ΤΠΦΕ - Έκδοση Πιστοποιητικού Ποιοτικού Ελέγχου για Εξαγωγή Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης σε Τρίτες Χώρες

Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικού ποιοτικού ελέγχου για εξαγωγή τροφίμων φυτικής προέλευσης σε τρίτες χώρες, δείτε "Αναλυτική Περιγραφή".

Η υποβολή της αίτησής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψη στην Υπηρεσία ή ψηφιακά.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Σε δύο (2) έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση στην Υπηρεσία της σχετικής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Αριθμός αιτήματος: 289
Τελευταία ενημέρωση: 18-07-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

ΒΗΜΑ 1ο: Κατεβάστε, συμπληρώστε και υπογράψτε το σχετικό έντυπο της Αίτησης.

ΒΗΜΑ 2ο: Εξασφαλίστε όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΒΗΜΑ 3ο: Υποβάλετε το αίτημά σας καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώς συνημμένα, στην αρμόδια Υπηρεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εφόσον το αίτημα υποβληθεί ψηφιακά, τόσο η αίτηση (υπογεγραμμένη) όσο και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν θα πρέπει να κατατεθούν σε μορφή pdf. Για ψηφιακή υποβολή, από το site της Περιφέρειας Κρήτης επιλέξτε «Ψηφιακές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια «Online Αιτήματα».

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτησή σας, είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μπορεί να αποκτήσει κάθε πολίτης υπό τους όρους του άρθρου 5 του Ν.2690/1999 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Πληροφόρησης Πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του αιτήματος του πολίτη και στη συνέχεια για σκοπούς αρχειοθέτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα (α) πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν (β) να ζητήσει την διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και την λήψη αντιγράφων σε κοινώς αναγνώσιμο μορφότυπο (δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Κάθε θιγόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Προϋποθέσεις

Βάσει της εθνικής νομοθεσίας είναι υποχρεωτική η έκδοσή του για τις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων:

• Κονσέρβες & Χυμοί Οπωροκ/τικών, • Ελιές, • Σταφίδα Σουλτανίνα & Κορινθιακή, • Ξηρά Σύκα & Συκόπαστα, • Τουρσιά, • Κατεψυγμένα Οπωροκηπευτικά, • Αρωματικές & Φαρμακευτικές Δρόγες – Ρίγανη, • Μαρμελάδες, • Όσπρια

ΠΑΡΑΛΑΒΗ Πιστοποιητικού Ελεύθερης Διακίνησης: Παραλαμβάνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με την προσκόμιση της εξουσιοδότησης του εκπροσώπου και πάντα με τη σφραγίδα της επιχείρησης.

Παράβολα

1. Είσοδος στην εφαρμογή e-παράβολου μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm.

Δημιουργία e-παράβολου:

Επιλογή «Χορήγηση παράβολου».

2. Συμπλήρωση του σχετικού τετραψήφιου κωδικού (1770) στο πεδίο: «Αναζήτηση με κωδικό τύπου» σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Πεδίο Υποπεδίο

Β1 Φορέας Δημοσίου Αγροτικής Ανάπτυξης /Εισροών Φυτ. Παραγωγής-Μεταπ/σης Τυποπ/σης & ΠΕΠΦΠ

Β2 Κατηγορία Παραβόλου Ποιοτικά τέλη, για ελέγχους σε Τρόφιμα Φυτ. Προέλευσης

Β3 Τύπος Παραβόλου [1770] 1€/tn, με ελάχιστο ανά έλεγχο τα 10€ και μέγιστο τα 1.000€

Β4 Συμπληρώνετε τα υπόλοιπα υποχρεωτικά πεδία της αίτησης με τα προσωπικά σας στοιχεία.

Β4 Επιλέγετε «Υποβολή Αιτήματος».

Β5 Στην οθόνη «Επιβεβαίωση Στοιχείων Παραβόλου» ελέγχετε τα στοιχεία της καταχώρησης και επιλέγετε «Οριστική Υποβολή Αιτήματος».

Β6 Στην οθόνη «Οθόνη Ολοκλήρωσης Έκδοσης και Εκτύπωσης Παραβόλου» επιλέγετε «Εκτύπωση Παραβόλου» και στη συνέχεια εκτυπώνετε ή αποθηκεύετε το e-παράβολο ηλεκτρονικά σε pdf.

