Αντίγραφο παραχωρητηρίου

Όλα τα δικαιολογητικά προσκομίζονται εκτυπωμένα, υπογεγραμμένα και με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου απαιτείται για δηλώσεις τρίτων

Χρόνος διεκπεραίωσης: 3 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 240
Τελευταία ενημέρωση: 29-04-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1. Κατάθεση αίτησης για αντίγραφο παραχωρητηρίου.
2. Αναζήτηση του παραχωρητηρίου στο αρχείο της Υπηρεσίας.
3. Παραγωγή φωτοαντιγράφου και σάρωση.

Νομοθεσία

Ν.2690/1999 ΦΕΚ Α΄ 45, άρθρο 5, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Κρήτης


Η επιλεγμένη υπηρεσία προσφέρεται στην Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου:

Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες 2813410210