ΤΠΦΕ - Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Χονδρικής ή Λιανικής Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην αρμόδια Υπηρεσία ή ψηφιακά.

Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση

άδειας άσκησης χονδρικής ή λιανικής εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δείτε "Αναλυτική Περιγραφή".

Χρόνος διεκπεραίωσης: Δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση στην Υπηρεσία της σχετικής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Αριθμός αιτήματος: 282
Τελευταία ενημέρωση: 13-03-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΒΗΜΑ 1ο: Κατεβάστε, συμπληρώστε και υπογράψτε το σχετικό έντυπο της Αίτησης.

ΒΗΜΑ 2ο: Εξασφαλίστε όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΒΗΜΑ 3ο: Υποβάλετε το αίτημά σας καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώς συνημμένα, στην αρμόδια Υπηρεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εφόσον το αίτημα υποβληθεί ψηφιακά, τόσο η αίτηση (υπογεγραμμένη) όσο και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν θα πρέπει να κατατεθούν σε μορφή pdf. Για ψηφιακή υποβολή, από το site της Περιφέρειας Κρήτης επιλέξτε «Ψηφιακές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια «Online Αιτήματα».

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτησή σας, είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μπορεί να αποκτήσει κάθε πολίτης υπό τους όρους του άρθρου 5 του Ν.2690/1999 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Πληροφόρησης Πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του αιτήματος του πολίτη και στη συνέχεια για σκοπούς αρχειοθέτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα (α) πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν (β) να ζητήσει την διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και την λήψη αντιγράφων σε κοινώς αναγνώσιμο μορφότυπο (δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Κάθε θιγόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Προϋποθέσεις

Προϋπόθεση για την άσκηση χονδρικής ή λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων αποτελεί η απασχόληση υπεύθυνου επιστήμονα με συνεχή και αυτοπρόσωπη παρουσία στο κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

Προδιαγραφές Καταστημάτων Λιανικής Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων

1. Ισόγειο κτίσμα με έκταση, κατ' ελάχιστον, σαράντα (40) τετραγωνικών μέτρων.

2. Σύστημα εξαερισμού που να καλύπτει όλο το χώρο διατήρησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και να καταλήγει σε ειδικό ισχυρό απορροφητήρα, για την απομάκρυνση των οσμών, της σκόνης και την ανανέωση του αέρα του καταστήματος. Το σύστημα εξαερισμού πρέπει να είναι συνδεδεμένο με απαγωγό σωλήνα, υπερυψωμένο της οροφής του κτιρίου και των εφαπτόμενων κτιρίων κατά δύο (2) μέτρα. Επιτρέπεται εναλλακτικά η ύπαρξη συστήματος εξαερισμού με φίλτρα ενεργού άνθρακα.

3. Το κατάστημα και οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκές σύστημα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας.

4. Το δάπεδο και τα ράφια, όπου τοποθετούνται τα γεωργικά φάρμακα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μη απορροφητικά υλικά. Τα γεωργικά φάρμακα δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με το δάπεδο του καταστήματος.

5. Μπορούν να υπάρξουν επιπλέον αποθηκευτικοί χώροι εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις (1), (2) και (3).

6. Τα γεωργικά φάρμακα πρέπει να διατηρούνται σε χώρο διακριτό από τα υπόλοιπα γεωργικά εφόδια, ο οποίος πρέπει να κλειδώνεται. Τα γεωργικά φάρμακα πρέπει να ταξινομούνται κατά είδος, όπως εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και ζιζανιοκτόνα.

7. Το κατάστημα πρέπει να διαθέτει τουαλέτα και κουτί πρώτων βοηθειών. Σε εμφανές σημείο πρέπει να υπάρχει πινακίδα με τη φράση «Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων 210-77.93.777».

8. Τυχόν ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα, όπως ληγμένα, ακατάλληλες συσκευασίες, και ανακληθέντα, πρέπει να βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ειδικό χώρο, διακριτό από τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα και να φέρουν κατάλληλη σήμανση. Για τα ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα συμπληρώνεται κατάσταση από τον υπεύθυνο του καταστήματος, στην οποία αναγράφονται (α) η εμπορική ονομασία τους, (β) το μέγεθος και ο αριθμός των συσκευασιών τους, και τηρείται αρχείο με τα παραστατικά που αποδεικνύουν τη διαχείρισή τους. Σε κάθε συσκευασία ακατάλληλου γεωργικού φαρμάκου αναγράφεται με ευκρινή τρόπο η φράση «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ».

9. Το κατάστημα εμπορίας πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο. Διατηρείται φάκελος με την ηλεκτρονική καταγραφή της διακίνησης των γεωργικών φαρμάκων.

10. Το κατάστημα πρέπει να διαθέτει αρχεία προμήθειας και διακίνησης

11. Τα καταστήματα λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων οφείλουν να αναρτούν σε εμφανές σημείο και να δημοσιοποιούν τον τιμοκατάλογο των ευρέως διατιθέμενων φυτοπροστατευτικών προϊόντων της περιοχής τους. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων αναγράφουν στη συσκευασία τη λιανική τιμή πώλησης.

