Παραχωρητήριο Εξάλειψης Υποθήκης

Όλα τα δικαιολογητικά προσκομίζονται εκτυπωμένα, υπογεγραμμένα και με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου απαιτείται για δηλώσεις τρίτων

Χρόνος διεκπεραίωσης: 10 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 238
Τελευταία ενημέρωση: 11-07-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Εξάλειψη υποθήκης:

1. Κατάθεση αίτησης εξάλειψης υποθήκης.
2. Επεξεργασία αιτήματος (Έλεγχος στο φάκελο του δικαιούχου για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.1736/1989, άρθρου 1 περί διαγραφής χρέους, έλεγχος δικαιολογητικών).
3. Έκδοση εντολής εξάλειψης υποθήκης στο κατά περίπτωση αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο.

Δικαιολογητικά

Αίτηση

-Βεβαίωση ολοσχερούς εξόφλησης χρεών υπέρ ΤΑΠΑΠ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ (δεν απαιτείται στην περίπτωση που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1736/87)

-Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του ακινήτου από το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο (μόνο στην περίπτωση που η υποθήκη του ακινήτου έχει περαστεί στο Κτηματολόγιο)

-Βεβαίωση τραπέζης για την καταβολή του ποσού για εξάλειψη της υποθήκης.

Νομοθεσία

Β.Δ. 330/1960 ΦΕΚ Α' 69, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ν. 1736/1987 ΦΕΚ Α΄196, άρθρο 1

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Κρήτης


Η επιλεγμένη υπηρεσία προσφέρεται στην Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου:

Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες 2813410210