Χορήγηση αριθμού καταχώρισης σε αλιευτικό σκάφος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΔΥ-13

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και ψηφιακά. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις καρτέλες Πρόσβαση & Επικοινωνία και Ψηφιακή υποβολή.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 5 έως 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 226
Τελευταία ενημέρωση: 14-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1. Για σκάφος μικρότερο των 12 μέτρων (με εξαιρέσεις που φαίνονται στην επόμενη κατηγορία):

Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην Υπηρεσία συμπληρωμένη την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και χορηγείται ο Αριθμός καταχώρησης.

2. Για σκάφος 12 μέτρων και άνω ή σκάφος μεγαλύτερο των 9 μέτρων στο οποίο γίνονται εργασίες πρωτογενούς παραγωγής (πχ. σφαγή, αφαίμαξη, αποκεφαλισμός, εκσπλαχνισμός, ψύξη και συσκευασία):

Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην Υπηρεσία συμπληρωμένη την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Στη συνέχεια πραγματοποιείται αυτοψία στο σκάφος και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, χορηγείται Βεβαίωση Καταλληλότητας και Αριθμός καταχώρησης

Η απόφαση χορήγησης αριθμού καταχώρησης κοινοποιείται στην επιχείρηση και στη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Προϋποθέσεις

Ο χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήματος υπολογίζεται από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία με την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Δικαιολογητικά

  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας εκτέλεσης πλοών επαγγελματικού σκάφους*.
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού καταμέτρησης*.
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας επαγγελματικής αλιείας του σκάφους.
  4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού κυριότητας μικρού σκάφους.
  5. Βεβαίωση / πιστοποιητικό από ναυπηγό του σκάφους για τη χωρητικότητα του αμπαριού – ψυγείου
  6. Τεχνική περιγραφή (είδη που αλιεύονται, αν πραγματοποιείται κάποια δραστηριότητα κοπής, αποκεφαλισμού κ.α., ποσότητες που αλιεύονται).

* ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ

Νομοθεσία

Καν. (ΕΚ) 852/2004 Παρ. Ι

Καν. 853/2004 Παρ. ΙΙΙ

ΠΔ 79/07 (ΦΕΚ 95/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4472/2017(ΦΕΚ 74/Α/2017) και το Ν. 4587/2018 (ΦΕΚ 218/Α/2018)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κρήτης


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Ελληνάκη Ειρήνη, Αντωναράκης Γεώργιος

Τηλ.: 2810333255, 2810221637

e-mail: d.ktin.kdy@crete.gov.gr, ellinaki@crete.gov.gr, g.antonarakis@crete.gov.gr