Σκοποβολής θεωρούν και άλλα τέσσερα (4) βιβλία τα οποία είναι:

· Μητρώο Αθλουµένων Μελών (σκοπευτών) του Σωματείου.

· Βιβλίο κατεχομένων όπλων.

· Βιβλίο διακίνησης φυσιγγίων.

· Αρχείο Διεξαγωγής Αγώνων.

Και επιπλέον:

· Υπεύθυνη δήλωση (ως έχει στο παρόν) ότι δεν υπάρχουν στην κατοχή του σωµατείου όπλα, φυσίγγια ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αντικείμενα, τα οποία χρήζουν αδείας από την αστυνομία.

· Σε περίπτωση προμήθειας όπλων ή οποιωνδήποτε αντικειμένων που χρήζουν άδειας προμήθειας ή κατοχής από την Αστυνομία και προκειμένου να γίνει θεώρηση των τριών τελευταίων βιβλίων, που αναγράφονται στην αίτηση, προσκομίζονται στην Υπηρεσία µας:

· α) Θεωρημένη πρόσφατα (τελευταίου εξαμήνου) άδεια κατοχής πυροβόλων όπλων και φυσιγγίων, που εκδίδεται από τη ∆/νση Ασφαλείας ή την Αστυνομική ∆/νση της έδρας του αθλητικού σωµατείου.

ή/και

β) Θεωρημένη άδεια κατοχής τόξων, βαλλιστρίδων, λειόκανων, ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αντικείμενων, τα οποία χρήζουν αδείας από την Αστυνομία εφόσον αυτά κατέχονται από το σωµατείου.

Νομοθεσία

Ν.2725/1999 (A΄ 121)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες

2813410225, 2813410222, 2813410212 Email: stratakou@crete.gov.gr, panagopoulou@crete.gov.gr, sifomichelakis@crete.gov.gr,