Έκδοση Παραχωρητήριου

Όλα τα δικαιολογητικά προσκομίζονται εκτυπωμένα, υπογεγραμμένα και με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου απαιτείται για δηλώσεις τρίτων

Χρόνος διεκπεραίωσης: 60 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 237
Τελευταία ενημέρωση: 28-04-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Έκδοση παραχωρητηρίου:

1. Κατάθεση της αίτησης έκδοσης παραχωρητηρίου.
2. Επεξεργασία αιτήματος και φακέλου (έλεγχος δικαιολογητικών, πιθανή αυτοψία στο ακίνητο)
3. Προσδιορισμός της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
4. Βάσει των διατάξεων που διέπουν το στεγαστικό δικαιώμα του δικαιούχου και της ανικειμενικής αξίας από τη Δ.Ο.Υ. γίνεται προσδιορισμός του τιμήματος που πρέπει να καταβληθεί από την αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης.
5. Έκδοση σχετικών εντολών πληρωμής για Φ.Μ.Α (Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου) και για το τίμημα όπου αυτό προβλέπεται. Η καταβολή του τιμήματος σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να γίνει σε δόσεις, οπότε και βεβαιώνεται το χρέος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
6. Έκδοση απόφασης παραχώρησης (παραχωρητήριο) με την κατάθεση των διπλότυπων είσπραξης των προβλεπόμενων ποσών (εφάπαξ τίμημα ή πρώτη δόση και Φ.Μ.Α.).
7. Έκδοση εντολών μεταγραφής και κατά περίπτωση εγγραφής υποθήκης υπέρ ελληνικού Δημοσίου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλάκειο ή Κτηματολογικό Γραφείο

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση

2. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος για το προς παραχώρηση ακίνητο από το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου από το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης (για περιοχές όπου δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία)

3. Για δικαιούχους προσφυγικής αποκατάστασης βάσει του Β.Δ. 330/60 ή Β.Δ 692/61 ή δικαιούχους λαϊκής κατοικίας του Β.Δ. 775/64, σε περίπτωση θανάτου αρχικού δικαιούχου:

Α. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του αρχικού δικαιούχου και για κάθε έναν από τους αποβιώσαντες εξ αδιαθέτου κληρονόμους του

Β. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από τον αρμόδιο Δήμο για τον αποβιώσαντα αρχικό δικαιούχο και τυχόν αποβιώσαντες κληρονόμους

Γ. Συμβολαιογραφική πράξη παραίτησης από προσμονή δικαιώματος (σε περίπτωση που κάποιος εκ των δικαιούχων κληρονόμων επιθυμεί να παραιτηθεί του δικαιώματός του)

4. Υπεύθυνη δήλωση από όλους τους συνδικαιούχους της στεγαστικής αποκατάστασης ότι αποδέχονται την παραχώρηση και συμφωνούν με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας όπως προκύπτουν από την κληρονομική διαδοχή.

5. Σε περίπτωση αυθαίρετης κατάληψης ακινήτου από μη δικαιούχο, όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν το έτος κατάληψης του ακινήτου από τον αιτούντα και τη συνεχή νομή και διακατοχή του ακινήτου έως σήμερα (π.χ. βεβαίωση Δήμου, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ κλπ).

6. Σε περίπτωση ανώμαλης αγοραπωλησίας, τα αρχικά συμβόλαια αγοράς του ακινήτου και φωτοαντίγραφα όλων των μεταγενέστερων συμβολαιογραφικών πράξεων και των πιστοποιητικών μεταγραφής τους με τις οποίες μεταβιβάστηκε το ακίνητο μέχρι το σημερινό ιδιοκτήτη.

7. Σε περίπτωση οριστικής παραχώρησης μετά από απόφαση δωρεάν χρήσης αντίγραφο της αρχικής απόφασης δωρεάν χρήσης και όλων των μεταγενέστερων, εκκαθαριστικό εφορίας του προηγούμενου έτους, αποδεικτικά κατοχής και χρήσης του ακινήτου (λογαριασμοί κλπ) και κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά της περίπτωσης 3.

Νομοθεσία

Β.Δ. 330/1960 ΦΕΚ Α΄ 69, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β.Δ. 775/1964 ΦΕΚ Α΄ 254, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β.Δ. 692/1961 ΦΕΚ Α΄ 164, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β.Δ. 709/1962 ΦΕΚ Α΄ 176.
N. 2646/1998 ΦΕΚ Α΄ 236, άρθρο 23, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Π2α/Γ.Π.οικ.111309/12.11.2003 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ΦΕΚ Β΄ 1701.
Ν. 2345/1995 ΦΕκ Α΄ 213, άθρο 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Ν. 1807/1988 ΦΕΚ Α΄ 208, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1736/1987 ΦΕΚ Α΄ 196, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
N. 4025/2011 ΦΕΚ Α΄ 228, αρθρ. 19.
Ν. 4756/2020 ΦΕΚ Α' 235, αρθρ. 8.

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Κρήτης


Η επιλεγμένη υπηρεσία προσφέρεται στην Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου:

Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες 2813410210