3. Πληρωμή e-παραβόλου: Η πληρωμή του e-παραβόλου μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση του μοναδικού κωδικού πληρωμής (ο οποίος αναγράφεται στο e-παράβολο), στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ ή με την χρήση πιστωτικής / χρεωστικής / προπληρωμένης κάρτας μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΠΣ. Την άμεση πληρωμή (e-παράβολο άμεσα διαθέσιμο) υποστηρίζουν οι τράπεζες: ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Οι υπόλοιπες τράπεζες και τα ΕΛΤΑ υποστηρίζουν την ετεροχρονισμένη πληρωμή (e-παράβολο διαθέσιμο μετά από 1-2 εργάσιμες ημέρες).

Για πληρωμή με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα (το e-παράβολο είναι άμεσα διαθέσιμο), μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάρτες που έχουν εκδοθεί από Ελληνικές Τράπεζες.

4. Κατάθεση e-παραβόλου στην Υπηρεσία μας: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει το e-παράβολο στην υπηρεσία μας υποχρεωτικά μαζί με την αίτηση εξαγωγής. Στην συνέχεια, υπάλληλος της υπηρεσίας μας, θα κάνει τον έλεγχο και τη δέσμευση του e-παραβόλου.

Τεχνική υποστήριξη: Για θέματα τεχνικής υποστήριξης του e-παραβόλου παρακαλούμε να απευθύνεστε στο τηλεφωνικό κέντρο 15515.

Δικαιολογητικά

Α. Εκτελωνισμός στο Ηράκλειο

Για την ΕΚΔΟΣΗ τους θα πρέπει να αποστείλετε τα ακόλουθα:

1. Αίτηση (επισυνάπτεται) , τα πεδία 2 έως και 5 αναφέρονται και στο τέλος της συνημμένης αίτησης)

2. Προφόρμα τιμολογίου ή τιμολόγιο πώλησης

3. Τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος σε περίπτωση που ο παρασκευαστής – παραγωγός είναι άλλος από τον εξαγωγέα.

4. Φωτογραφίες των προϊόντων και κιβωτίων με ευκρινή τα: Ονομασία / Βάρος / lot number/ Στοιχεία παρασκευαστή, κλπ. / El (ελαιόλαδο).

5. Packing list με τα ακόλουθα στοιχεία ανά κωδικό προϊόντος:

Ονομασία προϊόντος,

Αριθμός Παρτίδας / Lot number,

Αριθμός κιβωτίων,

Τεμάχια ανά συσκευασία,

Καθαρό βάρος kg,

Μικτό βάρος kg,

Τύπος συσκευασίας.

6. Παράβολο 1 € τον τόνο με ελάχιστη καταβολή τα 10 € (η διαδικασία πληρωμής περιγράφεται παρακάτω).

Β. Εκτελωνισμός εκτός Ηρακλείου

Βάσει της νομοθεσίας, προβλέπεται η έκδοση:

- Πιστοποιητικού Ποιοτικού Προελέγχου για εξαγωγή ελιών ή

- Σημειώματος Ποιοτικού Ελέγχου για τα υπόλοιπα προϊόντα,

με την προσκόμιση όλων των προαναφερθέντων εγγράφων, εκτός του παράβολου, το οποίο καταβάλλεται όταν εκδοθεί το Τελικό Πιστοποιητικό Ποιοτικού Ελέγχου από την αρμόδια Δ/νση της περιοχής εκτελωνισμού.

Νομοθεσία

  • Το με αρ. 6129/128169/18-12-2012 έγγραφο της Δ/νσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ
  • Β.Δ. 279/1970 ΟΣΠΡΙΑ
  • Π.Δ. 165/1974 ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ- ΧΥΜΟΙ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
  • Π.Δ. 653/1975 & Π.Δ. 896/1978 ΣΤΑΦΙΔΑ
  • Π.Δ. 966/1977 ΞΗΡΑ ΣΥΚΑ & ΣΥΚΟΠΑΣΤΑ
  • Π.Δ. 221/1979 & Π.Δ. 28/1989 ΕΛΙΕΣ
  • Π.Δ. 1356/1981 ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ
  • Π.Δ. 151/1986 ΤΟΥΡΣΙΑ
  • Π.Δ. 76/1987 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Πλαστήρα 100

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας:

κο Φιλίππου Εμμανουήλ, τηλ. 2813 407920, e-mail fytoprostasia@crete.gov.gr και

κα Σαπαλίδου Ελένη, τηλ. 2813 407914, e-mail fytoprostasia@crete.gov.gr

ή στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας, τηλ. 2813 407955, e-mail daa-her@crete.gov.gr