Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου σε Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.

Διαδικασία και δικαιολογητικά για τη Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου σε Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.

Αριθμός αιτήματος: 276
Τελευταία ενημέρωση: 27-05-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

i. Υποβολή αίτησης-δικαιολογητικών από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ενδιαφερόμενης ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και πρωτοκόλλησή της,

ii. Ανάρτηση της αιτήσεως για την χορήγηση της άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης, εντός 5 (πέντε) ημερών από την ημερομηνία της Αίτησης,

iii. Εξέταση του συνόλου των δικαιολογητικών από την υπηρεσία και

iv. Αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοση της αιτουμένης αδείας, εκδίδεται αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη.

v. Αν διαπιστωθεί έλλειψη δικαιολογητικών ενημερώνεται ο πολίτης εγγράφως ή και προφορικώς,

vi. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εκδίδεται η αιτούμενη άδεια,

vii. Ανάρτηση της άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και Ανακοίνωση της έκδοσης της απόφασης χορήγησης άδειας διανομής στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης.

Προϋποθέσεις

Να έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξέταση του αιτήματος

Παράβολα

i. e-Παράβολο 200 € (Αριθμός 8458),

ii. e-Παράβολο 40€ -ετήσιο ανταποδοτικό τέλος (Αριθμός 8463), καταβάλλεται έως 30/06 κάθε έτους και ισχύει για ένα έτος

Δικαιολογητικά

i. Αίτηση ενδιαφερομένου (βλ. Σχετικό αναρτημένο έντυπο)

ii. Η οργανωτική & διοικητική δομή της εταιρίας και οι τυχόν υπάρχοντες δεσμοί της με άλλες εταιρίες ή ομίλους εταιριών. Σε περίπτωση μη συμμετοχής σε άλλες εταιρίες ή ομίλους εταιριών, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δεν συμμετέχει.

iii. Αντίγραφα του Καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού, εάν υπάρχουν, επικυρωμένα από τον αρμόδιο Γραμματέα Πρωτοδικών, ο οποίος θα βεβαιώνει τον αριθμό και τη χρονολογία της καταχωρήσεώς τους στα οικεία βιβλία εταιριών.

iv. Πρόσφατο πιστοποιητικό του αρμόδιου Γραμματέα Πρωτοδικών, για τις καταχωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στα οικεία Βιβλία Εταιριών.

v. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του διαχειριστή ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας (εκδοθέν εντός των προηγούμενων 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης)

vi. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας- αυτεπάγγελτη αναζήτηση -,

vii. Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημερότητα του αιτούντος.

viii. Εάν υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι, απαιτείται αντίγραφο της άδειας λειτουργίας αυτών και της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων για ασφαλή λειτουργία αυτών. (Σε περίπτωση μισθωμένων ή παραχωρηθέντων χώρων, απαιτείται αντίγραφο της άδειας λειτουργίας αυτών, καθώς και αντίγραφο μισθωτηρίου ή συμφωνητικού παραχώρησης, θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ.). Εάν δεν υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη ύπαρξη και χρησιμοποίηση τέτοιων (βλ. Σχετικό αναρτημένο έντυπο).

ix. Αναλυτική κατάσταση των ιδιόκτητων ή μισθωμένων μεταφορικών μέσων, εάν υπάρχουν και είναι πάνω από ένα, και θεωρημένα αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας αυτών.

x. Υπεύθυνη Δήλωση για το αληθές των στοιχείων της Αίτησης (βλ. Σχετικό αναρτημένο έντυπο).

xi. Προκειμένου για Ε.Π.Ε., απαιτούνται τα Φ.Ε.Κ., στα οποία δημοσιεύθηκαν περιλήψεις του Καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεων αυτού.

Νομοθεσία

Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), Υ.Α.Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 447/Β/1993), Υ.Α.Δ2/16570/2005 (ΦΕΚ 1306/Β/2005), Υ.Α.ΔΥΔΡΟΓ./Ε/Φ.5/ΟΙΚ.182269/2016 (ΦΕΚ 2684/Β/2016)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσότερες πληροφορίες

τηλ. 2813410414, 2831410417, Email: mari@crete.gov.gr, vretakisk@crete.gov.gr