Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας μηχανολογικών δραστηριοτήτων ΤΕΙ.

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας μηχανολογικών δραστηριοτήτων ΤΕΙ.

Για το αίτημα αυτό μπορείτε να κάνετε αίτηση ηλεκτρονικά στο https://eservices.crete.gov.gr

Χρόνος διεκπεραίωσης: 10 έως 30 ημέρς

Αριθμός αιτήματος: 258
Τελευταία ενημέρωση: 31-01-2023

Προϋποθέσεις

Για τη χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας μηχανολογικών δραστηριοτήτων ΤΕΙ απαιτούνται οι τίτλοι σπουδών Ηλεκτρολόγου / Μηχανολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Τομέα, καθώς και οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τους προηγούμενους τίτλους σπουδών.

Παράβολα

15€.

Αρ. Λογαριασμού της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε.: IBAN: GR21 0870 0980 0000 0001 1202 571.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (Άδεια Εργασίας ή Παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ε.Ε.)

3. Παράβολο 17€ (Κατατίθενται στον αρ. Λογ. της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε.: IBAN: GR21 0870 0980 0000 0001 1202 571)

4. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών Ηλεκτρολόγου / Μηχανολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Τομέα, που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα.

5. Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή (εντός και εκτός Ε.Ε.)

- Αντίγραφο τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ισότιμος με τους τίτλους που αναφέρονται στο 3

- Απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του ΔΟΑΤΑΠ

6. Για τους υπηκόους της Ε.Ε., που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε άλλο κράτος –μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως μισθωτοί

- Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το ΑΤΕΕΝ

Νομοθεσία

Π.Δ. 112/2012 (ΦΕΚ 197 Α΄)

Π.Δ. 114/2012 (ΦΕΚ 199 Α΄)

Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200 Α΄)

Π.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ 3 Α΄)

Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. οικ. 7002/470/Φ.Γ.9.6.4/2013 (ΦΕΚ 1316 Β΄) (τροποποίηση της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. οικ 454/22/Φ.Γ.9.6.4./2013)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσότερες πληροφορίες

τηλ.: 2813410450, Email: sdrakaki@crete.gov.gr