Χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης σε Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.

Διαδικασία και δικαιολογητικά για τη Χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης σε Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.

Αριθμός αιτήματος: 279
Τελευταία ενημέρωση: 27-05-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

i. Υποβολή αίτησης-δικαιολογητικών από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ενδιαφερόμενης ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και πρωτοκόλλησή της,

ii. Ανάρτηση της αιτήσεως για την χορήγηση της άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης, εντός 5 (πέντε) ημερών από την ημερομηνία της Αίτησης,

iii. Εξέταση του συνόλου των δικαιολογητικών από την υπηρεσία και

iv. Αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοση της αιτουμένης αδείας, εκδίδεται αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη.

v. Αν διαπιστωθεί έλλειψη δικαιολογητικών ενημερώνεται ο πολίτης εγγράφως ή και προφορικώς.

vi. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εκδίδεται η αιτούμενη άδεια.

vii. Ανάρτηση της άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και Ανακοίνωση της έκδοσης της απόφασης χορήγησης άδειας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης.

Παράβολα

i. e-Παράβολο 200 € (Αριθμός 8457),

ii. e-Παράβολο 40€ - ετήσιο ανταποδοτικό τέλος (Αριθμός 8462), καταβάλλεται έως 30/06 κάθε έτους και ισχύει για ένα έτος

Δικαιολογητικά

i. Αίτηση ενδιαφερομένου (βλ. Σχετικό αναρτημένο έντυπο)

ii. Η οργανωτική & διοικητική δομή της εταιρίας και οι τυχόν υπάρχοντες δεσμοί της με άλλες εταιρίες ή ομίλους εταιριών. Σε περίπτωση μη συμμετοχής σε άλλες εταιρίες ή ομίλους εταιριών, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δεν συμμετέχει.

iii. Αντίγραφα του Καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού, εάν υπάρχουν, επικυρωμένα από τον αρμόδιο Γραμματέα Πρωτοδικών, ο οποίος θα βεβαιώνει τον αριθμό και τη χρονολογία της καταχωρήσεώς τους στα οικεία βιβλία εταιριών.

iv. Πρόσφατο πιστοποιητικό του αρμόδιου Γραμματέα Πρωτοδικών, για τις καταχωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στα οικεία Βιβλία Εταιριών.

v. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του διαχειριστή ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας (εκδοθέν εντός των προηγούμενων 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης)

vi. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας-αυτεπάγγελτη αναζήτηση-

vii. Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημερότητα του αιτούντος.

viii. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων (η ελάχιστη χωρητικότητα των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 80 κ.μ. ανά εγκατάσταση) και σε περίπτωση μισθωμένων ή παραχωρηθέντων κατ΄ αποκλειστική χρήση αποθηκευτικών χώρων, αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου ή συμβολαίου/ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης, θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ix. Αναλυτική κατάσταση των ιδιόκτητων ή μισθωμένων μεταφορικών μέσων, εάν υπάρχουν και είναι πάνω από ένα, και θεωρημένα αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας αυτών.

x. Υπεύθυνη Δήλωση για το αληθές των στοιχείων της Αίτησης.

xi. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι κάτοχος άδειας πρατηρίου υγρών καυσίμων, αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου.

xii. Προκειμένου για Ε.Π.Ε., απαιτούνται τα Φ.Ε.Κ., στα οποία δημοσιεύθηκαν περιλήψεις του Καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεων αυτού.

Νομοθεσία

Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), Υ.Α.Δ2/16570/2005 (ΦΕΚ 1306/Β/2005), Υ.Α.ΔΥΔΡΟΓ./Ε/Φ.5/ΟΙΚ.182269/2016 (ΦΕΚ 2684/Β/2016)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσότερες πληροφορίες

τηλ. 2813410414, 2831410417, Email: mari@crete.gov.gr, vretakisk@crete.gov.gr