Έγκριση εγκατάστασης τροφίμων ζωικής προέλευσης που ανήκει στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 79/2007 (όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 122 του Ν. 4472/2017) (ΠΚ-ΚΔΥ-6)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΔΥ-6

Η υποβολή της αίτησής σας μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 30 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 221
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Υπηρεσία την αίτηση (ΠΚ-ΚΔΥ- 6 ), προσκομίζοντας τα απαιτούμενα παραπάνω δικαιολογητικά.

2. Η αίτηση εξετάζεται ως προς την πληρότητα των στοιχείων και των δικαιολογητικών.

3. Αν τα στοιχεία ή/και τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, η Υπηρεσία ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σχετικά και τον καλεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες να συμπληρώσει τα στοιχεία ή/και να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά. Αν η προθεσμία των δέκα (10) ημερών παρέλθει άπρακτη, η Υπηρεσία απορρίπτει την αίτηση του ενδιαφερομένου και τον ενημερώνει για τους λόγους απόρριψης της αίτησής του.

4. Αν τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, κλιμάκιο τουλάχιστον δύο (2) επισήμων κτηνιάτρων πραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο στην εγκατάσταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι απαιτήσεις της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και εισηγείται στον προϊστάμενο της υπηρεσίας για έγκριση ή μη.

5. Σε περίπτωση θετικής εισήγησης του κλιμακίου, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας τη διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου

6. Σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης του κλιμακίου ενημερώνεται άμεσα ο ενδιαφερόμενος αναφορικά με τους λόγους απόρριψης του αιτήματος.

7. Η Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λαμβάνοντας υπόψη: α) τη θετική εισήγηση του κλιμακίου επισήμων κτηνιάτρων και τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (έντυπα ελέγχου υγιεινής εγκατάστασης, έντυπο ελέγχου HACCP), και β) τα αποτελέσματα του ελέγχου, σε περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητο να διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος από τους κτηνιάτρους της Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χορηγεί τον αριθμό της έγκρισης των εγκαταστάσεων, ή της έγκρισης υπό όρους ή την παράταση της υπό όρους έγκρισης ή την απόρριψη της έγκρισης που κοινοποιείται δια της Υπηρεσίας στην επιχείρηση τροφίμων. Η χορήγηση ή μη αριθμού έγκρισης πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την παραλαβή της θετικής εισήγησης από τη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Προϋποθέσεις

Οι εγκαταστάσεις που απαιτούν έγκριση για σχετικές δραστηριότητες εγκρίνονται, εφόσον πληρούνται οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και άλλες συναφείς απαιτήσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων.

Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση κατασκευής και την εγκα-τάσταση του εξοπλισμού αυτής. Συνίσταται ωστόσο η επικοινωνία με την Υπηρεσία πριν την έναρξη κατασκευής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κάτοψη της εγκατάστασης πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Ο μέγιστος χρόνος εξυπηρέτησης είναι τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης, με την προϋπόθεση ότι κατά τον διοικητικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και κατά τον επιτόπιο έλεγχο των κτηνιάτρων διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος καλείται μέσα σε δέκα (10) επιπλέον ημέρες να συμπληρώσει τα στοιχεία ή/και να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά

Νέα έγκριση ήδη εγκεκριμένης εγκατάστασης δεν απαιτείται από κτηνιατρικής πλευράς, όταν επέρχονται μεταβολές στην εγκατάσταση αυτή, οι οποίες δεν θίγουν το υγειονομικό καθεστώς των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων της. Ως τέτοιες μεταβολές δύνανται να είναι η μεταβολή των στοιχείων της ταυτότητας και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της εγκατάστασης. Οι μεταβολές αυτές γνωστοποιούνται στην αρμόδια για τη χορήγηση της έγκρισης Υπηρεσία εντός τριάντα (30) ημερών αφότου επέλθουν.

Δικαιολογητικά

1. Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) των εγκαταστάσεων, με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων με τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στον χώρο.

2. Ακριβής περιγραφή της δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία

· στη δυναμικότητα.

· στο είδος της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων.

3. Τα αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (πχ ταυτότητα, διαβατήριο).

4.Τα νομιμοποιητικά στοιχεία της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου που τηρούνται στη βάση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου [Γ.Ε.ΜΗ.], αναζητούνται αυτεπαγγέλτως.

Νομοθεσία

ΠΔ 79/2007, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 122 του Ν. 4472/2017

Κανονισμοί ΕΚ αριθμος 852/2004, 853/2004

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κρήτης


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Ελληνάκη Ειρήνη, Αντωναράκης Γεώργιος

Τηλ.: 2810333255, 2810221637

e-mail: d.ktin.kdy@crete.gov.gr ellinaki@crete.gov.gr g.antonarakis@crete.gov.gr