Καταχώριση για την ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων σύμφωνα με το Άρθρο 6 της ΚΥΑ 3724/162303 (ΦΕΚ 3438/22-12-2014) (ΠΚ-ΚΔΥ-8)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΔΥ-8

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 30 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 227
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Υπηρεσία την αίτηση (ΠΚ-ΚΔΥ-8), προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2. Η αίτηση εξετάζεται ως προς την πληρότητα των στοιχείων και των δικαιολογητικών.

3. Αν τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, κλιμάκιο 2 κτηνιάτρων, με βάση την αξιολόγηση του κινδύνου και τον προγραμματισμό της Υπηρεσίας, προβαίνει σε διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στην εγκατάσταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας και εισηγείται στον προϊστάμενο της υπηρεσίας για καταχώριση ή μη.

4. Σε περίπτωση θετικής εισήγησης του κλιμακίου, εκδίδεται απόφαση καταχώρισης της εγκατάστασης

5. Σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης του κλιμακίου, ο προϊστάμενος της Δ/νσης απορρίπτει την αίτηση του ενδιαφερομένου και ενημερώνεται αμελλητί ο ενδιαφερόμενος αναφορικά με τους λόγους απόρριψης του αιτήματος.

6. Η απόφαση καταχώρισης παραλαμβάνεται από τον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία ή αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής Τμήμα ΚΔΥ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Προϋποθέσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση κατασκευής και την εγκατάσταση του εξοπλισμού αυτής. Συνίσταται ωστόσο η επικοινωνία με την Υπηρεσία πριν την έναρξη κατασκευής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κάτοψη της εγκατάστασης πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Ο μέγιστος χρόνος εξυπηρέτησης είναι τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης, με την προϋπόθεση ότι κατά τον διοικητικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και κατά τον επιτόπιο έλεγχο των κτηνιάτρων διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος καλείται μέσα σε δέκα (10) επιπλέον ημέρες να συμπληρώσει τα στοιχεία ή/και να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά.

Το προς μεταποίηση γάλα πρέπει υποχρεωτικά να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου Ι του τμήματος IX του παραρτήματος III του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004.

Για την εφαρμογή του HACCP με ευελιξία, πρέπει να γίνεται χρήση του «Γενικού Οδηγού για την Εφαρμογή Συστήματος Βάσει των Αρχών του HACCP για τις Μικρές Γαλακτοκομικές Επιχειρήσεις» του ΕΦΕΤ ο οποίος θα πρέπει να υφίσταται προσαρμογές με βάση τις παρεχόμενες οδηγίες.

Παράβολα

Δικαιολογητικά

  1. Εμπορικό σήμα (αν υπάρχει)
  2. Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) των εγκαταστάσεων, με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων με τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στον χώρο (ψυκτικοί θάλαμοι, μηχανήματα, αποθήκη κλπ.)
  3. Ακριβής περιγραφή της δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία στη δυναμικότητα, στο είδος της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων.
  4. Τα αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (πχ ταυτότητα, διαβατήριο)
  5. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι

i. το γάλα που μεταποιείται δεν θα υπερβαίνει τα 300 κιλά ημερησίως. Στις συστεγαζόμενες εκμεταλλεύσεις η ανωτέρω ποσότητα μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής με ανώτατο όριο τα 500Kg ημερησίως

ii. τα προϊόντα θα παρασκευάζονται από γάλα που προέρχεται αποκλειστικά από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση του αιτούντα

iii. η διάθεση των προϊόντων θα γίνεται α) άμεσα στον τελικό καταναλωτή από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση ή/και στην αγορά που βρίσκεται πλησιέστερα σε αυτήν (λαϊκή αγορά, αγορά παραγωγών), β) σε καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν τον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία υπάγεται η έδρα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, ή σε όμορες Περιφερειακές Ενότητες.

iv. ο αιτών θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 της ΚΥΑ 3724/162303 (ΦΕΚ 3438/22-12-2014)

Νομοθεσία

ΥΑ 3724/162303 (ΦΕΚ 3438/22-12-2014) όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 115/12182/2019 (ΦΕΚ Β΄110, 25-01-2019)

Κανονισμός 852/2004/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 115/12182/2019 (ΦΕΚ Β΄110, 25-01-2019)

Κανονισμός 852/2004/ΕΚ

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κρήτης


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Ελληνάκη Ειρήνη, Αντωναράκης Γεώργιος

Τηλ.: 2810333255, 2810221637

e-mail: d.ktin.kdy@crete.gov.gr ellinaki@crete.gov.gr g.antonarakis@crete.gov.gr