Αναγγελία έναρξης άσκησης χονδρικής ή λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

Χορηγείται η άδεια καταστήματος εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 5-10 ΗΜΕΡΕΣ

Αριθμός αιτήματος: 282
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1. Κατατίθεται συμπληρωμένη η σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με τα δικαιολογητικά στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χανίων, από τον ενδιαφερόμενο ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ). Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατίθενται και ηλεκτρονικά μέσω ΚΕΠ-ΕΚΕ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών–Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης).

2. Διενεργείται αυτοψία στο κατάστημα από την αρμόδια επιτροπή της υπηρεσίας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται με το Προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθ. 159/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Χορηγείται η άδεια καταστήματος εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Προϋποθέσεις

Προϋπόθεση για την άσκηση χονδρικής ή λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων αποτελεί η απασχόληση υπεύθυνου επιστήμονα με συνεχή και αυτοπρόσωπη παρουσία στο κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

Παράβολα

Λεπτομέρειες για την έκδοση του παραβόλου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα. http://www.bpi.gr/section.aspx?id=3&subid=2251.

Κόστος υπηρεσίας: 700€ για λιανική, 700€ για χανδρική

Για την έκδοση e-παραβόλου ακολουθείστε τον σύνδεσμο: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/welcome.htm

Στη συνέχεια επιλέγετε: Χορήγηση Παραβόλου

Στην αναζήτηση κωδικού e-παραβόλου γράφετε:

Κωδικός: 2251

Δικαιολογητικά

1. Απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου υπεύθυνου επιστήμονα. Το φωτοαντίγραφο ξενόγλωσσου διπλώματος ή πτυχίου, το οποίο έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα των κρατών-μελών της ΕΕ, συνοδεύεται από μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας που δεν ανήκει στην ΕΕ απαιτείται και η υποβολή φωτοαντιγράφου πιστοποιητικού ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή αντίστοιχου φορέα κράτους μέλους της ΕΕ.*

2. α. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 από τον υπεύθυνο επιστήμονα, στην οποία δηλώνεται ότι:

- Δεν εργάζεται στο Δημόσιο, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

- Η λιανική ή/και χονδρική εμπορία γεωργικών φαρμάκων στο κατάστημα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά παρουσία του και

- Θα γνωστοποιήσει στην αρμόδια Αρχή για την αναγγελία εμπορίας γεωργικών φαρμάκων τυχόν αποχώρησή του από την εργασία αυτή.

β. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 από τον νομικά υπεύθυνο (στην περίπτωση που δεν συμπίπτει με τον υπεύθυνο επιστήμονα), στην οποία δηλώνεται ότι :

- Δεν εργάζεται στο Δημόσιο, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και

- Θα γνωστοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων που έχει δηλώσει καθώς και τυχόν διακοπή της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων στην αρμόδια, για την αναγγελία εμπορίας γεωργικών φαρμάκων Αρχή.

3. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.**

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι ο ίδιος και υπεύθυνος για την εμπορία γεωργικών φαρμάκων, απαιτείται πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και από τον ενδιαφερόμενο και από τον υπεύθυνο επιστήμονα (αναζητείται/τούνται αυτεπάγγελτα)

4. Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε., ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής-κάρτα ευρωπαίου πολίτη (άρθρο 42 του ν. 4071/2012, ΦΕΚ Α’85), ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του ν. 4251/2014, ΦΕΚ Α’80), ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα, ή δελτίο μόνιμης διαμονής ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82-85 και 87 του ν. 4251/2014, ΦΕΚ Α’80), ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88, 97, 106 του ν. 4251/2014, ΦΕΚ Α’801), η άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του ν. 4251/2014, ΦΕΚ Α’80), αντίγραφο μπλε κάρτας της Ε.Ε. (άρθρα 114 και 120 του ν. 4251/2014, ΦΕΚ Α’80), ή αντίγραφο δεκαετούς άδειας παραμονής (άρθρο 138 του ν. 4251/2014, ΦΕΚ Α’80), ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα ή Ελληνίδα (άρθρο 12 του ν. 4356/2015, ΦΕΚ Α’181 και άρθρο 3 του ν. 4443/2016, ΦΕΚ Α’232).

5. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας Επιπέδου Β’.

(προσκομίζεται από τον ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ στην περίπτωση που δεν διαθέτει ελληνική αστυνομική ταυτότητα)

6. Αντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος και μεταβολών της από την οικεία Δ.Ο.Υ στην οποία να αναφέρεται ως αντικείμενο εργασίας, η εμπορία γεωργικών φαρμάκων.

7. Φωτοαντίγραφο σύμβασης εργασίας του υπεύθυνου επιστήμονα.

(Δεν απαιτείται:

α) στην περίπτωση απασχόλησης του ενδιαφερόμενου και ως υπεύθυνου επιστήμονα.

β) στην περίπτωση συμμετοχής του υπεύθυνου επιστήμονα στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης και

γ) στην περίπτωση συγγένειας α’ βαθμού μεταξύ ενδιαφερόμενου και υπεύθυνου επιστήμονα).

8. Αντίγραφο σχεδίου κάτοψης της οικοδομής όπου θα φαίνονται οι διαστάσεις του καταστήματος και το εμβαδόν αυτού. Το ίδιο απαιτείται και για τυχόν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.

9. Φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου συμβολαίου του καταστήματος.

10. Βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης.

11. Αντίγραφο εντύπου παραβόλου.

12. Βεβαίωση από Μηχανολόγο στην οποία αναφέρεται ότι το σύστημα εξαερισμού που χρησιμοποιείται στο κατάστημα επαρκεί για τον εξαερισμό του χώρου διατήρησης των γεωργικών φαρμάκων (εφόσον απαιτείται).

Νομοθεσία

Δ 159/2013 (ΦΕΚ 251/Α/2013)

Ν 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/2012)

1942/32113/18-2-2019 (ΦΕΚ Β' 763/5-3-2019)

1555/241482/2-9-2020 (ΦΕΚ Β΄ 3904)

Πληροφοριακό υλικό: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/cropproduction/fytoprostasiamenu/elenxoifitoprostateytikonmenu

Νομοθετικά κείμενα: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/elenxoifitoprostateytikonmenu/523-nomo-elegxon

Ηλεκτρονική καταγραφή λιανικής διάθεσης γεωργικών φαρμάκων: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/elenxoifitoprostateytikonmenu/526-hlektron-katagrafh(ενημερωτικόυλικό) , http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/3425-e-services-minagric-registry-of-retail-selling-of-pesticide-products (απαιτεί εγγραφή στο ψηφιακό σύστημα του Υπ.Α.Α.Τ.).

Μητρώο συνταγογράφων: http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/3428-e-services-minagric-registration-of-pesticides-prescribes (απαιτεί εγγραφή στο ψηφιακό σύστημα του Υπ.Α.Α.Τ.).

Συνταγογράφηση Γεωργικών Φαρμάκων: http: // www.minagric.gr / index.php/el/for-farmer-2/cropproduction/fytoprostasiamenu/ elenxoifitoprostateytikonmenu/530-syntagh-geo-farmaka (απαιτεί εγγραφή στο ψηφιακό σύστημα του Υπ.Α.Α.Τ.).

Λεπτομέρειες για την έκδοση του παραβόλου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα. http://www.bpi.gr/section.aspx?id=3&subid=2251.

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες