Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης & λειτουργίας για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης − ψύξης χώρων

Διαδικασία και δικαιολογητικά για τη Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης & λειτουργίας για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ψύξης χώρων

Αριθμός αιτήματος: 287
Τελευταία ενημέρωση: 31-05-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

1. Υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο και πρωτοκόλλησή τους.

2. Εφόσον, μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών του προηγούμενου άρθρου, διαπιστωθεί ότι η περιοχή του ακινήτου βρίσκεται εντός χαρακτηρισμένου γεωθερμικού πεδίου με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3175/2003, απευθύνεται στον Υπουργό Ανάπτυξης ή στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κατά τις διακρίσεις του άρθρου 5 παρ. 3 και 4 του ανωτέρω νόμου, προκειμένου, μετά από γνωμοδότηση του Ι.Γ.Μ.Ε, να καθορισθεί το μέγιστο βάθος μέχρι το οποίο είναι επιτρεπτή η άντληση ρευστών ή γενικότερα η εκμετάλλευση της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό, καθώς και άλλοι ενδεχόμενοι περιορισμοί ή απαγορευτικοί όροι εγκατάστασης για την προστασία του γεωθερμικού δυναμικού και του περιβάλλοντος.

3. Αν διαπιστωθεί έλλειψη δικαιολογητικών ενημερώνεται ο πολίτης εγγράφως ή και προφορικώς.

4. Αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοση της αιτουμένης αδείας, εκδίδεται αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη.

5. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εκδίδεται η αιτούμενη άδεια.

6. Ανάρτηση της άδειας στο «Πρόγραμμα Διαύγεια».

Προϋποθέσεις

Να έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξέταση του αιτήματος

Παράβολα

1. Σύμφωνα με την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67/2018 (ΦΕΚ 5018/Β`/2018):

i. Παράβολο 150 € από τη Δ.Ο.Υ. (Αριθμός Κ.Α.Ε. 1450189001),

ii. Παράβολο 150 € από τη Δ.Ο.Υ. (Αριθμός Κ.Α.Ε. 1450108001),

2. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ’αριθ.οικ.14684/914/Φ.15/12, το οποίο καταβάλλεται μετά από έκδοση εντολής κατάθεσης από την υπηρεσία στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα σε λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης (μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά)

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση – Μελέτη. Η αίτηση – μελέτη υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και από τους διπλωματούχους ή πτυχιούχους ή τεχνικούς επιστήμονες που έχουν κατά το νόμο αντίστοιχα δικαιώματα υπογραφής σχετικών μελετών. Πρότυπο της αίτησης μελέτης δίδεται στο παράρτημα 2. Η μελέτη οφείλει να περιλαμβάνει τα αναγραφόμενα στο παράρτημα 1. (βλ.Σχετικά αναρτημένα έντυπα)

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου κυριότητας ή επικαρπίας επί του ακινήτου ή φωτοαντίγραφο της οριστικής βεβαίωσης εγγραφής στο κτηματολόγιο καθώς και σύμβαση εργολαβικής ανάθεσης, σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τον εργολάβο ή σύμβασης Χρηματοδότησης από Τρίτους σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο χρηματοδότη.

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας ή άδειας νομιμοποίησης προκειμένου περί κοινού κτίσματος και των παρελκόμενων αυτού εγκαταστάσεων ή άδειας εγκατάστασης προκειμένου περί λυόμενης ή προκατασκευασμένης οικίας, ή γεωργικής, ή βιομηχανικής ή μεταλλευτικής λατομικής εγκατάστασης, ή άδειας ανέγερσης ξενοδοχείου ή τουριστικής εγκατάστασης προκειμένου περί ξενοδοχείου ή τουριστικής εγκατάστασης, εφ’ όσον απαιτείται σχετική άδεια από την κείμενη νομοθεσία.

4. Φωτοαντίγραφο του επικυρωμένου τοπογραφικού της αδείας της προηγούμενης παραγράφου επί του οποίου ο μηχανικός του έργου σημειώνει ενυπόγραφα την θέση των γεωτρήσεων που πρόκειται να ανορυχθούν καθώς και όλων των υπόγειων και επιφανειακών έργων που θα κατασκευαστούν στο πλαίσιο της εγκατάστασης του συστήματος Θ/Ψ Επίσης βεβαιώνει ότι πληρούνται οι περιοριστικοί όροι του άρθρου 4 της παρούσης και επισυνάπτει αναλυτικό πίνακα όπου αναγράφονται όλες οι γεωγραφικές συντεταγμένες των ανωτέρω διατάξεων (αναφερόμενες σε σύστημα ΕΓΣΑ ’87 ή WGS84), καθώς και τα υψόμετρα. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ελεγμένου και επικυρωμένου τοπογραφικού σχεδιαγράμματος, υποβάλλεται νέο τοπογραφικό διάγραμμα αρμοδίως υπογεγραμμένο, κλίμακας 1:500 ή μεγαλύτερης όπου οφείλουν να έχουν τοποθετηθεί όλα τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 4.

5. Μελέτη πυροπροστασίας εγκεκριμένη από την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

6. Αποδείξεις κατάθεσης των δικαιωμάτων Ταμείων και των αμοιβών μελετητών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

7. Αναγραφή των στοιχείων πιστοποίησης των αντλιών και συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην αίτηση – μελέτη ή υποβολή φωτοαντιγράφων των πιστοποιητικών.

8. Εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε παραλία ή τα δίκτυα του συστήματος εκτείνονται επί της παραλίας ή του αιγιαλού άδεια ή έγκριση που απαιτείται από τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ285 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει.

9. Σε περίπτωση ανάλωσης ποσότητας νερού (δηλ. μη επαναφοράς του συνόλου των χρησιμοποιηθέντων νερών στον αρχικό αποδέκτη) οι απαιτούμενες από τις διατάξεις του άρθρου 11 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280), άδειες.

10. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπου θα βεβαιώνεται η ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης κατασκευής της εγκατάστασης, από τους έχοντες κατά νόμο σχετικές άδειες (Διπλωματούχους ή Πτυχιούχους ή Τεχνικούς επιστήμονες). Ειδικότερα για τους χειριστές των διατρητικών μηχανημάτων η υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού θα βεβαιώνει ότι έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τεχνικές διάτρησης, σωλήνωσης κ.λπ. ή/και έχουν σχετική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στο αντικείμενο. Επίσης θα βεβαιώνεται σε αυτή η ακρίβεια των υποβαλλομένων στοιχείων της αίτησης – μελέτης

Νομοθεσία

Ν.3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/2003), N.3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003), Υ.Α.Δ9Β/Φ166/12647/ΓΔΦΠ3557/193/2005 (ΦΕΚ 1012/Β/2005), Υ.Α. Αριθμ. Δ9Β,Δ/Φ166/οικ13068/ΓΔΦΠ2488/2009 (ΦΕΚ 1249/Β/2009)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσότερες πληροφορίες

τηλ.: 2813410414, 2831410417, Email: mari@crete.gov.gr, vretakisk@crete.gov.gr