ΤΠΦΕ - Εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.)

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία ή ψηφιακά.

Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.), δείτε "Αναλυτική Περιγραφή".

Χρόνος διεκπεραίωσης: Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση στην Υπηρεσία της σχετικής αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (απαιτείται επιτόπιος έλεγχος των εγκαταστάσεων της επιχείρησης).

Αριθμός αιτήματος: 267
Τελευταία ενημέρωση: 15-03-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΒΗΜΑ 1ο: Κατεβάστε, συμπληρώστε και υπογράψτε το σχετικό έντυπο της Αίτησης.

ΒΗΜΑ 2ο: Εξασφαλίστε όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΒΗΜΑ 3ο: Υποβάλετε το αίτημά σας καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώς συνημμένα, στην αρμόδια Υπηρεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εφόσον το αίτημα υποβληθεί ψηφιακά, τόσο η αίτηση (υπογεγραμμένη) όσο και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν θα πρέπει να κατατεθούν σε μορφή pdf. Για ψηφιακή υποβολή, από το site της Περιφέρειας Κρήτης επιλέξτε «Ψηφιακές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια «Online Αιτήματα».

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτησή σας, είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μπορεί να αποκτήσει κάθε πολίτης υπό τους όρους του άρθρου 5 του Ν.2690/1999 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Πληροφόρησης Πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του αιτήματος του πολίτη και στη συνέχεια για σκοπούς αρχειοθέτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα (α) πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν (β) να ζητήσει την διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και την λήψη αντιγράφων σε κοινώς αναγνώσιμο μορφότυπο (δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Κάθε θιγόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Προϋποθέσεις

Η μοναδική περίπτωση που ένας παραγωγός-έμπορος εγγεγραμμένος στον κλάδο εμπορίας 50, δύναται να εγγραφεί και σε άλλους κλάδους εμπορίας του ΜΕΝΟ, είναι στην περίπτωση διάθεσης εκ μέρους του, τυποποιημένων-συσκευασμένων προϊόντων άλλων εμπόρων (όχι δικιάς του παραγωγής) στην εγχώρια αγορά και μόνο, οπότε εγγράφεται και στον κλάδο εμπορίας 30 ή/και 40 για τα εν λόγω προϊόντα (υπ. αριθμ. 2522/193684/30-7-2019 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ).

Παράβολα

Απαιτείται η έκδοση και πληρωμή e-παραβόλου & η έκδοση της απόδειξης πληρωμής.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Η έδοση και πληρωμή του e-παραβόλου γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσα από την εφαρμογή της ΓΓΠΣ e-παράβολο.

1. Επισκεπτόμαστε την πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων: www.gsis.gr, σύνδεσμος: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/welcome.htm

2. Υπηρεσίες προς πολίτες

3. Ε-παράβολο

4. Είσοδος για μη πιστοποιημένους χρήστες

5. Χορήγηση παραβόλου

6. Στην αναζήτηση κωδικού e-παραβόλου γράφετε:

Για τους εισαγωγείς – παραλήπτες: 1671

Για τους εμπόρους εγχώριας αγοράς: 1673

Για εμπόρους, «άλλους συναλασσόμενους» : 1672

Το ύψος του παραβόλου διαφέρει, και είναι κατά περίπτωση:

- Για τους εισαγωγείς – παραλήπτες: 600€

- Για τους εμπόρους εγχώριας αγοράς: 300€

- Για εμπόρους, «άλλους συναλασσόμενους»: 400€

- Για τους παραγωγούς και έμπορους λαϊκών αγορών: 0€

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή του παραβόλου και την πληρωμή αυτού, προσκομίζεται με την αίτηση το αποδεικτικό πληρωμής.

Δικαιολογητικά

Για την εγγραφή στη βάση δεδομένων των εισαγωγέων – εξαγωγέων:

1. Βεβαίωση εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

2. Εκτύπωση της προσωποποιημένης ενημέρωσης στοιχείων από το taxisnet.

3. Αποδεικτικό καταβολής νομίμου τέλους εγγραφής (e-παράβολο) 600€

4. Αντίγραφο του οικείου καταστατικού αν πρόκειται για εταιρία και πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ. για τις εταιρικές μεταβολές.

5. Ευκρινή φωτοαντίγραφα αδειών λειτουργίας των εγκαταστάσεων (μόνο σε περίπτωση συσκευαστηρίων).

6. Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΑAΚ για την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων.

7. Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΑAΚ για την ύπαρξη Εμπορικής Υποδομής (για την κατηγορία με πρόθεμα Β).

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται ότι όλα τα στοιχεία που δόθηκαν είναι αληθή.

