Γνωστοποίηση εγκατάστασης Μεταποιητικών & συναφών δραστηριοτήτων

Δικαιολογητικά και διαδικασία για τη Γνωστοποίηση εγκατάστασης Μεταποιητικών & συναφών δραστηριοτήτων

Αριθμός αιτήματος: 293
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

i. Υποβολή των δικαιολογητικών στην υπηρεσία και πρωτοκόλλησή τους.

ii. Αν διαπιστωθεί έλλειψη δικαιολογητικών ενημερώνεται ο πολίτης εγγράφως ή και προφορικώς.

iii. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, Έκδοση απόφασης υπαγωγής σε ΠΠΔ, εφόσον απαιτείται, Ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή και/

iv. Έκδοση εγγράφου για τον Προσδιορισμό δικαιολογητικών, εφόσον δεν έχουν προσδιοριστεί σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας αδειοδότησης,

v. Παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων/αποφάσεων και Υποβολή της γνωστοποίησης από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://notifybusiness.gov.gr χρησιμοποιώντας τον κωδικό σας πρόσβασης στο σύστημα της Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisNet)

Προϋποθέσεις

i. Το Ερωτηματολόγιο να έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της επιχείρησης.

ii. Να βεβαιώνεται το επιτρεπτό του συνόλου των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης από την βεβαίωση χρήσης γης.

iii. Να έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Παράβολα

i. Δεν απαιτείται στην περίπτωση Επ.Εργαστηρίων (κινητήρια ισχύς μηχ/κού εξοπλισμού <37KW και θερμική <70KW),

ii. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ’αριθ.οικ.14684/914/Φ.15/12, το οποίο καταβάλλεται μετά από έκδοση εντολής κατάθεσης από την υπηρεσία στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα σε λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης (μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά

Δικαιολογητικά

1. Γενικά Δικαιολογητικά

i. Ερωτηματολόγιο πλήρως συμπληρωμένο-Παράρτημα Ι (βλ.Σχετικό αναρτημένο έντυπο)

ii. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το τοπογραφικό που υποβλήθηκε για την έκδοσή της. Σε περίπτωση που στο τοπογραφικό αυτό δεν αποτυπώνονται εγκαταστάσεις ή υποδομές που γειτνιάζουν με τον συγκεκριμένο χώρο και που δυνητικά επηρεάζουν τη χωροθέτηση της δραστηριότητας, υποβάλλεται ξεχωριστό τοπογραφικό σε κατάλληλη κλίμακα ώστε να αποτυπώνονται τα ανωτέρω.

2. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα)

i. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ή απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

ii. Σε περίπτωση λειτουργίας της δραστηριότητας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 (Α’4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας ότι υφίσταται κανονισμός συνιδιοκτησίας με μνεία στον αριθμό αυτού και ότι ο κανονισμός δεν απαγορεύει τη δραστηριότητα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός συνιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας.

iii. Γνώμη Υπηρεσιών, εφόσον αυτή απαιτείται στη συγκεκριμένη περιοχή ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, από τα περιοριστικά αναφερόμενα στο σημείο Α του πίνακα του Παραρτήματος του Ερωτηματολογίου και που ο φορέας της δραστηριότητας δύναται να μνημονεύει στο σημείο Β3(9) του Ερωτηματολογίου, και εφόσον δεν έχουν προηγουμένως εκδοθεί κατά το στάδιο της έκδοσης ΑΕΠΟ στην περίπτωση (α) ως άνω.

Νομοθεσία

Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/2011), Υ.Α.Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β/2012), Y.A. οικ. 2219/146/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 584/Β/2012), Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158/Β/2012), Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016), Υ.Α.172058/2016 (ΦΕΚ Β’ 354/2016), Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018), Υ.Α. οικ. 64618/586/Φ15/15-06-2018 (ΦΕΚ 2278/Β/2018), Κ.Υ.Α.οικ.92108/1045/Φ.15 (ΦΕΚ 3833/Β/9-9-2020), K.Y.A.72588/29-06-2021 (ΦΕΚ 3299/Β/2021), Υ.Α.Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ Β’ 477), Υ.Α.10735/651/2012 (ΦΕΚ Β’ 2656), Υ.Α. Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 (ΦΕΚ 6210/Β` 31.12.2018)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλ.: 2813410414, 2831410417, Email: mari@crete.gov.gr, vretakisk@crete.gov.gr