Χορήγηση άδειας διενέργειας Λαχειοφόρου Αγοράς ή Φιλανθρωπικής Αγοράς Υπερτοπικού Χαρακτήρα

Όλα τα δικαιολογητικά προσκομίζονται εκτυπωμένα, υπογεγραμμένα και με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου απαιτείται για δηλώσεις τρίτων

Χρόνος διεκπεραίωσης: 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 246
Τελευταία ενημέρωση: 29-04-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1. Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για χορήγηση άδειας διενέργειας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών.

2. Επεξεργασία αιτήματος (έλεγχος δικαιολογητικών).
3. Έκδοση απάντησης.

Νομοθεσία

Ν.5101/1931, Φ.Ε.Κ. 238/Α΄/1931

Ν.3672/1957, Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/1957

Π.Δ.171/1997, Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/1997

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Κρήτης


Η επιλεγμένη υπηρεσία προσφέρεται στην Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου:

Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15

Για περισσότερες πληροφορίες 2813410210