Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας μηχανολογικών δραστηριοτήτων ΑΕΙ.

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας μηχανολογικών δραστηριοτήτων ΑΕΙ.

Για το αίτημα αυτό μπορείτε να κάνετε αίτηση ηλεκτρονικά στο https://eservices.crete.gov.gr

Χρόνος διεκπεραίωσης: 10 έως 30 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 257
Τελευταία ενημέρωση: 31-01-2023

Προϋποθέσεις

Για τη χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας μηχανολογικών δραστηριοτήτων ΑΕΙ απαιτούνται οι τίτλοι σπουδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 Ν. 6422/1934.

Παράβολα

15€.

Όλα τα παράβολα κατατίθενται στον αρ. Λογαριασμού της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε.: IBAN: GR21 0870 0980 0000 0001 1202 571.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (Άδεια Εργασίας ή Παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ε.Ε.)

3. Παράβολο 15€ (Κατατίθενται στον αρ. Λογ. της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε.: IBAN: GR21 0870 0980 0000 0001 1202 571)

4. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα, ως μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 6422/1934 και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

5. Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή (εντός και εκτός Ε.Ε.)

- Αντίγραφο τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας και

- Απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του ΔΟΑΤΑΠ

6. Για τους υπηκόους της Ε.Ε., που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε άλλο κράτος –μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως μισθωτοί

- Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το ΑΤΕΕΝ

Νομοθεσία

Π.Δ. 112/2012 (ΦΕΚ 197 Α΄)

Π.Δ. 114/2012 (ΦΕΚ 199 Α΄)

Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200 Α΄)

Π.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ 3 Α΄)

Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. οικ. 7002/470/Φ.Γ.9.6.4/2013 (ΦΕΚ 1316 Β΄) (τροποποίηση της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. οικ 454/22/Φ.Γ.9.6.4./2013)

Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4/2013 (ΦΕΚ 1024 Β΄) (τροποποίηση της Κ.Υ.Α. οικ. 368/12/Φ.Γ.9.6.4/2013).

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσότερες πληροφορίες

τηλ.: 2813410450, Email: sdrakaki@crete.gov.gr