Για την εγγραφή στη βάση δεδομένων των εισαγωγέων – παραληπτών, εμπόρων εγχώριας αγοράς, και αυτών που εμπίπτουν στην κατηγορία των «άλλων συναλλασσομένων»

1. Εκτύπωση της προσωποποιημένης ενημέρωσης στοιχείων από το taxisnet.

2. Αποδεικτικό καταβολής νομίμου τέλους εγγραφής (e-παράβολο) 600€ για τους εισαγωγείς – παραλήπτες και εξαγωγείς-αποστολείς, 300€ για τους εμπόρους εγχώριας αγοράς.

3. Αντίγραφο του οικείου καταστατικού αν πρόκειται για εταιρία.

4. Ευκρινή φωτοαντίγραφα αδειών λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

5. Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΑAΚ για την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων.

6. Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΑAΚ για την ύπαρξη Εμπορικής Υποδομής (για την κατηγορία με πρόθεμα Β).

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται ότι όλα τα στοιχεία που δόθηκαν είναι αληθή.

Για την εγγραφή στη βάση δεδομένων των παραγωγών:

Α. Παραγωγοί λαϊκών αγορών

1. Άδεια από τη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών ή την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής.

2. Εκτύπωση προσωποποιημένης ενημέρωσης στοιχείων από το taxisnet. (Με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας "ΚΑΔ" της οικείας Δ.Ο.Y.)

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται ότι όλα τα στοιχεία που δόθηκαν είναι αληθή.

Β. Λοιποί Παραγωγοί

Β1. Παραγωγοί που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης.

1. Τεκμήριο υποβολής δήλωσης ΟΣΔΕ για τα προϊόντα δικής τους παραγωγής που θα εμπορευθούν.

2. Εκτύπωση προσωποποιημένης ενημέρωσης στοιχείων από το taxisnet. (Με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας "ΚΑΔ" της οικείας Δ.Ο.Y.)

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται ότι όλα τα στοιχεία που δόθηκαν είναι αληθή.

Β2. Παραγωγοί που οι εγκαταστάσεις τους δε θεωρούνται αγροτικές εκμεταλλεύσεις (π.χ. οικιακές εγκαταστάσεις ή υδροπονικές καλλιέργειες σε κτηριακές εγκαταστάσεις και όχι σε αγροτεμάχια κ.α.)

1. Καταστατικό της επιχείρησης.

2. Εκτύπωση προσωποποιημένης ενημέρωσης στοιχείων από το taxisnet. (Με τους ΚΑΔ της οικείας Δ.Ο.Y.).

Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται ότι όλα τα στοιχεία που δόθηκαν είναι αληθή.

3. Για τους εν λόγω αιτούντες, τεκμηριώνεται με επιτόπια επιθεώρηση ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις δεν αποτελούν αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Νομοθεσία

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

Καν. (ΕΕ) αριθ. 543/2011 «Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών».

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

Π.Δ. 326/1998 (ΦΕΚ 221/Α/1998).

Π.Δ. 298/2000 (ΦΕΚ 240/Α/2000).

ΚΥΑ 257543/2003 (ΦΕΚ 1122/Β/2003). «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του ΚΑΝ (ΕΚ) του 1148/2001 της Επιτροπής των Ε.Κ. σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών».

Εγκύκλιος 304160/2004 «Λεπτομέρειες για την εφαρμογή της τυποποίησης και άσκησης του ποιοτικού ελέγχου κατάρτιση της Βάσης Δεδομένων».

Εγκύκλιος 317549/2005 «Τροποποίηση της 317440/2005 εγκυκλίου».

Εγκύκλιος 317440/04.11.2005 «Συμπλήρωση της 304160/12-11-04 εγκυκλίου».

Εγκύκλιος 283408/2006 «Εφαρμογή του Προγράμματος "Βάση Δεδομένων των συναλλασσομένων στα νωπά οπωροκηπευτικά"».

Εγκύκλιος 117/3552/2017 «Οδηγίες Χρήσης Νέας Πλατφόρμας Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ)».

Τέλη Εγραφής στο ΜΕΝΟ

ΥΑ 3139205/2005 (ΦΕΚ 1606/Β/2005) «Τροποποίηση της ΥΑ 216173/2004».

ΥΑ 216173/2004 (ΦΕΚ 117/Β/2004) «Καθορισμός τελών για εγγραφή και ανανέωση στη Βάση δεδομένων των συναλλασσομένων στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών (Μητρώο)».

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας:

κα Φυσέκα Ζωή, τηλ. 2813 407915, e-mail zfyseka@crete.gov.gr

κο Κρίθινο Κωνσταντίνο, τηλ. 2813 407932, e-mail krithinosk@crete.gov.gr και

κο Παπαδογιαννάκη Νικόλαο, τηλ. 2810 287..., e-mail papadogiannakis@crete.gov.gr

ή στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας, τηλ. 2813 407955, e-mail daa-her@crete.gov.gr