Καταχώριση παρασκευαστήριου καταστήματος λιανικής πώλησης κρεάτων (ΠΚ-ΚΔΥ-9)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΔΥ-9

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 30 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 231
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Υπηρεσία την αίτηση (ΠΚ-ΚΔΥ- 9 ), προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2. Η αίτηση εξετάζεται ως προς την πληρότητα των στοιχείων και των δικαιολογητικών.

3. Αν τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, κλιμάκιο 2 κτηνιάτρων, με βάση την αξιολόγηση του κινδύνου και τον προγραμματισμό της Υπηρεσίας, προβαίνει σε διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στην εγκατάσταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας και εισηγείται στον προϊστάμενο της υπηρεσίας για καταχώριση ή μη.

4. Σε περίπτωση θετικής εισήγησης του κλιμακίου, εκδίδεται απόφαση καταχώρησης της εγκατάστασης

5. Σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης του κλιμακίου, ο προϊστάμενος της Δ/νσης απορρίπτει την αίτηση του ενδιαφερομένου και ενημερώνεται αμελλητί ο ενδιαφερόμενος αναφορικά με τους λόγους απόρριψης του αιτήματος.

6. Η απόφαση καταχώρισης παραλαμβάνεται από τον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία ή αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής Τμήμα ΚΔΥ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση κατασκευής και την εγκατάσταση του εξοπλισμού αυτής. Συνίσταται ωστόσο η επικοινωνία με την Υπηρεσία πριν την έναρξη κατασκευής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κάτοψη της εγκατάστασης πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Ο μέγιστος χρόνος εξυπηρέτησης είναι τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης, με την προϋπόθεση ότι κατά τον διοικητικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και κατά τον επιτόπιο έλεγχο των κτηνιάτρων διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος καλείται μέσα σε δέκα (10) επιπλέον ημέρες να συμπληρώσει τα στοιχεία ή/και να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά

Προϋποθέσεις

  1. Επιφάνειες κοπής από υλικό λείο, μη τοξικό, ανθεκτικό στη διάβρωση που να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα.
  2. Τοίχοι από υλικό λείο, μη τοξικό, ανθεκτικό στη διάβρωση που να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα, σε κατάλληλο ύψος.
  3. Επαρκής εξαερισμός-φωτισμός.
  4. Παράθυρα σε δικτυωτά πλέγματα (αποφυγή εντόμων) – κλειστά παράθυρα κατά τη διάρκεια παραγωγής.
  5. Νιπτήρας που η λειτουργία του δεν απαιτεί τη χρήση χεριών.
  6. Αποστειρωτήρας μαχαιριών.
  7. Κλειστά ντουλάπια για τη φύλαξη των υλικών (σκεύη-εξοπλισμός, υλικά συσκευασίας, υλικά καθαρισμού, ερμάριο μπαχαρικών και πρόσθετων υλικών, ρουχισμός).
  8. Κάδος απορριμμάτων με καπάκι (που η λειτουργία του δεν απαιτεί τη χρήση χεριών).

Όταν χρησιμοποιείται κρέας πουλερικών, όλες οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται με εξοπλισμό που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το χειρισμό του κρέατος πουλερικών.

Δικαιολογητικά

1. Αντίγραφο της αδείας λειτουργίας ή υποβολή γνωστοποίησης καταστήματος λιανικής πώλησης κρεάτων

2. Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) του κρεοπωλείου και του παρασκευαστηρίου με λεπτομερή απεικόνιση τοποθέτησης του εξοπλισμού και των συσκευών.

3. Βεβαίωση από τη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος για τον υπεύθυνο του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου.

Νομοθεσία

Υ.Α. 464/92592/01-08-2014 (ΦΕΚ 2111/Β/2014)

Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014)

Π.Δ. 79/07 άρθρα 4 και 5 (ΦΕΚ 95/Α/2007)

Ευρωπαΐκός Κανονισμός 852/2004 Παράρτημα ΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ.

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κρήτης


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Ελληνάκη Ειρήνη, Αντωναράκης Γεώργιος

Τηλ.: 2810333255, 2810221637

e-mail: d.ktin.kdy@crete.gov.gr, ellinaki@crete.gov.gr, g.antonarakis@crete.gov.gr