Χορήγηση Κωδικών Αριθμών για την εμφιάλωση οίνων προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ)

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία και ψηφιακά. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις καρτέλες Πρόσβαση & Επικοινωνία και Ψηφιακή υποβολή.

Περιγραφή διαδικασίας

1. Κατατίθεται η αίτηση στην Υπηρεσία.

2. Διενεργείται έλεγχος.

3. Χορηγούνται οι κωδικοί αριθμοί για την εμφιάλωση οίνων.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 15 έως 60 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 268
Τελευταία ενημέρωση: 26-05-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1. Κωδικούς αριθμούς για την εμφιάλωση οίνων με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη μπορούν να ζητήσουν μόνο εγκεκριμένες επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιήσει ή έχουν προμηθευτεί ποσότητες οίνων ΠΓΕ σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία που περιγράφεται στην Κ.Υ.Α. 5833/155045/2013 (ΦΕΚ 3324/τ.Β'/27-12-2013), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 5066/117228/27-10-2015 (ΦΕΚ 2322Β/2015).

2. Η επιχείρηση, πριν την διάθεση στην αγορά των εμφιαλωμένων οίνων, αιτείται, με κάθε πρόσφορο μέσο, στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) την χορήγηση ειδικών κωδικών αριθμών ενημερώνοντας για τον αριθμό και τον όγκο των περιεκτών στους οποίους θα εμφιαλωθούν οι οίνοι.

3. Η αρμόδια ΔΑΟΚ χορηγεί τους ειδικούς κωδικούς αριθμούς με βάση την πιστοποίηση που έχει δοθεί ανά ΠΓΕ και τον αριθμό και τον όγκο των περιεκτών που η επιχείρηση προτίθεται να εμφιαλώσει τον εν λόγω οίνο.

4. Η αίτηση για πιστοποίηση και για χορήγηση ειδικών κωδικών αριθμών μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα.

5. Ο ειδικός κωδικός αριθμός, στην περίπτωση των οίνων με ΠΓΕ, ο οποίος περιλαμβάνει τα δύο αρχικά γράμματα της γεωγραφικής ένδειξης και στη συνέχεια αύξοντα μοναδιαίο εξαψήφιο αριθμό, το εύρος του οποίου ανταποκρίνεται στον αριθμό φιαλών/περιεκτών της συγκεκριμένης επιχείρησης για την συγκεκριμένη γεωγραφική ένδειξη. Στο τέλος του ο εν λόγω κωδικός περιλαμβάνει τα δύο τελευταία ψηφία του έτους εσοδείας ή στην περίπτωση που ο οίνος προκύψει με ανάμειξη οίνων διαφορετικής εσοδείας τα δύο τελευταία ψηφία του έτους εμφιάλωσης.

Η αίτηση μπορεί να γίνει μαζί με την αίτηση πιστοποίησης παραγωγής οίνων ΠΓΕ.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση για χορήγηση κωδικών αριθμών με βάση τον όγκο του πιστοποιημένου οίνου που διαθέτει και τον αριθμό των φιαλών που επιθυμεί να εμφιαλώσει ο ενδιαφερόμενος για τη συγκεκριμένη γεωγραφική ένδειξη.

2. Δείγμα ετικέτας που θα χρησιμοποιηθεί.

3. Συνοδευτικό έγγραφο αμπελοοινικών προϊόντων θεωρημένο από την αντίστοιχη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) προέλευσης (σε περίπτωση αγοράς οίνου).

Νομοθεσία

Κ.Υ.Α. 5833/155045/12-12-2013 (ΦΕΚ 3324 /τ.Β' / 2013) και Κ.Υ.Α. 5066/117288/27-10-2015 (ΦΕΚ 2322 /τ.Β' / 2015)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες