Γνωστοποίηση ίδρυσης ανανέωσης τροποποίησης και λειτουργίας επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών

Κατατίθεται συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο (Γνωστοποίηση -Υπεύθυνη Δήλωση) μαζί με τα δικαιολογητικά στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής (ΔΑΑΚ) της έδρας της επιχείρησης, από τον ενδιαφερόμενο.

Μετά την υποβολή της Γνωστοποίησης – Υπεύθυνης Δήλωσης χορηγείται στον αιτούντα Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης η οποία επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για την επιχείρηση.

Χρόνος διεκπεραίωσης: 5-10 ΗΜΕΡΕΣ

Αριθμός αιτήματος: 283
Τελευταία ενημέρωση: 30-05-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1. Ο χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήματος, υπολογίζεται από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία με την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών

2. Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας είναι 5 ημέρες από την κατάθεση του πλήρους φακέλου, στην περίπτωση που κατά την αυτοψία διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Προϋποθέσεις

1. Κατά την ψηφιακή υποβολή αιτήματος, αποκλειστικά και μόνο, στο σχετικό Έντυπο Αίτηση, δεν απαιτείται υπογραφή του αιτούντος καθόσον η σελίδα της αίτησης φέρει σήμανση ταυτοποίησης μέσω Taxisnet.

2. Κάθε τροποποίηση των στοιχείων της Γνωστοποίησης, συμπεριλαμβανόμενης της προσθήκης νέου, της αποχώρησης ή της αντικατάστασης του υπεύθυνου επιστήμονα, πρέπει να γνωστοποιείται αμελλητί στις αρμόδιες Αρχές με τη διαδικασία της συμπληρωματικής Γνωστοποίησης.

3. Αν αποχωρήσουν όλοι οι υπεύθυνοι επιστήμονες, η επιχείρηση δεν δύναται πλέον να προβαίνει σε καταπολεμήσεις εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, μπορεί όμως να προσλάβει νέο υπεύθυνο επιστήμονα.

4. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να προβεί σε καινούργια Γνωστοποίηση, η οποία θα είναι συμπληρωματική εάν η πρόσληψη γίνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών και αρχική εάν η πρόσληψη γίνει μετά την παρέλευση των δεκαπέντε (15) ημερών.

Οι υπεύθυνοι επιστήμονες θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο: Γεωπόνου ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Κτηνιάτρου ή Ιατρού ή Φαρμακοποιού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχίο του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Α.Τ.Ε.Ι. ή του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελματιών Υγείας και Πρόνοιας των Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίχτοιχων ειδικοτήτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Η απασχόληση του επιστήμονα είναι πλήρης και αυτό πιστοποιείται με κάθε νόμιμο παραστατικό όπως: κάρτα αναγγελίας πρόσληψης Ο.Α.Ε.Δ., θεωρημένη μισθολογική κατάσταση, βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου.

Όποτε απαιτείται η κατάθεση του καταστατικού ως δικαιολογητικού, θα πρέπει στο σημείο του σκοπού να αναφέρεται ρητά και το αντικείμενο «καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους».

Ο υπεύθυνος επιστήμονας αναλαμβάνει την ευθύνη την αποτελεσματικής και ακίνδυνης εφαρμογής των καταπολεμήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της σύνταξης σχετικής έκθεσης αξιολόγησης των μη χημικών μεθόδων που ενδείκνυνται για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών κατά περίπτωση, αλλά και της ενημέρωσης των περιοίκων για τα κατά περίπτωση μέτρα προστασίας μετά την εφαρμογή των βιοκτόνων σκευασμάτων.

Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει τα κατά περίπτωση κατάλληλα μηχανήματα και μέτρα ατομικής προστασίας για την επαγγελματική χρήση των βιοκτόνων σκευασμάτων

Παράβολα

Κόστος υπηρεσίας: 350€ για την αρχική γνωστοποίηση, 175€ για την ανανέωση/τροποποίηση

Για την έκδοση e-παραβόλου ακολουθείστε τον σύνδεσμο: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/welcome.htm

Στη συνέχεια επιλέγετε: Χορήγηση Παραβόλου

Στην αναζήτηση κωδικού e-παραβόλου γράφετε:

Για αρχική γνωστοποίηση: 2029

Για τροποποίηση - ανανέωση: 2030

Δικαιολογητικά

Γνωστοποίηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Αναπόσπαστο μέρος το Έντυπο Μέρους Β )

Προσυμπληρωμένη (με ευθύνη του ενδιαφερόμενου) Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης (e-Παράβολο (350€ για την αρχική γνωστοποίηση, 175€ για την ανανέωση / τροποποίηση)

Στην περίπτωση εταιρείας:

·Πιστοποιητικό της αρμόδιας, για την τήρηση του μητρώου, αρχής περί μη πτώχευσης της εταιρείας.

·Βεβαίωση της αρμόδιας, για την τήρηση του μητρώου, αρχής περί της νομίμου εκπροσώπησης της εταιρείας.

Νομοθεσία

ΚΥΑ 323/4883/2015 (ΦΕΚ 163/Β/2015)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες