Αίτηση για Έγκριση Λογοδοσίας Εράνου / Λαχειοφόρου Αγοράς σε Υπερτοπικό Επίπεδο

Ο πολίτης έρχεται σε επικοινωνία ψηφιακά με την υπηρεσία επιλέγοντας " Υποβολή αιτήματος".
Αφού συνδεθεί με κωδικούς Τaxisnet, οδηγείται στην προσωπική του θυρίδα και στο συγκεκριμένο αίτημα που έχει επιλέξει. Επιλέγει την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία θέλει να απευθυνθεί και προβαίνει σε λήψη της τυποποιημένης αίτησης για το συγκεκριμένο τύπο αιτήματος του. Το αίτημα του δρομολογείται στην αρμόδια Διεύθυνση και το αρμόδιο Τμήμα στο οποίο αντιστοιχεί ο αριθμός αιτήματος που έχει επιλέξει. Αφού συμπληρώσει την αίτηση και την επισυνάψει ψηφιακά μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται, επιλέγοντας «Υποβολή» , τα παραλαμβάνει ο αρμόδιος υπάλληλος και προβαίνει σε έλεγχο αυτών.
Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και στην θυρίδα του και δεν προβαίνει στην επεξεργασία της αίτησης, έως ότου υποβληθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο πολίτης υποβάλλει συμπληρωματικά μέσω της θυρίδας του,το/τα δικαιολογητικό που είναι απαραίτητο/τα,το οποίο πρωτοκολλείται στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.
Εφόσον όλα τα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί σωστά, ο υπάλληλος διεκπεραιώνει το αίτημα και ενημερώνει ηλεκτρονικά τον πολίτη στην θυρίδα του και με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ολοκλήρωσή του αιτήματος, επισυνάπτοντας το απαντητικό έγγραφο/έγγραφα στην θυρίδα του.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 245
Τελευταία ενημέρωση: 21-07-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1. Κατάθεση αίτησης για έγκριση λογοδοσίας διενέργειας λαχειοφόρου αγοράς.
2. Επεξεργασία αιτήματος (έλεγχος δικαιολογητικών).
3. Έκδοση απάντησης.

Δικαιολογητικά

1. Aίτηση

2. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί των οικονομικών αποτελεσμάτων του εράνου.

3. Πρωτόκολλο σφράγισης των λαχνών

4. Πρωτόκολλο καταμέτρησης και καταστροφής των μη διατεθέντων λαχνών.

5. Αποδείξεις τυχών γενομένων εξόδων .

6. Κατάλογο κληρωθέντων και μη παρεληφθέντων αντικειμένων.

7. Αποδείξεις του οικείου Δημόσιου Ταμείου για κατάθεση του κατά Νόμου ποσού.

8. Πρακτικό κλήρωσης –αντικειμένων, ονοματεπώνυμα των τυχερών και κατάσταση των αντικειμένων που δεν παραλήφθηκαν από τους τυχερούς.

9. Απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας περί καταθέσεως του εναπομείναντος καθαρού προϊόντος.

10. Απόδειξη κατάθεσης 2% επί του ακαθάριστου προϊόντος σε προβλεπόμενο λογαριασμό που αναφέρεται στη χορηγηθείσα άδεια διενέργειας εράνου, λαχειοφόρου ή φιλανθρωπικής αγοράς υπερτοπικου χαρακτήρα.

Νομοθεσία

Β.Δ. 330/1960 ΦΕΚ Α΄ 69, άρθρο 14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Κρήτης


Η επιλεγμένη υπηρεσία προσφέρεται στην Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου:

Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες 2813410210