Έκδοση Βεβαίωσης καταλληλότητας ή Απόφασης καταχώρισης οχήματος / εμπορευματοκιβωτίου/βυτίου μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων/παράγωγων προϊόντων σύμφωνα με την Υ.Α.612/118658 (ΦΕΚ 1983 Β΄/23-05-2020) (ΠΚ-ΚΔΥ-ΖΥΠ-1)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΔΥ-ΖΥΠ-1

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και ψηφιακά.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 5 έως 50 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 248
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Η συμπληρωμένη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στην Υπηρεσία είτε ψηφιακά είτε μετά από επίσκεψη του ενδιαφερόμενου.

Είναι απαραίτητη η προσκόμιση του οχήματος για επιθεώρηση μετά από προσυνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο.

Εφόσον το όχημα κριθεί κατάλληλο εκδίδεται από την Υπηρεσία η βεβαίωση καταλληλότητας ώστε αυτό να ταξινομηθεί και να εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας.

Στη συνέχεια προσκομίζεται η άδεια κυκλοφορίας μαζί με νέα αίτηση και εκδίδεται από την Υπηρεσία η απόφαση καταχώρισης οχήματος μεταφοράς ΖΥΠ/ΠΠ η οποία ανανεώνεται κάθε 3 έτη και έχει ισχύ για όλη τη χώρα και για μεταφορές εντός ΕΕ.

Η απόφαση έγκρισης οχήματος μεταφοράς ΖΥΠ/ΠΠ αναρτάται στο ΔΙΑΓΕΙΑ και παραλαμβάνεται είτε απευθείας από την Υπηρεσία είτε αποστέλλεται μέσω e-mail.

Προϋποθέσεις

Τα οχήματα/εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρουν ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα ελέγχονται και λαμβάνουν ειδικό κωδικό αριθμό καταχώρισης από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η έδρα του μεταφορέα.

Στην περίπτωση που το υπό έγκριση όχημα, δεν μπορεί να μεταβεί στην έδρα του μεταφορέα για να ελεγχθεί, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, τότε ο μεταφορέας αιτείται την έγκριση του οχήματος/εμπορευματοκιβωτίου στην αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή, όπου βρίσκεται μόνιμα εγκατεστημένο το όχημα. Στην αίτηση αναγράφεται μεταξύ άλλων, η διεύθυνση της εγκατάστασης παραμονής/στάθμευσης του οχήματος, όπου τηρείται και το σχετικό αρχείο του μεταφορέα για το συγκεκριμένο όχημα καθώς και η διεύθυνση της έδρας του μεταφορέα. Η ανωτέρω αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή χορηγεί την «Απόφαση καταχώρισης οχήματος/εμπορευματοκιβωτίου μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων», την κοινοποιεί στην Κτηνιατρική Αρχή της έδρας του μεταφορέα και καταχωρεί το όχημα στο σχετικό μητρώο της.

Τα οχήματα/εμπορευματοκιβώτια πρέπει να είναι καλυμμένα, αδιάβροχα, στεγανά με λείες εσωτερικές επιφάνειες για εύκολο καθαρισμό και απολύμανση. Αν τα οχήματα φέρουν ψυκτικό μηχάνημα, διαθέτουν σύστημα που να εξασφαλίζει τη διατήρηση κατάλληλης θερμοκρασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς, καθώς και σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής της θερμοκρασίας.

Οι υποχρεώσεις των μεταφορέων όπως αναφέρονται στην ΥΑ 612/118658/23.05.2020 (ΦΕΚ Β΄1983/2020) είναι οι εξής:

α) λαμβάνουν καταχώριση οχήματος/εμπορευματοκιβωτίου ή/και μεταφορέα, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 ή άρθρο 5 αντίστοιχα,

β) απολυμαίνουν το όχημα/εμπορευματοκιβώτιο σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6,

γ) εξασφαλίζουν ότι οι αποστολές παραμένουν χωριστές και ταυτοποιήσιμες κατά την διάρκεια της μεταφοράς και ότι οι παραλήπτες είναι εγκεκριμένοι ή καταχωρισμένοι,

δ) τηρούν αρχείο με τα συνοδευτικά έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 10,

ε) τηρούν μητρώα αποστολών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11,

στ) τηρούν αρχείο με τα αποδεικτικά του καθαρισμού και της απολύμανσης του οχήματος/εμπορευματοκιβωτίου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος V και

ζ) επιδεικνύουν όλα τα απαραίτητα για τη διενέργεια του ελέγχου έγγραφα και να επιτρέπουν στους αρμόδιους για τον έλεγχο υπαλλήλους την ελεύθερη πρόσβαση στο εμπόρευμα, ώστε να καθίσταται εφικτός ο ενδελεχής έλεγχος του εμπορεύματος.

Στην περίπτωση ρυμουλκού οχήματος, το οποίο χρησιμοποιείται και για τη μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων, γίνεται καταχώριση του μεταφορέα που διαθέτει το ρυμουλκό όχημα (βλέπε σχετική διαδικασία)

Δικαιολογητικά

  1. Έγγραφα που να αποδεικνύουν τη νομική οντότητα του μεταφορέα
  2. Υπεύθυνη δήλωση του μεταφορέα ή βεβαίωση από τον κατασκευαστή για την καταλληλότητα του οχήματος, σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές όπως ορίζονται στο Παράρτημα VIII του Καν.142/2011/ΕΕ
  3. Αντίγραφο βιβλίου μεταβολών οχήματος ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο
  4. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την εγκυρότητα του μόνιμου διακριτικού αριθμού του εμπορευματοκιβωτίου
  5. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (εφόσον υπάρχει)

Νομοθεσία

-Ευρωπαϊκοί κανονισμοί : 1069/2009/ΕΚ, 142-2011/ΕΕ.

-ΥΑ 612/118658/23.05.2020 (ΦΕΚ Β΄1983/2020)

-Εγκύκλιος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:388/14087/4-2-2015.

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κρήτης


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Ελληνάκη Ειρήνη

Τηλ.: 2810333255

e-mail: d.ktin.kdy@crete.gov.gr, ellinaki@crete.gov.gr