Μεταβίβαση άδειας παραγωγού/επαγγελματία πωλητή πλανόδιου εμπορίου λόγω θανάτου

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την μεταβίβαση λόγω θανάτου άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου εμπορίου

Χρόνος διεκπεραίωσης: 10 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 263
Τελευταία ενημέρωση: 18-07-2024

Προϋποθέσεις

Α) Αίτηση εντός 6 μηνών από θάνατο αρχικού αδειούχου

Β) εάν σύζυγος ή σύμβιος, γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης να υφίσταται τουλάχιστον για 5 έτη

Γ) Ενήλικα τέκνα

Δ)έγγραφη παραίτηση υπόλοιπων δικαιούχων ή δημοσιευμένη διάταξη τελευταίας βούλησης με την οποία καθίσταται κληρονόμος της άδειας συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν αποποιήθηκε κληρονομιά ή πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης από την αρμόδια αρχή

Παράβολα

Αποδεικτικό πληρωμής τέλους δραστηριοποίησης15ευρώ/μήνα δραστηριοποίησης (-5% έκπτωση άρθρο 23 παρ. 9 Ν.4849/21)

Δικαιολογητικά

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

2. Φωτοαντίγραφο αδείας.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται την άδεια και δεν κατέχει οποιαδήποτε τύπου άλλη άδεια υπαίθριου εμπορίου.

4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου αδειούχου.

5. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.

6. Έγγραφη παραίτηση πιθανών υπόλοιπων δικαιούχων ή δημοσιευμένη διάταξη τελευταίας βούλησης με την οποία καθίσταται κληρονόμος της άδειας συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν αποποιήθηκε κληρονομιά ή πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης από την αρμόδια αρχή.

7. Γενικά δικαιολογητικά αστ’ και γ’ έως και ιβ’ παρ. 1 αρ. 1 ΥΑ 21061/2022 για παραγωγό.

8. Γενικά δικαιολογητικά για επαγγελματία περιπτ. Γ έως και ζ του αρ. 4 ΥΑ 21061/2022.

9. ειδικά δικαιολογητικά για

Νομοθεσία

Άρθρα 19 Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207 Α΄)

Άρθρο 28 του Ν.4933/2022 ΦΕΚ 99/Α/20-5-2022

Υ.Α.21061/2022 (ΦΕΚ 980/Β΄/3.3.2022)

Υ.Α. 21057/2022 (ΦΕΚ 981/Β΄/3.3.2022)

55332/2022(ΦΕΚ 2660/Β/30-5-2022)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Παιδείας, Απασχόλησης & Εμπορίου


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσότερες πληροφορίες

Τσουρδαλάκη Αικατερίνη, Καρυωτάκης Κων/νος, Σταθάκη Μαρία ktsourdalaki@crete.gov.gr, k.kariotakis@crete.gov.gr, mstathaki@crete.gov.gr τηλ. 2813410422, 2813410452, 2813410457