Εξυπηρέτηση επενδυτών


Αριθμός αιτήματος: 208
Τελευταία ενημέρωση: 12-04-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1 Παρέχει πληροφορίες και διευκρινίσεις στους φορείς υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, για τον τρόπο εφαρμογής του εκάστοτε ισχύοντος και προγενέστερου Αναπτυξιακού Νόμου, σύμφωνα με τις εντολές, οδηγίες και εγκυκλίους των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου (Στάδιο Αίτησης- Ελέγχου-Υλοποίησης-Ολοκλήρωσης-Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων).

2 Παράσχει γενική πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα εν εξελίξει επενδυτικά προγράμματα που υλοποιούνται στο σύνολο τους, στην Περιφέρεια Κρήτης και παραπέμπει τον πολίτη στο αρμόδιο γραφείο ενημέρωσης (ανάλογα με το αναπτυξιακό πρόγραμμα/ΕΣΠΑ), παρέχοντάς του πλήρη στοιχεία επικοινωνίας για τις αρμόδιες Υπηρεσίες καθώς αποτελεί σημείο πληροφόρησης (“infodesk”) για το σύνολο των επενδυτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στη χώρα.

3 Παραλαμβάνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) https://www.ependyseis.gr /αιτήσεις, δικαιολογητικά και στοιχεία για τα λοιπά στάδια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλουν οι επενδυτές που έχουν ήδη υπαχθεί με τις σχετικές αποφάσεις υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, Ν.3908/2011 και του Ν4399/2016 (ελέγχου και ολοκληρώσεων, τροποποιήσεων, συμπληρωματικών δικαιολογητικών και αιτήσεων, παρατάσεων, αιτημάτων πληρωμής, τήρησης των υποχρεώσεων, ανακλήσεων κπλ.) και χορηγεί αποδεικτικά παραλαβής με το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου σε κάθε μια από τις παραπάνω ενέργειες (μέσω ΠΣΚΕ).

Προϋποθέσεις

Όπως ορίζονται στους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016 και 4887/2022 (https://www.ependyseis.gr/)

Παράβολα

Όπως ορίζονται στους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016 και 4887/2022 (https://www.ependyseis.gr/)

Δικαιολογητικά

Όπως ορίζονται στους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016 και 4887/2022 (https://www.ependyseis.gr/)

Νομοθεσία

ΠΔ. 33/2011(ΦΕΚ 83/Α’/14-4-2011)

Τηρούνται προθεσμίες και οι διαδικασίες που περιγράφονται στους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016 και 4887/2022 (https://www.ependyseis.gr/)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστέφειας


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες 28134 10145 Email e.nikolidaki@crete.gov.gr