Μεταβίβαση άδειας παραγωγού/επαγγελματία πωλητή πλανόδιου εμπορίου λόγω συνταξιοδότησης, οριστικής παραίτησης, ποσοστού αναπηρίας τουλάχιστον 67%

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την μεταβίβαση άδειας παραγωγού/επαγγελματία πωλητή πλανόδιου εμπορίου λόγω συνταξιοδότησης, οριστικής παραίτησης, ποσοστού αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 10 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 264
Τελευταία ενημέρωση: 12-01-2023

Προϋποθέσεις

Α) Αίτηση εντός 6 μηνών από οριστική παύση δραστηριοποίησης

Β) εάν σύζυγος ή σύμβιος, γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης να υφίσταται τουλάχιστον για 5 έτη

Γ) Ενήλικα τέκνα .

Δ)εξόφληση οφειλών που αφορούν δικαιώματα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο.

Παράβολα

Αποδεικτικό πληρωμής τέλους δραστηριοποίησης 15ευρώ/μήνα δραστηριοποίησης (-5% έκπτωση άρθρο 23 παρ. 9 Ν.4849/2021)

Δικαιολογητικά

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

2. Φωτοαντίγραφο αδείας.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει ο βαθμός συγγένειας του πωλητή και του υποψηφίου αδειούχου.

4. Βεβαίωση από ασφαλιστικό φορέα για συνταξιοδότηση αρχικού αδειούχου ,

5. Υπεύθυνη δήλωση οριστικής παύσης δραστηριοποίησης λόγω παραίτησης από την άδεια

6. Βεβαίωση από Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ, στην οποία αναγράφεται ποσοστό αναπηρίας

7. Γενικά δικαιολογητικά αστ’ και γ’ έως και ιβ’ παρ. 1 αρ. 1 ΥΑ 21061/2022 για παραγωγό

8. Γενικά δικαιολογητικά για επαγγελματία περιπτ. Γ έως και ζ του αρ. 4 ΥΑ 21061/2022

10. ειδικά δικαιολογητικά για παραγωγό κατά περίπτωση Αρ.. 7 ΥΑ 21061/2022

Αίτηση αποδοχής μεταβίβασης άδειας από υποψήφιο αδειούχο:

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο αδείας

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιαδήποτε τύπου άδεια υπαίθριου εμπορίου

4. γενικά δικαιολογητικά αστ’ και γ’ έως και ιβ’ παρ. 1 αρ. 1 ΥΑ 21061/2022 για παραγωγό

5. Γενικά δικαιολογητικά για επαγγελματία περιπτ. Γ έως και ζ του αρ. 4 ΥΑ21061/2022

6. ειδικά δικαιολογητικά για παραγωγό κατά περίπτωση Αρ.. 7 ΥΑ 21061/2022

Νομοθεσία

Άρθρα 19 Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207 Α΄)

Άρθρο 28 του Ν.4933/2022(ΦΕΚ 99/Α/20.05.2022)

Υ.Α.21061/2022 (ΦΕΚ 980/Β΄/3.3.2022)

όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α.55332/2022( ΦΕΚ 2660/Β/30-5-2022)

Υ.Α. 21057/2022 (ΦΕΚ 981/Β΄/3.3.2022)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Παιδείας, Απασχόλησης & Εμπορίου


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσότερες πληροφορίες

Τσουρδαλάκη Αικατερίνη, Καρυωτάκης Κων/νος, Σταθάκη Μαρία ktsourdalaki@crete.gov.gr, k.kariotakis@crete.gov.gr, mstathaki@crete.gov.gr τηλ. 2813410422, 2813410452, 2813410457