Χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης σε Α.Ε.

Διαδικασία και δικαιολογητικά για τη Χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης σε Α.Ε.

Αριθμός αιτήματος: 278
Τελευταία ενημέρωση: 27-05-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

i. Υποβολή αίτησης-δικαιολογητικών από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ενδιαφερόμενης ΑΕ και πρωτοκόλλησή της,

ii. Ανάρτηση της αιτήσεως για την χορήγηση της άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης, εντός 5 (πέντε) ημερών από την ημερομηνία της Αίτησης,

iii. Εξέταση του συνόλου των δικαιολογητικών από την υπηρεσία και

iv. Αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοση της αιτουμένης αδείας, εκδίδεται αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη.

v. Αν διαπιστωθεί έλλειψη δικαιολογητικών ενημερώνεται ο πολίτης εγγράφως ή και προφορικώς.

vi. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εκδίδεται η αιτούμενη άδεια.

vii. Ανάρτηση της άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και Ανακοίνωση της έκδοσης της απόφασης χορήγησης άδειας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης.

Προϋποθέσεις

Να έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξέταση του αιτήματος

Παράβολα

i. e-Παράβολο 200 € (Αριθμός 8457),

ii. e-Παράβολο 40€ -ετήσιο ανταποδοτικό τέλος (Αριθμός 8462), καταβάλλεται έως 30/06 κάθε έτους και ισχύει για ένα έτος

Δικαιολογητικά

i. Αίτηση ενδιαφερομένου (βλ. Σχετικό αναρτημένο έντυπο)

ii. Η οργανωτική & διοικητική δομή της εταιρίας και οι τυχόν υπάρχοντες δεσμοί της με άλλες εταιρίες ή ομίλους εταιριών. Σε περίπτωση μη συμμετοχής σε άλλες εταιρίες ή ομίλους εταιριών, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δεν συμμετέχει.

iii. Το πιο πρόσφατο κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρίας, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή & το Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε το καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού.

iv. Εκπροσώπηση της εταιρίας (Φ.Ε.Κ. συγκρότησης Δ.Σ., και εκπροσώπησης).

v. Φ.Ε.Κ. που να πιστοποιεί την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου & οποιασδήποτε μεταγενέστερης αύξησης αυτού. Εάν το Φ.Ε.Κ. δεν έχει εκδοθεί ακόμα, ο ενδιαφερόμενος, θα πρέπει να προσκομίσει σχετική ανακοίνωση από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της αρμόδιας Νομαρχίας.

vi. Αποτελέσματα Χρήσεως και Ισολογισμοί των 3 (τριών) τελευταίων ετών, εφόσον υφίστανται, συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, καθώς και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων.

vii. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων (η ελάχιστη χωρητικότητα των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 κ.μ. ανά εγκατάσταση) και σε περίπτωση μισθωμένων ή παραχωρηθέντων κατ΄ αποκλειστική χρήση αποθηκευτικών χώρων, αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου ή συμβολαίου/ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης, θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

viii. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι κάτοχος άδειας πρατηρίου υγρών καυσίμων, αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου.

ix. Αναλυτική κατάσταση των ιδιόκτητων ή μισθωμένων μεταφορικών μέσων, εάν υπάρχουν και είναι πάνω από ένα, και θεωρημένα αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας αυτών.

x. Αντίγραφο ποινικού μητρώου του διαχειριστή ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας, εκδοθέντα εντός των προηγούμενων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,

xi. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας- αυτεπάγγελτη αναζήτηση -

xii. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

xiii. Υπεύθυνη Δήλωση για το αληθές των στοιχείων της Αίτησης.

Νομοθεσία

Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), Υ.Α.Δ2/16570/2005 (ΦΕΚ 1306/Β/2005), Υ.Α.ΔΥΔΡΟΓ./Ε/Φ.5/ΟΙΚ.182269/2016 (ΦΕΚ 2684/Β/2016)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσότερες πληροφορίες

τηλ. 2813410414, 2831410417, Email: mari@crete.gov.gr, vretakisk@crete.gov.gr