Παραχώρηση προσκυρωτέου οικοπεδικού τμήματος:

Όλα τα δικαιολογητικά προσκομίζονται εκτυπωμένα, υπογεγραμμένα και με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου απαιτείται για δηλώσεις τρίτων

Χρόνος διεκπεραίωσης: 60 ημέρες


Αριθμός αιτήματος: 242
Τελευταία ενημέρωση: 21-06-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1. Κατάθεση αίτησης για προσκύρωση οικοπεδικού τμήματος στην Υπηρεσία μας.
2. Κατάθεση αντίστοιχης αίτησης στην Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομία) του Δήμου χωρικής αρμοδιότητας του ακινήτου.
3. Αυτοψία στο ακίνητο κατόπιν πρόσκλησης από την Υπηρεσία Δόμησης.
4. 'Ελεγχος δικαιολογητικών και αποστολή σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας μας στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου.
5. Έκδοση πράξης προσκύρωσης από την Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) του Δήμου.
6. Κύρωση της ανωτέρω πράξης προσκύρωσης από την Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού/Τμήμα Πολεοδομικών Θεμάτων και Εφαρμογών της Περιφέρειας Αττικής.
7. Προσδιορισμός της αντικειμενικής αξίας του προσκυρωτέου τμήματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
8. Υπολογισμός του τιμήματος του προσκυρωτέου οικοπεδικού τμήματος από την Επιτροπή Εκτίμησης και έκδοση σχετικών εντολών πληρωμής.
9. Έκδοση του παραχωρητηρίου για το προσκυρωτέο οικοπεδικό τμήμα και έκδοση εντολών καταχώρισης/μεταγραφής του τίτλου στο αρμόδιο Κτηματολόγιο ή Υποθηκοφυλακείο.

Νομοθεσία

Ν.Δ. 17.7.1923 ΦΕΚ Α΄ 228, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ν.Δ. 266/1974, ΦΕΚ Α΄ 23, άρθρο 4

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Κρήτης


Η επιλεγμένη υπηρεσία προσφέρεται στην Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου:

Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες 2813410210