Χορήγηση κωδικού αριθμού έγκρισης σε μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ) ή παράγωγων προϊόντων (ΠΠ) σύμφωνα με την Υ.Α.612/118658 (ΦΕΚ 1983 Β΄/23-05-2020) (ΠΚ-ΚΔΥ-ΖΥΠ-2)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΚ-ΚΔΥ-ΖΥΠ-2

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 60 έως 70 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 249
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Η συμπληρωμένη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά από επίσκεψη του ενδιαφερόμενου.

Έπειτα από την ολοκλήρωση κατασκευής της μονάδας διαχείρισης Ζωικών Υποπροϊόντων(ΖΥΠ) και Παράγωγων Προϊόντων (ΠΠ) και την εγκατάσταση του εξοπλισμού αυτής και πριν την έναρξη οποιασδήποτε δραστηριότητας:

1. Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία) και φακέλου με τα δικαιολογητικά των άρθρων 5 & 6 της ΥΑ 612/118658 (ΦΕΚ Β' 1983/23-5-2020) για κτηνιατρική έγκριση μονάδας διαχείρισης ως προς μία ή περισσότερες δραστηριότητες της παρ.1 του άρθρου 24 του Κανονισμού 1069/2009/ΕΚ

2. Εξέταση της πληρότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών

Α) αν τα στοιχεία ή/και τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος σχετικά και καλείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες να συμπληρώσει τα στοιχεία ή/και να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά. Αν η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, απορρίπτεται η αίτηση του ενδιαφερομένου και αυτός ενημερώνεται για τους λόγους απόρριψης.

Β) αν τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, πραγματοποιείται από την Υπηρεσία επιτόπιος έλεγχος στην μονάδα διαχείρισης και στη συνέχεια γίνεται

εισήγηση για έγκριση ή μη της εγκατάστασης.

3. Στην περίπτωση αρνητικής εισήγησης, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως για τους λόγους απόρριψης της αίτησης. Στην περίπτωση θετικής εισήγησης, αυτή διαβιβάζεται μαζί με σχετικό έντυπο ελέγχου στη Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (ΚΔΥ), της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ,) εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου.

4. Εξέταση των δικαιολογητικών από τη Δ/νση ΚΔΥ, της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπ.Α.Α.Τ, πραγματοποίηση επιτόπιου ελέγχου αν απαιτηθεί και έκδοση απόφασης χορήγησης ή μη του αριθμού έγκρισης εντός 30 ημερών από την παραλαβή της θετικής εισήγησης της αρμόδιας Κτηνιατρικής υπηρεσίας της Περιφέρειας.

5. Κοινοποίηση της Απόφασης στην επιχείρηση διά της Κτηνιατρικής υπηρεσίας της Περιφέρειας.

Η απόφαση αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία.

Προϋποθέσεις

Δεν απαιτείται νέα έγκριση ήδη εγκεκριμένης μονάδας διαχείρισης όταν επέρχονται μεταβολές σε αυτήν, οι οποίες δε θίγουν το υγειονομικό καθεστώς των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων της. Ως τέτοιες μεταβολές θεωρούνται η μεταβολή των στοιχείων της ταυτότητας, του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, της σύνθεσης της διοίκησης και των υπευθύνων των επιχειρήσεων. Οι μεταβολές αυτές γνωστοποιούνται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες αφότου επέλθουν στην Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κρήτης (Τμήμα Κ.Δ.Υ.) η οποία ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠ.Α.Α.Τ. για τη σχετική τροποποίηση της απόφασης χορήγησης αριθμού έγκρισης.

Για την επέκταση, τον περιορισμό ή τη διαφοροποίηση των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων και κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και την αύξηση της δυναμικότητας μιας εγκεκριμένης εγκατάστασης, εφαρμόζεται η διαδικασία που αναφέρεται στην έγκριση μονάδας διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων ή παραγώγων προϊόντων.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση, η οποία περιλαμβάνει: α) το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου και το ΑΦΜ, β) τη διεύθυνση κατοικίας του φυσικού προσώπου ή την έδρα του νομικού προσώπου, γ) το εμπορικό σήμα της επιχείρησης, αν υπάρχει, δ) τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας και ε) το είδος της δραστηριότητας.

2. Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) της μονάδας με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και με περιγραφή και αποτύπωση της διάταξης του τεχνικού εξοπλισμού, συσκευών και οργάνων, στο χώρο και της ροής των ζωικών υποπροϊόντων.

3. Τεχνική περιγραφή της δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία στη δυναμικότητα, την κατηγορία, το είδος και τη μέση ημερήσια ποσότητα των ζωικών υποπροϊόντων ή των παράγωγων προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη και παράγονται ως τελικά προϊόντα, καθώς και τα διαγράμματα ροής της παραγωγικής διαδικασίας με ειδική επισήμανση επί αυτών της παραγωγής και του τρόπου διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων.

4. Υπεύθυνη δήλωση τήρησης σχεδίου ελέγχου των υγειονομικών κινδύνων, που βασίζεται στις αρχές της ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), όπου απαιτείται.

5. Πρόγραμμα και διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των οχημάτων.

6. Πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών, εντόμων ή άλλων παρασίτων και μέτρα για τον αποκλεισμό εισόδου πτηνών και άλλων ειδών ζώων.

Νομοθεσία

-Ευρωπαϊκοί κανονισμοί : 1069/2009/ΕΚ, 142-2011/ΕΕ.

-ΥΑ 612/118658/23.05.2020 (ΦΕΚ Β΄1983/2020)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κρήτης


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλάτωνος 67, Μέσα Κατσαμπάς

Για περισσότερες πληροφορίες

Ελληνάκη Ειρήνη

Τηλ.: 2810333255

e-mail: d.ktin.kdy@crete.gov.gr ellinaki@crete.gov.gr