Ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαιθριου εμπορίου.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 10 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 260
Τελευταία ενημέρωση: 12-01-2023

Προϋποθέσεις

Να υπάρχει άδεια επαγγελματία πωλητή πλανοδίου εμπορίου σε ισχύ ή που δεν έχει ανανεωθεί έως 31.7.2022.

Παράβολα

Εάν πλανόδιο: Αποδεικτικό πληρωμής τέλους δραστηριοποίησης 15ευρώ/μήνα δραστηριοποίησης (-5% έκπτωση, εάν εφάπαξ για όλο το έτος άρ.23 παρ. 9 Ν.4849/21).

Εάν πωλητής λαϊκών αγορών: δεν προβλέπεται για ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Δικαιολογητικά

α) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιουδήποτε τύπου άλλη άδεια υπαίθριου εμπορίου (παρέχεται από την υπηρεσία)

γ) Αποδεικτικό Έναρξης Δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή

δ) Αποδεικτικό Έναρξης Ταμειακής Μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS) (εκτός από τους παραγωγούς πωλητές που δραστηριοποιούνται στο στάσιμο και στο πλανόδιο εμπόριο, και υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του ν. 2859/2000, περί Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.)

ε) Ισχύον Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), μετά τις 31-12-2022

στ) Ισχύον Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας του άρθρου 24 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), που έχει εκδοθεί για οποιονδήποτε λόγο, από την οποία προκύπτει ότι δεν υφίσταται οφειλή ή υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή ότι υφίσταται ρυθμισμένη οφειλή και οι όροι της ρύθμισης τηρούνται μετά τις 31-12-2022

η) Άδεια Κυκλοφορίας δηλούμενου Οχήματος σε ισχύ(ιδιόκτητου ή μη)

ζ) Δελτίο Καταλληλόλητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος,

ι) Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/04.4.2012 (Β’ 1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Νομοθεσία

Άρθρα 17 και 66 Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207 Α΄)

Άρθρο 28 του Ν. 4933/2022 ( ΦΕΚ 99/Α/ 20-05-2022)

Υ.Α.21061/2022 (ΦΕΚ 980/Β΄/3.3.2022)

όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 55332/27.5.2022 ΥΑ (ΦΕΚ2660/Β/30-5-2022)

Υ.Α. 21057/2022 (ΦΕΚ 981/Β΄/3.3.2022)

Υ.Α.9181/72022(ΦΕΚ 433/Β/7.2.2022)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Παιδείας, Απασχόλησης & Εμπορίου


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες

Τσουρδαλάκη Αικατερίνη, Καρυωτάκης Κων/νος, Σταθάκη Μαρία ktsourdalaki@crete.gov.gr, k.kariotakis@crete.gov.gr, mstathaki@crete.gov.gr