Έγκριση Λογοδοσίας Διενέργειας Εράνου/ Λαχειοφόρου Αγοράς Υπερτοπικού χαρακτήρα

Όλα τα δικαιολογητικά προσκομίζονται εκτυπωμένα, υπογεγραμμένα και με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου απαιτείται για δηλώσεις τρίτων

Χρόνος διεκπεραίωσης: 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 245
Τελευταία ενημέρωση: 25-07-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1. Κατάθεση αίτησης για έγκριση λογοδοσίας διενέργειας λαχειοφόρου αγοράς.
2. Επεξεργασία αιτήματος (έλεγχος δικαιολογητικών).
3. Έκδοση απάντησης.

Δικαιολογητικά

1. Aίτηση

2. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί των οικονομικών αποτελεσμάτων του εράνου.

3. Πρωτόκολλο σφράγισης των λαχνών

4. Πρωτόκολλο καταμέτρησης και καταστροφής των μη διατεθέντων λαχνών.

5. Αποδείξεις τυχών γενομένων εξόδων .

6. Κατάλογο κληρωθέντων και μη παρεληφθέντων αντικειμένων.

7. Αποδείξεις του οικείου Δημόσιου Ταμείου για κατάθεση του κατά Νόμου ποσού.

8. Πρακτικό κλήρωσης –αντικειμένων, ονοματεπώνυμα των τυχερών και κατάσταση των αντικειμένων που δεν παραλήφθηκαν από τους τυχερούς.

9. Απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας περί καταθέσεως του εναπομείναντος καθαρού προϊόντος.

10. Απόδειξη κατάθεσης 2% επί του ακαθάριστου προϊόντος σε προβλεπόμενο λογαριασμό που αναφέρεται στη χορηγηθείσα άδεια διενέργειας εράνου, λαχειοφόρου ή φιλανθρωπικής αγοράς υπερτοπικου χαρακτήρα.

Νομοθεσία

Β.Δ. 330/1960 ΦΕΚ Α΄ 69, άρθρο 14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Κρήτης


Η επιλεγμένη υπηρεσία προσφέρεται στην Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου:

Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες 2813410210