Βεβαίωση Νομιμότητας κτίσματος

Όλα τα δικαιολογητικά προσκομίζονται εκτυπωμένα, υπογεγραμμένα και με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου απαιτείται για δηλώσεις τρίτων

Χρόνος διεκπεραίωσης: 10 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 239
Τελευταία ενημέρωση: 28-04-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1. Κατάθεση Αίτησης για βεβαίωση νομιμότητας κτίσματος-αντίγραφα σχεδίων.
2. Επεξεργασία αιτήματος (έλεγχος στο αρχείο που τηρείται στην υπηρεσία μας για τα προσφυγικά ακίνητα).
3. Έκδοση βεβαίωσης

Νομοθεσία

Β.Δ. 330/1960 ΦΕΚ Α' 69, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Κρήτης


Η επιλεγμένη υπηρεσία προσφέρεται στην Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου:

Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες 2813410210