Υπαγωγή των Μεταποιητικών & Συναφών δραστηριοτήτων σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

Διαδικασία και δικαιολογητικά Έκδοσης Απόφασης υπαγωγής σε Πρότυπες Περ/κες Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) Μεταποιητικών & συναφών δραστηριοτήτων

Για το αίτημα αυτό μπορείτε να κάνετε αίτηση ηλεκτρονικά στο https://eservices.crete.gov.gr

Αριθμός αιτήματος: 285
Τελευταία ενημέρωση: 30-01-2023

Οδηγίες - παρατηρήσεις

i. Υποβολή των δικαιολογητικών στην υπηρεσία και πρωτοκόλλησή τους.

ii. Αν διαπιστωθεί έλλειψη δικαιολογητικών ενημερώνεται ο πολίτης εγγράφως ή και προφορικώς.

iii. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, Έκδοση απόφασης και

iv. Ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Προϋποθέσεις

i. Το Ερωτηματολόγιο να έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της επιχείρησης.

ii. Να βεβαιώνεται το επιτρεπτό του συνόλου των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης από την βεβαίωση χρήσης γης.

iii. Να κατατάσσεται στην κατηγορία Β΄ του Πίνακα 1 της Κ.Υ.Α.οικ.92108/1045/Φ.15/2020.

Δικαιολογητικά

i. Ερωτηματολόγιο πλήρως συμπληρωμένο-Παράρτημα Ι (βλ. Σχετικό αναρτημένο έντυπο),

ii. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το τοπογραφικό που υποβλήθηκε για την έκδοσή της. Σε περίπτωση που στο τοπογραφικό αυτό δεν αποτυπώνονται εγκαταστάσεις ή υποδομές που γειτνιάζουν με τον συγκεκριμένο χώρο και που δυνητικά επηρεάζουν τη χωροθέτηση της δραστηριότητας, υποβάλλεται ξεχωριστό τοπογραφικό σε κατάλληλη κλίμακα ώστε να αποτυπώνονται τα ανωτέρω

Νομοθεσία

Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/2011), Υ.Α.Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β/2012), Y.A. οικ. 2219/146/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 584/Β/2012), Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158/Β/2012), Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016), Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018), Υ.Α. οικ. 64618/586/Φ15/15-06-2018 (ΦΕΚ 2278/Β/2018), Κ.Υ.Α.οικ.92108/1045/Φ.15 (ΦΕΚ 3833/Β/9-9-2020), K.Y.A.72588/29-06-2021 (ΦΕΚ 3299/Β/2021), ΚΥΑ αρ.171914/21-11-2013 (ΦΕΚ 3072/Β/2013), ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ 436/Β/2019)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσότερες πληροφορίες

τηλ.: 2813410414, 2831410417, Email: mari@crete.gov.gr, vretakisk@crete.gov.gr