ΤΠΦΕ - Γνωστοποίηση Ίδρυσης/Ανανέωσης/Τροποποίησης και Λειτουργίας Επιχείρησης Επαγγελματικής Χρήσης Βιοκτόνων Καταπολέμησης Εντόμων & Τρωκτικών

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην αρμόδια Υπηρεσία ή ψηφιακά.

Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη γνωστοποίηση ίδρυσης/ανανέωσης/τροποποίησης και λειτουργίας επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών και τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης, δείτε "Αναλυτική Περιγραφή".

Χρόνος διεκπεραίωσης: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση στην Υπηρεσία της σχετικής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Αριθμός αιτήματος: 283
Τελευταία ενημέρωση: 18-07-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΒΗΜΑ 1ο: Κατεβάστε, συμπληρώστε και υπογράψτε το σχετικό έντυπο της Αίτησης.

ΒΗΜΑ 2ο: Εξασφαλίστε όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΒΗΜΑ 3ο: Υποβάλετε το αίτημά σας καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώς συνημμένα, στην αρμόδια Υπηρεσία.

Μετά την υποβολή της Γνωστοποίησης – Υπεύθυνης Δήλωσης και την εξέτασή της, χορηγείται στον αιτούντα Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης η οποία επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για την επιχείρηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εφόσον το αίτημα υποβληθεί ψηφιακά, τόσο η αίτηση (υπογεγραμμένη) όσο και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν θα πρέπει να κατατεθούν σε μορφή pdf. Για ψηφιακή υποβολή, από το site της Περιφέρειας Κρήτης επιλέξτε «Ψηφιακές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια «Online Αιτήματα».

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτησή σας, είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μπορεί να αποκτήσει κάθε πολίτης υπό τους όρους του άρθρου 5 του Ν.2690/1999 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Πληροφόρησης Πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του αιτήματος του πολίτη και στη συνέχεια για σκοπούς αρχειοθέτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα (α) πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν (β) να ζητήσει την διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και την λήψη αντιγράφων σε κοινώς αναγνώσιμο μορφότυπο (δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Κάθε θιγόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Προϋποθέσεις

1. Κάθε τροποποίηση των στοιχείων της Γνωστοποίησης, συμπεριλαμβανόμενης της προσθήκης νέου, της αποχώρησης ή της αντικατάστασης του υπεύθυνου επιστήμονα, πρέπει να γνωστοποιείται αμελλητί στις αρμόδιες Αρχές με τη διαδικασία της συμπληρωματικής Γνωστοποίησης.

2. Αν αποχωρήσουν όλοι οι υπεύθυνοι επιστήμονες, η επιχείρηση δεν δύναται πλέον να προβαίνει σε καταπολεμήσεις εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, μπορεί όμως να προσλάβει νέο υπεύθυνο επιστήμονα. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να προβεί σε καινούργια Γνωστοποίηση, η οποία θα είναι συμπληρωματική εάν η πρόσληψη γίνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών και αρχική εάν η πρόσληψη γίνει μετά την παρέλευση των δεκαπέντε (15) ημερών.

3. Οι υπεύθυνοι επιστήμονες θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο: Γεωπόνου ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Κτηνιάτρου ή Ιατρού ή Φαρμακοποιού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχίο του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Α.Τ.Ε.Ι. ή του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελματιών Υγείας και Πρόνοιας των Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίχτοιχων ειδικοτήτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

4. Η απασχόληση του επιστήμονα είναι πλήρης και αυτό πιστοποιείται με κάθε νόμιμο παραστατικό όπως: κάρτα αναγγελίας πρόσληψης Ο.Α.Ε.Δ., θεωρημένη μισθολογική κατάσταση, βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου.

5. Όποτε απαιτείται η κατάθεση του καταστατικού ως δικαιολογητικού, θα πρέπει στο σημείο του σκοπού να αναφέρεται ρητά και το αντικείμενο «καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους».

