Αίτηση εγγραφής/τροποποίησης στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών / υπευθύνων επιχειρήσεων και άλλων προσώπων που ασχολούνται με δραστηριότητες που αφορούν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα

1. Ο αιτών υποβάλλει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά ψηφιακά μέσω της εφαρμογής ή διά ζώσης στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της έδρας του.

2. Πραγματοποιείται η εγγραφή/τροποποίηση στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών και χορηγείται ο αριθμός του μητρώου.

3. Ακολουθεί εντός 15 ημερών ο επιτόπιος έλεγχος από τους αρμόδιους υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Μέγιστος χρόνος εξυπηρέτησης 50 ημέρες. Αναμενόμενος χρόνος 2 ημέρες.

Αριθμός αιτήματος: 286
Τελευταία ενημέρωση: 10-02-2024

Δικαιολογητικά

1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του αιτούντος ή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης εάν πρόκειται για εταιρεία.

2. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και μεταβολών της από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή κατάθεση του καταστατικού της εταιρείας ενημερωμένο με όλες τις τροποποιήσεις εάν πρόκειται για εταιρεία.

3. Βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων παραγωγής ή εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού σε ισχύ από το οικείο ανά περίπτωση Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχου (Τ.Α.Α.Ε.) κατά περίπτωση.

4. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.) σε ισχύ από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας κατά περίπτωση .

5. Φωτοαντίγραφο τίτλου/ων ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου/ων συμβολαίου/ων για τις δηλούμενες προς εγγραφή εγκαταστάσεις .

6. Σκαρίφημα ή αεροφωτογραφίες από διαθέσιμες εφαρμογές (Κτηματολόγιο, Google maps κλπ) των εγκαταστάσεων του επαγγελματία που πρόκειται να εγγραφούν στο μητρώο .

7. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του φυτοϋγειονομικά υπεύθυνου της επιχείρησης .

Νομοθεσία

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΑΝ. (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Π.Δ. 37/2021 (ΦΕΚ 94Α)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

1. στα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας, τηλ. 2813 407921-20, e-mail fytoprostasia@crete.gov.gr

2. στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας, τηλ. 2813 407955