Υιοθεσία

Μόνιμο οικογενειακό περιβάλλον σ' ένα παιδί που το έχει ανάγκη, λόγω αφαίρεσης της γονικής μέριμνας

Χρόνος διεκπεραίωσης: 6 μήνες


Αριθμός αιτήματος: 290
Τελευταία ενημέρωση: 31-05-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

www.anynet.gr

Προϋποθέσεις

Σύμφωνα με τον Ν. 4538/2018

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση των Υποψήφιων Ανάδοχων Γονέων.

2. Αντίγραφα Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Πρόσφατα Πιστοποιητικά Υγείας των ενδιαφερόμενων για αναδοχή προσώπων, (εκδοθέντα από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Τ.ΟΜ.Υ. ή Κέντρο Υγείας) με επικολλημένη φωτογραφία τους που σφραγίζεται με στρογγυλή σφραγίδα (από παθολόγο και ψυχίατρο).

4. Πρόσφατο Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία μας).

5. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση.

6. Πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής για το μη φυγόποινο ή φυγόδικο.

7. Πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος τους ποινική δίωξη για τα αδικήματα που επισύρουν έκπτωση της γονικής μέριμνας (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία μας).

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

9. Εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας των τριών τελευταίων χρόνων.

*Όποιο άλλο δικαιολογητικό προκύψει κατά την κρίση του κοινωνικού λειτουργού στη διάρκεια της συνεργασίας

Νομοθεσία

Ν. 4538/2018

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Υγείας   Δ/νση: Τηλέμαχου Πλεύρη 2

Για περισσότερες πληροφορίες, 2813-410712, -708, -715