Πιστοποίηση Οίνου (ΠΟΠ ΠΓΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ)

Ο αναμενόμενος μέσος χρόνος εξυπηρέτησης είναι 5 ή 15 ημέρες, διαφέρει ανά περίπτωση (βλ. καρτέλα "Αναλυτική περιγραφή").

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία. Ανατρέξτε στα διαθέσιμα σημεία εξυπηρέτησης στην καρτέλα Πρόσβαση & Επικοινωνία.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Έως 15 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 270
Τελευταία ενημέρωση: 22-01-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1. Οι επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να πιστοποιήσουν προϊόντα παραγωγής τους υποβάλουν, με κάθε πρόσφορο μέσο, στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) αίτηση πιστοποίησης, μετά την υποβολή της δήλωσης παραγωγής τους σύμφωνα με τους Εκτελεστικούς Κανονισμούς 2018/273 και 2018/274.

2. Η αίτηση συνοδεύεται από το αποδεικτικό καταβολής του τέλους πιστοποίησης.

3. Ακολουθεί διοικητικός ή τυχόν επιτόπιος έλεγχος όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 της ΚΥΑ 5833/155045/12.12.2013(ΦΕΚ 3324/27.12.2013).

4. Για οίνους Π.Ο.Π. διενεργείται δειγματοληψία και γίνεται αναλυτική και οργανοληπτική εξέταση. Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ με βάση τα αποτελέσματα των οργανοληπτικών και αναλυτικών εξετάσεων και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που προκύπτουν από τους διοικητικούς ή τους τυχόν επιτόπιους ελέγχους αποφασίζει εάν ο οίνος θα πιστοποιηθεί ως οίνος Π.Ο.Π.

5. Για τους οίνους που θα πιστοποιηθούν ως Π.Γ.Ε. ή ποικιλιακοί οίνοι χορηγείται στην επιχείρηση πιστοποιητικό για κάθε ποικιλία ξεχωριστά. Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ χορηγεί το πιστοποιητικό εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για πιστοποίηση. Στην περίπτωση που απαιτηθούν επιπλέον διευκρινιστικά στοιχεία διοικητικού χαρακτήρα η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ ενημερώνει την εν λόγω επιχείρηση εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος και εκδίδει την απόφαση της εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την προσκόμισή τους. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος αιτιολογώντας την απόφαση της αυτή.

6. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας είναι:

ΓΙΑ ΟΙΝΟΥΣ Π.Ο.Π. :

Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων εξετάσεων.

ΓΙΑ ΟΙΝΟΥΣ Π.Γ.Ε. ή ΠΟΚΙΛΙΑΚΟΥΣ

Πέντε (5) εργάσιμες ήμερες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για πιστοποίηση.

Στην περίπτωση που αγοράζεται ή μεταφέρεται πρώτη ύλη (σταφύλια/γλεύκος) για παραγωγή ποικιλιακού οίνου σε εγκατάσταση της ίδιας ή άλλης επιχείρησης, από διάφορες αμπελουργικές περιοχές εκτός αρμοδιότητας Δ.Α.Ο.Κ του τόπου πιστοποίησης ο χρόνος πιστοποίησης αυξάνεται σε:

Δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αίτησης ή

Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα ενημερωθεί η αρμόδια Αρχή πιστοποίησης για την επιλεξιμότητα της πρώτης ύλης.

1. Η ετήσια διαδικασία πιστοποίησης των οίνων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και Ποικιλιακών αφορά επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων προϊόντων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και Ποικιλιακών οίνων.

2. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να επισημανθεί ένας οίνος ως Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή Ποικιλιακός, πρέπει να έχει πιστοποιηθεί κατά το στάδιο της παραγωγής του είτε παράγεται για την ίδια την επιχείρηση είτε για τρίτους (φασόν) είτε πωλείται χύμα με σκοπό την εμφιάλωση από άλλη επιχείρηση. Καμία πιστοποίηση δεν μπορεί να δοθεί σε οίνο ο οποίος αγοράσθηκε, μεταφέρθηκε σε άλλες εγκαταστάσεις χωρίς να έχει πιστοποιηθεί στην εγκατάσταση παραγωγής του εκτός εάν η μεταφορά του γίνει σε εγκατάσταση η οποία υπάγεται στην χωρική αρμοδιότητα της αρμόδιας αρχής του τόπου όπου παρήχθη και η επιχείρηση που παρέλαβε τα σταφύλια τηρεί τις υποχρεώσεις του άρθρου 9 της ΚΥΑ 5833/155045/12.12.2013(ΦΕΚ 3324/27.12.2013) και προσκομίσει στην αρμόδια αρχή τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της ιδίας. Στην περίπτωση που αγοράζεται ή μεταφέρεται πρώτη ύλη (σταφύλια/γλεύκος) για παραγωγή οίνου Π.Γ.Ε ή ποικιλιακού οίνου σε εγκατάσταση της ίδιας ή άλλης επιχείρησης, από διάφορες αμπελουργικές περιοχές εκτός αρμοδιότητας Δ.Α.Ο.Κ του τόπου πιστοποίησης, η επιχείρηση η οποία παραλαμβάνει τα σταφύλια ή παράγει γλεύκος έχει τις υποχρεώσεις του άρθρου 9 της ΚΥΑ 5833/155045/12.12.2013 (ΦΕΚ 3324/27.12.2013). Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. του τόπου πιστοποίησης δύναται, να ζητήσει άμεσα, με κάθε πρόσφορο τρόπο (ηλεκτρονικά ή με φαξ) στοιχεία για την επιλεξιμότητα του εν λόγω προϊόντος από την Δ.Α.Ο.Κ. του τόπου εσοδείας των σταφυλιών/γλευκοποίησης η οποία θα πρέπει να εξακριβώσει τα απαιτούμενα στοιχεία με διοικητικό ή/και επιτόπιο έλεγχο και να την ενημερώσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Ο χρόνος πιστοποίησης αυξάνεται σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες από την ημερομηνία αίτησης ή σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα ενημερωθεί η αρμόδια Αρχή πιστοποίησης για την επιλεξιμότητα της πρώτης ύλης.