12. Σε εμφανές σημείο του καταστήματος αναρτάται πινακίδα που αναφέρει με ευμεγέθη γράμματα: «Η εμπορία των γεωργικών φαρμάκων γίνεται μόνον παρουσία του υπεύθυνου επιστήμονα κ. ...... (ονοματεπώνυμο)....... ».

Προδιαγραφές Αποθηκών Χονδρικής Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων

1. Σύστημα εξαερισμού που να καλύπτει όλο το χώρο διατήρησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και να καταλήγει σε ειδικό ισχυρό απορροφητήρα, ανάλογης ισχύος με το χώρο του καταστήματος, για την απομάκρυνση των οσμών, της σκόνης και την ανανέωση του αέρα του καταστήματος. Το σύστημα εξαερισμού πρέπει να είναι συνδεδεμένο με απαγωγό σωλήνα, υπερυψωμένο της οροφής του κτιρίου και των εφαπτόμενων κτιρίων κατά δύο (2) μέτρα. Επιτρέπεται εναλλακτικά η ύπαρξη συστήματος εξαερισμού με φίλτρα ενεργού άνθρακα ή όποιο άλλο σύστημα το οποίο με μηχανολογική μελέτη επαρκεί για την απόσμησή τους.

2. Το κτίσμα πρέπει να διαθέτει επαρκές σύστημα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις πυρασφάλειας.

3. Το δάπεδο και τα ράφια, όπου τοποθετούνται τα γεωργικά φάρμακα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μη απορροφητικά υλικά. Τα γεωργικά φάρμακα δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με το δάπεδο του καταστήματος.

4. Τα γεωργικά φάρμακα πρέπει να διατηρούνται σε χώρο διακριτό από τα υπόλοιπα γεωργικά εφόδια, ο οποίος πρέπει να κλειδώνεται. Τα γεωργικά φάρμακα πρέπει να ταξινομούνται κατά είδος, όπως εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και ζιζανιοκτόνα.

5. Η αποθήκη πρέπει να διαθέτει τουαλέτα και κουτί πρώτων βοηθειών. Σε εμφανές σημείο πρέπει να υπάρχει πινακίδα με τη φράση «Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων 210-77.93.777».

6. Τυχόν ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα, όπως ληγμένα, ακατάλληλες συσκευασίες, και ανακληθέντα, πρέπει να βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ειδικό χώρο, διακριτό από τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα και να φέρουν κατάλληλη σήμανση. Για τα ακατάλληλα γεωργικά φάρμακα συμπληρώνεται κατάσταση από τον υπεύθυνο του καταστήματος, στην οποία αναγράφονται (α) η εμπορική ονομασία τους, (β) το μέγεθος και ο αριθμός των συσκευασιών τους, και τηρείται αρχείο με τα παραστατικά που αποδεικνύουν τη διαχείρισή τους. Σε κάθε συσκευασία ακατάλληλου γεωργικού φαρμάκου αναγράφεται με ευκρινή τρόπο η φράση «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ».

7. Στην έδρα της επιχείρησης ή στην αποθήκη πρέπει να τηρούνται αρχεία που να περιλαμβάνουν για κάθε συναλλαγή εισερχομένων και εξερχομένων, κατ’ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: ημερομηνία, ονομασία φαρμάκου, παραληφθείσα ή παραδοθείσα ποσότητα, ο αριθμός παρτίδας καθώς και όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή ή του παραλήπτη κατά περίπτωση. Τα αρχεία αυτά τηρούνται υπό τη μορφή τιμολογίων αγοράς/πώλησης, είτε υπό μορφή μηχανογραφημένων στοιχείων, είτε υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή και διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Παράβολα

Απαιτείται η πληρωμή e-παραβόλου 700 ευρώ (κωδικός παραβόλου 2251) & και η έκδοση της απόδειξης πληρωμής.

Η πληρωμή του e-παραβόλου μπορεί να γίνει πατόντας: ΕΔΩ (θα χρειαστείτε κωδικούς TAXISnet)

Εναλλακτικά:

Κατάθεση του αντίστοιχου ποσού (700 €) στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με αριθμό IBAN GR7601100400000004048638524.

Στο τραπεζικό αποδεικτικό έγγραφο της κατάθεσης πρέπει να αναγράφονται:

a. Η επωνυμία της εταιρίας και το ΑΦΜ της ή

b. Το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου φυσικού προσώπου και το ΑΦΜ του.

c. Ο κωδικός Α9.168 του παραβόλου (για λιανική ή χονδρική πώληση γεωργικών φαρμάκων).

d. Τα στοιχεία της υπηρεσίας μας (ΔΑΑ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ).

Ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει αντίγραφο του αποδεικτικού εγγράφου κατάθεσης της τράπεζας στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο με φαξ στο 2106209588 ή με email στο paravolo@bpi.gr

Η οικονομική υπηρεσία του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου εκδίδει το ειδικό έντυπο παραβόλου, στο οποίο αναφέρονται η αιτιολογία, το είδος του παραβόλου και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου που το καταβάλλει και το αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο.

Ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει στην υπηρεσία μας με email στο fytoprostasia@crete.gov.gr

a. αντίγραφο του αποδεικτικού εγγράφου κατάθεσης της τράπεζας και

b. αντίγραφο του ειδικού εντύπου παραβόλου που θα παραλάβει από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

Δικαιολογητικά

1. Απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου υπεύθυνου επιστήμονα. Το φωτοαντίγραφο ξενόγλωσσου διπλώματος ή πτυχίου, το οποίο έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα των κρατών-μελών της ΕΕ, συνοδεύεται από μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας που δεν ανήκει στην ΕΕ απαιτείται και η υποβολή φωτοαντιγράφου πιστοποιητικού ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή αντίστοιχου φορέα κράτους μέλους της ΕΕ.*

2. α. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 από τον υπεύθυνο επιστήμονα, στην οποία δηλώνεται ότι:

- Δεν εργάζεται στο Δημόσιο, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

- Η λιανική ή/και χονδρική εμπορία γεωργικών φαρμάκων στο κατάστημα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά παρουσία του και

- Θα γνωστοποιήσει στην αρμόδια Αρχή για την αναγγελία εμπορίας γεωργικών φαρμάκων τυχόν αποχώρησή του από την εργασία αυτή.

β. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 από τον νομικά υπεύθυνο (στην περίπτωση που δεν συμπίπτει με τον υπεύθυνο επιστήμονα), στην οποία δηλώνεται ότι :

- Δεν εργάζεται στο Δημόσιο, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και

- Θα γνωστοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων που έχει δηλώσει καθώς και τυχόν διακοπή της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων στην αρμόδια, για την αναγγελία εμπορίας γεωργικών φαρμάκων Αρχή.

3. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.**

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι ο ίδιος και υπεύθυνος για την εμπορία γεωργικών φαρμάκων, απαιτείται πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και από τον ενδιαφερόμενο και από τον υπεύθυνο επιστήμονα (αναζητείται/τούνται αυτεπάγγελτα)

4. Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε., ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής-κάρτα ευρωπαίου πολίτη (άρθρο 42 του ν. 4071/2012, ΦΕΚ Α’85), ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του ν. 4251/2014, ΦΕΚ Α’80), ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα, ή δελτίο μόνιμης διαμονής ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82-85 και 87 του ν. 4251/2014, ΦΕΚ Α’80), ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88, 97, 106 του ν. 4251/2014, ΦΕΚ Α’801), η άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του ν. 4251/2014, ΦΕΚ Α’80), αντίγραφο μπλε κάρτας της Ε.Ε. (άρθρα 114 και 120 του ν. 4251/2014, ΦΕΚ Α’80), ή αντίγραφο δεκαετούς άδειας παραμονής (άρθρο 138 του ν. 4251/2014, ΦΕΚ Α’80), ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα ή Ελληνίδα (άρθρο 12 του ν. 4356/2015, ΦΕΚ Α’181 και άρθρο 3 του ν. 4443/2016, ΦΕΚ Α’232).

5. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας Επιπέδου Β’.

(προσκομίζεται από τον ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ στην περίπτωση που δεν διαθέτει ελληνική αστυνομική ταυτότητα)

6. Αντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος και μεταβολών της από την οικεία Δ.Ο.Υ στην οποία να αναφέρεται ως αντικείμενο εργασίας, η εμπορία γεωργικών φαρμάκων.

7. Φωτοαντίγραφο σύμβασης εργασίας του υπεύθυνου επιστήμονα.

(Δεν απαιτείται:

α) στην περίπτωση απασχόλησης του ενδιαφερόμενου και ως υπεύθυνου επιστήμονα.

β) στην περίπτωση συμμετοχής του υπεύθυνου επιστήμονα στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης και

γ) στην περίπτωση συγγένειας α’ βαθμού μεταξύ ενδιαφερόμενου και υπεύθυνου επιστήμονα).

8. Αντίγραφο σχεδίου κάτοψης της οικοδομής όπου θα φαίνονται οι διαστάσεις του καταστήματος και το εμβαδόν αυτού. Το ίδιο απαιτείται και για τυχόν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.

9. Φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου συμβολαίου του καταστήματος.

10. Βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης.

11. Αντίγραφο εντύπου παραβόλου.

12. Βεβαίωση από Μηχανολόγο στην οποία αναφέρεται ότι το σύστημα εξαερισμού που χρησιμοποιείται στο κατάστημα επαρκεί για τον εξαερισμό του χώρου διατήρησης των γεωργικών φαρμάκων (εφόσον απαιτείται).

Νομοθεσία

ΚΥΑ 10775/120593/26-9-2014 (ΦΕΚ Β’ 2658/8-10-2014)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνστε στo αρμόδιο στέλεχος της Υπηρεσίας:

κο Παντουβάκη Γεώργιο, τηλ. 2813 407917, e-mail gpantouvakis@crete.gov.gr

ή στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας, τηλ. 2813 407955, e-mail daa-her@crete.gov.gr