Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ηλεκτρολογικών δραστηριοτήτων ΑΕΙ

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ηλεκτρολογικών δραστηριοτήτων ΑΕΙ.

Για το αίτημα αυτό μπορείτε να κάνετε αίτηση ηλεκτρονικά στο https://eservices.crete.gov.gr

Χρόνος διεκπεραίωσης: 10 έως 30 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 256
Τελευταία ενημέρωση: 31-01-2023

Προϋποθέσεις

Για τη χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ηλεκτρολογικών δραστηριοτήτων ΑΕΙ απαιτούνται οι τίτλοι σπουδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 Ν. 6422/1934.

Παράβολα

17€.

Αρ. Λογαριασμού της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε.: IBAN: GR21 0870 0980 0000 0001 1202 571.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (Άδεια Εργασίας ή Παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ε.Ε.)

3. Παράβολο 17€ (Κατατίθενται στον αρ. Λογ. της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε.: IBAN: GR21 0870 0980 0000 0001 1202 571)

4. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα, ως μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 6422/1934 και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

5. Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή (εντός και εκτός Ε.Ε.)

- Αντίγραφο τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας και

- Απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του ΔΟΑΤΑΠ

6. Για τους υπηκόους της Ε.Ε., που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε άλλο κράτος –μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως μισθωτοί

- Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το ΑΤΕΕΝ

Νομοθεσία

Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄).

Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141 Α΄).

Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. οικ. 8442/561/Φ.Γ.9.6.4./2013 (ΦΕΚ 1644 Β΄).

Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. οικ 9031/590/Φ.Γ.9.6.4./2013 (ΦΕΚ 1750 Β΄).

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσότερες πληροφορίες

τηλ.: 2813410450, Email: sdrakaki@crete.gov.gr