6. Ο υπεύθυνος επιστήμονας αναλαμβάνει την ευθύνη την αποτελεσματικής και ακίνδυνης εφαρμογής των καταπολεμήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της σύνταξης σχετικής έκθεσης αξιολόγησης των μη χημικών μεθόδων που ενδείκνυνται για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών κατά περίπτωση, αλλά και της ενημέρωσης των περιοίκων για τα κατά περίπτωση μέτρα προστασίας μετά την εφαρμογή των βιοκτόνων σκευασμάτων.

7. Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει τα κατά περίπτωση κατάλληλα μηχανήματα και μέτρα ατομικής προστασίας για την επαγγελματική χρήση των βιοκτόνων σκευασμάτων.

8. Πράξη «Παύσης Λειτουργίας» εκδίδεται από τη ΔΑΑΚ ΠΕ και αποστέλλεται κοινοποίηση στη Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ, στις παρακάτω περιπτώσεις:

a. Απουσία υπεύθυνου επιστήμονα για περισσότερες από 15 μέρες και μη αντικατάστασή του.

b. Διαπίστωση μη νόμιμων προϋποθέσεων μετά από έλεγχο.

c. Τεκμηριωμένη αδυναμία επικοινωνίας με την επιχείρηση στα δηλωμένα στοιχεία.

d. Μη ανταπόκριση της επιχείρησης σε έλεγχο και σε αίτημα προσκόμισης όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων της Γνωστοποίησης.

9. Για γνωστοποίηση παροχής υπηρεσιών χρήσης βιοκτόνων σε χώρους ευθύνης δημόσιων φορέων υποβάλλεται απόφαση αρμοδίου οργάνου διοίκησης του φορέα για την ανάθεση του έργου, της επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων αποκλειστικά για τους χώρους ευθύνης του συγκεκριμένου φορέα, σε μόνιμους ή αορίστου χρόνου υπαλλήλους του φορέα.

Παράβολα

Απαιτείται η πληρωμή e-παραβόλου 350€ για την αρχική γνωστοποίηση (κωδικός παραβόλου 2029) και 175€ για την ανανέωση/τροποποίηση (κωδικός παραβόλου 20230) καθώς και η έκδοση της απόδειξης πληρωμής.

Η πληρωμή του e-παραβόλου μπορεί να γίνει πατόντας: ΕΔΩ (θα χρειαστείτε κωδικούς TAXISnet)

Δικαιολογητικά

a. Υπεύθυνη Δήλωση πρότυπη, συμπληρωμένη.

b. Έντυπο με προϋποθέσεις, Μέρος Β, συμπληρωμένο.

c. Παράβολο 350 € (κωδ. 2029) για Αρχική Γνωστοποίηση και 175 € (κωδ. 2030) για Συμπληρωματική Γνωστοποίηση (μετά από 5 χρόνια από την Αρχική Γνωστοποίηση ή για τροποποίηση στοιχείων, προσθήκη ή αντικατάσταση επιστήμονα σε 15 μέρες) και απόδειξη πληρωμής.

d. Συμπληρωμένη τη Βεβαίωση υποβολής Γνωστοποίησης στα σημεία της βεβαίωσης που συμπληρώνονται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου.

e. Για φυσικό πρόσωπο: Φωτοτυπία της ταυτότητας του φυσικού προσώπου που κάνει τη γνωστοποίηση.

f. Για νομικό πρόσωπο:

i. Πιστοποιητικό μη λύσης και μη πτώχευσης της εταιρίας από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή.

ii. Βεβαίωση νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρίας από την αρμόδια διοικητική αρχή.

·Βεβαίωση της αρμόδιας, για την τήρηση του μητρώου, αρχής περί της νομίμου εκπροσώπησης της εταιρείας.

Νομοθεσία

ΚΥΑ 323/4883/2015 (ΦΕΚ 163/Β/2015)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνστε στo αρμόδιο στέλεχος της Υπηρεσίας:

κο Παντουβάκη Γεώργιο, τηλ. 2813 407917, e-mail gpantouvakis@crete.gov.gr

ή στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας, τηλ. 2813 407955, e-mail daa-her@crete.gov.gr