Αίτηση για Διόρθωση Παραχωρητηρίου

Όλα τα δικαιολογητικά προσκομίζονται εκτυπωμένα, υπογεγραμμένα και με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου απαιτείται για δηλώσεις τρίτων

Χρόνος διεκπεραίωσης: 60 ημέρες


Αριθμός αιτήματος: 241
Τελευταία ενημέρωση: 21-06-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1. Κατάθεση αίτησης για διόρθωση παραχωρητηρίου.
2. Επεξεργασία αιτήματος (έλεγχος δικαιολογητικών και σχετικού φακέλου που τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας).
3. Σε περίπτωση διόρθωσης των τετραγωνικών του ακινήτου με συμπληρωματική παραχώρηση:
- Προσδιορισμός της αντικειμενικής αξίας των επιπλέον τετραγωνικών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
- Προσδιορισμός του τιμήματος από την Επιτροπή Εκτίμησης.
- Έκδοση εντολής πληρωμής.
4. Έκδοση απόφασης για τη διόρθωση του παραχωρητηρίου και σχετικών εντολών μεταγραφής της απόφασης στο αρμόδιο κατά περίπτωση Κτηματολογικό Γραφείο ή Γραφείο Κτηματογράφησης ή Υποθηκοφυλακείο.

Νομοθεσία

Β.Δ. 330/1960 ΦΕΚ Α΄ 69, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Υπ’ αριθ. 411 εγκύκλιος (αρ. πρωτ. Δ5/14871/20.6.1964) του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας σχετικά με το τίμημα των μετά την έκδοση παραχωρητηρίων προκυπτουσών διαφορών εμβαδού παραχωρηθέντων ακινήτων.
- Υπ’ αρ. 42/2001 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Κράτους, σχετικά με την εφαρμογή της ανωτέρω υπ' αρ. 411 εγκυκλίου.
- Υπ' αρ. 786/1989 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με την διόρθωση των στοιχείων των παραχωρητηρίων.

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Κρήτης


Η επιλεγμένη υπηρεσία προσφέρεται στην Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου:

Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες 2813410210