Ένταξη στο Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων Παραγωγής ΠΟΠ, ΠΓΕ, Ποικιλιακών Οίνων

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία. Ανατρέξτε στα διαθέσιμα σημεία εξυπηρέτησης στην καρτέλα Πρόσβαση & Επικοινωνία.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Έως 30 ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 273
Τελευταία ενημέρωση: 06-03-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποβάλλει Αίτηση−Υπεύθυνη δήλωση για Ένταξη στο «Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων Προϊόντων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και Ποικιλιακών οίνων», σύμφωνα με το Υπόδειγμα (ΑΟΚ 86) προς την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. της οικείας περιφερειακής ενότητας, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων της.

Τα έγγραφα που θα πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση των αρχών ελέγχου είναι ανά περίπτωση:

Α) Αμπελουργοί:

Αντίγραφο Αμπελουργικού Μητρώου

Αντίγραφο της δήλωσης συγκομιδής σταφυλιών

Β) Συνεταιριστική Οινοποιητική Επιχείρηση:

Αντίγραφο της Δήλωσης Παραγωγής

Λογιστικά Έγγραφα , Βιβλία αποθήκης , Συνοδευτικά Έγγραφα

Κατάλογος Αναμείξεων

Γ) Ιδιωτική Οινοποιητική Επιχείρηση:

Αντίγραφο της Δήλωσης Παραγωγής

Λογιστικά Έγγραφα , Βιβλία αποθήκης , Συνοδευτικά Έγγραφα

Κατάλογος Αναμείξεων

Δ) Έμπορος:

Αντίγραφο της Δήλωσης Επεξεργασίας και Εμπορίας

Λογιστικά Έγγραφα , Βιβλία αποθήκης , Συνοδευτικά Έγγραφα

Κατάλογος Αναμείξεων

Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. αφού προβεί σε αξιολόγηση της αίτησης με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της και διενεργήσει, κατά την κρίση της, επιτόπια επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της ενδιαφερομένης επιχείρησης αποφασίζει για την έγκριση ή απόρριψη αυτής. Η αποδοχή ή μη της αίτησης και οι λόγοι απόρριψής της καθώς και οι διορθωτικές ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι επιχειρήσεις για να εγκριθούν γίνονται γνωστά στον ενδιαφερόμενο εγγράφως, εντός μηνός, από την ημερομηνία υποβολής της.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/ellinikaproionta/627-oinoipoppge

Προϋποθέσεις

1. Ο χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήματος, υπολογίζεται από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία με την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της ένταξης στο «Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων Προϊόντων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και Ποικιλιακών οίνων» είναι η τήρηση της νομοθεσίας της Ε.Ε. και της εθνικής νομοθεσίας η οποία αφορά στον αμπελοοινικό τομέα.

3. Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. υποχρεούται, μετά την έγκριση της αίτησης να καταχωρίσει την επιχείρηση στο «Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων» για την περιοχή αρμοδιότητας της. Κάθε καταχώριση στο εν λόγω Μητρώο γνωστοποιείται στη Δ/νση Αξιοποίησης & Τεχν. Τροφίμων, Τμήμα Αμπέλου Οίνου & Αλκ. Ποτών.

Νομοθεσία

ΚΥΑ 5833/155045/2013 (ΦΕΚ 3324/Β/2013)

KYA 5066/117288/2015 (ΦΕΚ 2322/Β/2015)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες