Χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης σε Φυσικό Πρόσωπο

Διαδικασία και δικαιολογητικά για τη Χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης σε Φυσικό Πρόσωπο

Αριθμός αιτήματος: 281
Τελευταία ενημέρωση: 27-05-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

i. Υποβολή αίτησης-δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο και πρωτοκόλλησή της,

ii. Ανάρτηση της αιτήσεως για την χορήγηση της άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης, εντός 5 (πέντε) ημερών από την ημερομηνία της Αίτησης,

iii. Εξέταση του συνόλου των δικαιολογητικών από την υπηρεσία και

iv. Αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοση της αιτουμένης αδείας, εκδίδεται αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη.

v. Αν διαπιστωθεί έλλειψη δικαιολογητικών ενημερώνεται ο πολίτης εγγράφως ή και προφορικώς.

vi. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εκδίδεται η αιτούμενη άδεια.

vii. Ανάρτηση της άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και Ανακοίνωση της έκδοσης της απόφασης χορήγησης άδειας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης.

Προϋποθέσεις

Να έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξέταση του αιτήματος

Παράβολα

i. e-Παράβολο 200 € (Αριθμός 8457),

ii. e-Παράβολο 40€ - ετήσιο ανταποδοτικό τέλος (Αριθμός 8462), καταβάλλεται έως 30/06 κάθε έτους και ισχύει για ένα έτος

Δικαιολογητικά

i. Αίτηση ενδιαφερομένου (βλ. Σχετικό αναρτημένο έντυπο)

ii. Βεβαίωση Έναρξης Επαγγέλματος ή Μεταβολής αυτής από Δ.Ο.Υ.

iii. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (εκδοθέν εντός των προηγούμενων 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης), - αυτεπάγγελτη αναζήτηση -

iv. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας - αυτεπάγγελτη αναζήτηση -

v. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων (η ελάχιστη χωρητικότητα των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 κ.μ. ανά εγκατάσταση) και σε περίπτωση μισθωμένων ή παραχωρηθέντων κατ΄ αποκλειστική χρήση αποθηκευτικών χώρων, αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου ή συμβολαίου/ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης, θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

vi. Αναλυτική κατάσταση των ιδιόκτητων ή μισθωμένων μεταφορικών μέσων, εάν υπάρχουν και είναι πάνω από ένα, και θεωρημένα αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας αυτών.

vii. Υπεύθυνη Δήλωση για το αληθές των στοιχείων της Αίτησης.

Νομοθεσία

Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), Υ.Α.Δ2/16570/2005 (ΦΕΚ 1306/Β/2005), Υ.Α.ΔΥΔΡΟΓ./Ε/Φ.5/ΟΙΚ.182269/2016 (ΦΕΚ 2684/Β/2016)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσότερες πληροφορίες

τηλ. 2813410414, 2831410417, Email: mari@crete.gov.gr, vretakisk@crete.gov.gr