Χορήγηση ταινιών ελέγχου οίνων με Προστατευμένη Ονομασία Προέλευσης (Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη ή Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας)

Αριθμός αιτήματος: 280
Τελευταία ενημέρωση: 27-05-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1. Κατά την ψηφιακή υποβολή αιτήματος, αποκλειστικά και μόνο, στο σχετικό Έντυπο Αίτηση, δεν απαιτείται υπογραφή του αιτούντος καθόσον η σελίδα της αίτησης φέρει σήμανση ταυτοποίησης μέσω Taxisnet.

2. Ταινίες μπορούν να ζητήσουν και να προμηθευτούν μόνο όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν πιστοποιήσει ή έχουν προμηθευτεί ποσότητες οίνων Π.Ο.Π. σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία που περιγράφεται στην Κ.Υ.Α. 5833/155045 (ΦΕΚ 3324/155045Β/27.12.2013) και την τροποποίησή της ΚΥΑ 5066/117288/27.10.2015(ΦΕΚ2322/27.10.2015)

3. Ο αρμόδιος υπάλληλος εξετάζει εάν ο αιτών έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και συγκεκριμένα εάν: α) είναι κάτοχος αμπελουργικού μητρώου, β) υποβάλλει δηλώσεις συγκομιδής, παραγωγής και αποθεμάτων, γ) τηρεί βιβλία αποθήκης , δ) χρησιμοποιεί συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς αμπελοοινικών προϊόντων και ε) έχει αιτηθεί Πιστοποίησης οίνου ΠΟΠ.

4. Χορηγούνται οι ταινίες στον ενδιαφερόμενο.

Προϋποθέσεις

1. Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας είναι 15 ημέρες από την κατάθεση του πλήρους φακέλου, δεδομένου ότι κατά την αυτοψία διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις.

2. Ο χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήματος υπολογίζεται από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία με την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναφέρονται στη σχετική αίτηση.

3. Η Γενική Διεύθυνση Πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση, είναι ο ΟΤΑ β΄ βαθμού Περιφέρεια Κρήτης. Η Περιφέρεια Κρήτης συλλέγει τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα επεξεργάζεται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μπορεί να αποκτήσει κάθε πολίτης υπό τους όρους του άρθρου 5 Ν.2690/1999 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Πληροφόρησης Πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του αιτήματος του πολίτη και στη συνέχεια για σκοπούς αρχειοθέτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν. Έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και την λήψη αντιγράφων σε κοινώς αναγνώσιμο μορφότυπο (δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Κάθε θιγόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Νομοθεσία

1. Κ.Υ.Α. 5833/155045/12.12.2013 (ΦΕΚ 3324/27.12.2013) και η τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 5066/117288/27.10.2015(ΦΕΚ 2322/27.10.2015)

2. Υ.Α. 6141/148160/30.12.2015) ΦΕΚ (2904/Β/31.12.2015)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες