ΟΙΝΟΣ - Χορήγηση Κωδικών Αριθμών Εμφιάλωσης 0ίνων Π.Γ.Ε.

Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κωδικών αριθμών για την εμφιάλωση 0ίνων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), δείτε "Αναλυτική Περιγραφή".

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία ή ψηφιακά.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Δεκαπέντε (15) έως εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση στην Υπηρεσία της σχετικής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Αριθμός αιτήματος: 268
Τελευταία ενημέρωση: 13-03-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΒΗΜΑ 1ο: Κατεβάστε και συμπληρώστε το έντυπο της Αίτησης.

ΒΗΜΑ 2ο: Εξασφαλίστε όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΒΗΜΑ 3ο: Υποβάλετε το αίτημά σας στην αρμόδια Υπηρεσία με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώς συνημμένα. Εάν το αίτημα υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν απαιτείται υπογραφή του εντύπου της Αίτησης καθώς η ταυτοποίηση γίνεται μέσω Taxisnet.

1. Κωδικούς αριθμούς για την εμφιάλωση οίνων με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη μπορούν να ζητήσουν μόνο εγκεκριμένες επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιήσει ή έχουν προμηθευτεί ποσότητες οίνων ΠΓΕ σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία που περιγράφεται στην Κ.Υ.Α. 5833/155045/2013 (ΦΕΚ 3324/τ.Β'/27-12-2013), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 5066/117228/27-10-2015 (ΦΕΚ 2322Β/2015).

2. Η επιχείρηση, πριν την διάθεση στην αγορά των εμφιαλωμένων οίνων, αιτείται, με κάθε πρόσφορο μέσο, στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) την χορήγηση ειδικών κωδικών αριθμών ενημερώνοντας για τον αριθμό και τον όγκο των περιεκτών στους οποίους θα εμφιαλωθούν οι οίνοι.

3. Η αρμόδια ΔΑΟΚ χορηγεί τους ειδικούς κωδικούς αριθμούς με βάση την πιστοποίηση που έχει δοθεί ανά ΠΓΕ και τον αριθμό και τον όγκο των περιεκτών που η επιχείρηση προτίθεται να εμφιαλώσει τον εν λόγω οίνο.

4. Η αίτηση για πιστοποίηση και για χορήγηση ειδικών κωδικών αριθμών μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα.

5. Ο ειδικός κωδικός αριθμός, στην περίπτωση των οίνων με ΠΓΕ, ο οποίος περιλαμβάνει τα δύο αρχικά γράμματα της γεωγραφικής ένδειξης και στη συνέχεια αύξοντα μοναδιαίο εξαψήφιο αριθμό, το εύρος του οποίου ανταποκρίνεται στον αριθμό φιαλών/περιεκτών της συγκεκριμένης επιχείρησης για την συγκεκριμένη γεωγραφική ένδειξη. Στο τέλος του ο εν λόγω κωδικός περιλαμβάνει τα δύο τελευταία ψηφία του έτους εσοδείας ή στην περίπτωση που ο οίνος προκύψει με ανάμειξη οίνων διαφορετικής εσοδείας τα δύο τελευταία ψηφία του έτους εμφιάλωσης. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί μαζί με την αίτηση πιστοποίησης παραγωγής οίνων ΠΓΕ.

Παράβολα

Δεν απαιτούνται.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση για χορήγηση κωδικών αριθμών με βάση τον όγκο του πιστοποιημένου οίνου που διαθέτει και τον αριθμό των φιαλών που επιθυμεί να εμφιαλώσει ο ενδιαφερόμενος για τη συγκεκριμένη γεωγραφική ένδειξη.

2. Δείγμα ετικέτας (εμπρός και πίσω) που θα χρησιμοποιηθεί.

3. Συνοδευτικό έγγραφο αμπελοοινικών προϊόντων θεωρημένο από την αντίστοιχη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) προέλευσης (σε περίπτωση αγοράς οίνου).

Νομοθεσία

Κ.Υ.Α. 5833/155045/12-12-2013 (ΦΕΚ 3324 /τ.Β' / 2013), και

Κ.Υ.Α. 5066/117288/27-10-2015 (ΦΕΚ 2322 /τ.Β' / 2015)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνστε στα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας:

κα Ταβερναράκη Νίκη, τηλ. 2813 407916, e-mail ntavernaraki@crete.gov.gr και

κο Κυριτσάκη Κωνσταντίνο, τηλ. 2813 407918, e-mail Kyritsakis@crete.gov.gr

ή στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας, τηλ. 2813 407955, e-mail daa_her@crete.gov.gr