3. Το κόστος της πιστοποίησης βαρύνει την επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο Μητρώο καταβάλλουν ετησίως ανταποδοτικό τέλος το οποίο υπολογίζεται με βάση την αίτηση και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (Άρθρο 15 της ΚΥΑ 5833/155045/ΦΕΚ Β 3324/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ανά Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ή Προστατευόμενη Γεωγραφική ένδειξη ή για το σύνολο των ποικιλιών στην περίπτωση των ποικιλιακών, συνυπολογίζοντας τις ποσότητες τυχόν πιστοποιήσεων που έχει λάβει την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο από μία ή περισσότερες ΔΑΟΚ.

4. Η πληρωμή του ανταποδοτικού τέλους γίνεται με e-παράβολο. Η κατάθεση των τελών ενεργείται πριν από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για χορήγηση πιστοποιητικού και η απόδειξη κατάθεσης υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. μαζί με την σχετική αίτηση. Πλέον των ανωτέρω δειγμάτων το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων στα Π.Κ.Π.Φ και Π.Ε καθορίζεται στα 40 Ευρώ ανά δείγμα. Στα ποσά του πίνακα δεν περιλαμβάνεται το κόστος της οργανοληπτικής εξέτασης των οίνων Π.Ο.Π. το οποίο αποδίδεται απευθείας στην Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου η οποία διοργανώνει τις οργανοληπτικές δοκιμές και το ύψος του καθορίζεται με απόφαση της Ε.Δ.Ο.Α.Ο. ανά κατάταξη οίνου ή με βάση την ετησία παραγωγή οίνων Π.Ο.Π.

Κατηγορία Ποσότητα προς Πιστοποίηση (HL) Ποσό (Ευρώ)

Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε./ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΙ 0-1.000

1.001-10.000

10.001 και άνω 100

200

300

Για την έκδοση του e-παραβόλου ακολουθείτε το σύνδεσμο και τη διαδρομή:

www.gsis.gr → Υπηρεσίες προς πολίτες → e-Παράβολο →Είσοδος για Πιστοποιημένους Χρήστες του taxisnet ή Είσοδος για μη Πιστοποιημένους Χρήστες → Χορήγηση Παραβόλου →Φορέας Δημοσίου : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης/Εισροών Φυτ. Παραγωγής- Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ→ Κατηγορία Παραβόλου: Τέλη πιστοποίησης Οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ & Ποικιλιακών) → Τύπος παραβόλου: επιλέξτε: Για οίνο Π.Ο.Π.: 5653 Για οίνο ΠΓΕ μικρότερης περιοχής Νομού: 5654 Για οίνος Π.Γ.Ε. Νομού: 5655 Για οίνος Π.Γ.Ε. Διαμερίσματος: 5656 Για Ποικιλιακούς οίνους Π.Γ.Ε. Νομού: 5657.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/ellinikaproionta/627-oinoipoppge

Προϋποθέσεις

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση των οίνων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και ποικιλιακών είναι η τήρηση της νομοθεσίας της Ε.Ε. και της εθνικής νομοθεσίας η οποία αφορά στον αμπελοοινικό τομέα.

2. Ο χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήματος, υπολογίζεται από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία με την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

3. Στην Αττική δεν υπάρχουν οίνοι Π.Ο.Π. επομένως πιστοποίηση Π.Ο.Π. δεν ισχύει για την Αττική.

Παράβολα

Κόστος υπηρεσίας: Διαφέρει ανά περίπτωση (βλ. καρτέλα "Αναλυτική περιγραφή").

Τρόπος πληρωμής: Ηλ. παράβολο

Δικαιολογητικά

. Η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται μετά την δήλωση παραγωγής. Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί η εν λόγω δήλωση λόγω μη ολοκλήρωσης του τρυγητού ο οινοπαραγωγός οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ :

Δήλωση παραγωγής με τις ποσότητες των οίνων που έχει παράξει έως τότε, την οποία θα συμπληρώσει μετά το πέρας του τρυγητού ή

Παραστατικά από τα οποία αποδεικνύεται η ποσότητα, η προέλευση (κωδικοί αμπελοτεμαχίων) και η ποικιλία σταφυλιών της πρώτης ύλης.

2. Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους.

3. Αποδεικτικό πληρωμής οργανοληπτικής εξέτασης οίνου Π.Ο.Π.

(για αίτηση πιστοποίησης οίνου Π.Ο.Π.).

Νομοθεσία

ΚΥΑ 5833/155045/12.12.2013(ΦΕΚ 3324/27.12.2013

ΚΥΑ 5066/117288/27.10.2015(ΦΕΚ 2322/27.10.2015

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες