Εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και Ψηφιακά. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις καρτέλες Πρόσβαση και Επικοινωνία και Ψηφιακή Υποβολή.

Ο χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήματος υπολογίζεται από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία με την προϋπόθεση ότι α) αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και β) κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί ότι πληρούνται τα οριζόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 2 έως 5 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 267
Τελευταία ενημέρωση: 16-11-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Ο αιτών υποβάλλει την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά ψηφιακά μέσω της εφαρμογής ή δια ζώσης στη Διεύθυνση Αγροτικής Aνάπτυξης και Κτηνιατρικής (ΔΑΑΚ) της έδρας της επιχείρησής του.

Ακολουθεί έλεγχος των δικαιολογητικών και επιτόπιος έλεγχος των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

Χορηγείται ο αριθμός μητρώου.

Προϋποθέσεις

1. Τα έγγραφα που παραλαμβάνουν οι πολίτες με ψηφιακό τρόπο από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης δε γίνονται δεκτά για δικαστική χρήση.

2. Κατά την ψηφιακή υποβολή αιτήματος, αποκλειστικά και μόνο, στο σχετικό Έντυπο Αίτηση, δεν απαιτείται υπογραφή του αιτούντος καθόσον η σελίδα της αίτησης φέρει σήμανση ταυτοποίησης μέσω Taxisnet.

3. Η μοναδική περίπτωση που ένας παραγωγός-έμπορος εγγεγραμμένος στον κλάδο εμπορίας 50, δύναται να εγγραφεί και σε άλλους κλάδους εμπορίας του ΜΕΝΟ, είναι στην περίπτωση διάθεσης εκ μέρους του, τυποποιημένων-συσκευασμένων προϊόντων άλλων εμπόρων (όχι δικιάς του παραγωγής) στην εγχώρια αγορά και μόνο, οπότε εγγράφεται και στον κλάδο εμπορίας 30 ή/και 40 για τα εν λόγω προϊόντα.

(Υπ. Αριθμ. 2522/193684/30-7-2019 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ).

Παράβολα

Τρόπος πληρωμής: Ηλ. παράβολο

Για την έκδοση e-παραβόλου ακολουθείστε τον σύνδεσμο:

https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/welcome.htm

Στη συνέχεια επιλέγετε: Χορήγηση Παραβόλου

Στην αναζήτηση κωδικού e-παραβόλου γράφετε:

Για τους εισαγωγείς – παραλήπτες: 1671

Για τους εμπόρους εγχώριας αγοράς: 1673

Για εμπόρους, «άλλους συναλασσόμενους» : 1672

Κόστος υπηρεσίας: Διαφέρει ανά περίπτωση

Το Κόστος της υπηρεσίας είναι κατά περίπτωση:

- Για τους εισαγωγείς – παραλήπτες: 600€

- Για τους εμπόρους εγχώριας αγοράς: 300€

- Για εμπόρους, «άλλους συναλασσόμενους»: 400€

- Για τους παραγωγούς και έμπορους λαϊκών αγορών: 0€

Δικαιολογητικά

Για την εγγραφή στη βάση δεδομένων των εισαγωγέων – εξαγωγέων:

Βεβαίωση εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Εκτύπωση της προσωποποιημένης ενημέρωσης στοιχείων από το taxisnet.

Αποδεικτικό καταβολής νομίμου τέλους εγγραφής (e-παράβολο) 600€

Αντίγραφο του οικείου καταστατικού αν πρόκειται για εταιρία και πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ. για τις εταιρικές μεταβολές.

Ευκρινή φωτοαντίγραφα αδειών λειτουργίας των εγκαταστάσεων (μόνο σε περίπτωση συσκευαστηρίων).

Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΑAΚ για την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων.

Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΑAΚ για την ύπαρξη Εμπορικής Υποδομής (για την κατηγορία με πρόθεμα Β).

Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται ότι όλα τα στοιχεία που δόθηκαν είναι αληθή.

Για την εγγραφή στη βάση δεδομένων των εισαγωγέων – παραληπτών, εμπόρων εγχώριας αγοράς, και αυτών που εμπίπτουν στην κατηγορία των «άλλων συναλλασσομένων»

Εκτύπωση της προσωποποιημένης ενημέρωσης στοιχείων από το taxisnet.

Αποδεικτικό καταβολής νομίμου τέλους εγγραφής (e-παράβολο) 600€ για τους εισαγωγείς – παραλήπτες και εξαγωγείς-αποστολείς, 300€ για τους εμπόρους εγχώριας αγοράς.

Αντίγραφο του οικείου καταστατικού αν πρόκειται για εταιρία.

Ευκρινή φωτοαντίγραφα αδειών λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΑAΚ για την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων.

Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΑAΚ για την ύπαρξη Εμπορικής Υποδομής (για την κατηγορία με πρόθεμα Β).

Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται ότι όλα τα στοιχεία που δόθηκαν είναι αληθή.

Για την εγγραφή στη βάση δεδομένων των παραγωγών:

Α. Παραγωγοί λαϊκών αγορών.

Άδεια από τη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών ή την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής.

Εκτύπωση προσωποποιημένης ενημέρωσης στοιχείων από το taxisnet. (Με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας "ΚΑΔ" της οικείας Δ.Ο.Y.)

Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται ότι όλα τα στοιχεία που δόθηκαν είναι αληθή.

Β. Λοιποί Παραγωγοί.

1. Παραγωγοί που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης.

Τεκμήριο υποβολής δήλωσης ΟΣΔΕ για τα προϊόντα δικής τους παραγωγής που θα εμπορευθούν.

Εκτύπωση προσωποποιημένης ενημέρωσης στοιχείων από το taxisnet. (Με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας "ΚΑΔ" της οικείας Δ.Ο.Y.)

Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται ότι όλα τα στοιχεία που δόθηκαν είναι αληθή.

2. Παραγωγοί που οι εγκαταστάσεις τους δε θεωρούνται αγροτικές εκμεταλλεύσεις (π.χ. οικιακές εγκαταστάσεις ή υδροπονικές καλλιέργειες σε κτηριακές εγκαταστάσεις και όχι σε αγροτεμάχια κ.α.)

Προσκομίζουν καταστατικό της επιχείρησης.

Εκτύπωση προσωποποιημένης ενημέρωσης στοιχείων από το taxisnet. (Με τους ΚΑΔ της οικείας Δ.Ο.Y.).

Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται ότι όλα τα στοιχεία που δόθηκαν είναι αληθή.

Για τους εν λόγω αιτούντες, τεκμηριώνεται με επιτόπια επιθεώρηση ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις δεν αποτελούν αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Νομοθεσία

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

Καν. (ΕΕ) αριθ. 543/2011 «Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών».

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

Π.Δ. 326/1998 (ΦΕΚ 221/Α/1998).

Π.Δ. 298/2000 (ΦΕΚ 240/Α/2000).

ΚΥΑ 257543/2003 (ΦΕΚ 1122/Β/2003). «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του ΚΑΝ (ΕΚ) του 1148/2001 της Επιτροπής των Ε.Κ. σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών».

Εγκύκλιος 304160/2004 «Λεπτομέρειες για την εφαρμογή της τυποποίησης και άσκησης του ποιοτικού ελέγχου κατάρτιση της Βάσης Δεδομένων».

Εγκύκλιος 317549/2005 «Τροποποίηση της 317440/2005 εγκυκλίου».

Εγκύκλιος 317440/04.11.2005 «Συμπλήρωση της 304160/12-11-04 εγκυκλίου».

Εγκύκλιος 283408/2006 «Εφαρμογή του Προγράμματος "Βάση Δεδομένων των συναλλασσομένων στα νωπά οπωροκηπευτικά"».

Εγκύκλιος 117/3552/2017 «Οδηγίες Χρήσης Νέας Πλατφόρμας Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ)».

Τέλη Εγραφής στο ΜΕΝΟ

ΥΑ 3139205/2005 (ΦΕΚ 1606/Β/2005) «Τροποποίηση της ΥΑ 216173/2004».

ΥΑ 216173/2004 (ΦΕΚ 117/Β/2004) «Καθορισμός τελών για εγγραφή και ανανέωση στη Βάση δεδομένων των συναλλασσομένων στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών (Μητρώο)».

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες