Γνωστοποίηση λειτουργίας Κέντρων Αποθήκευσης & Διανομής (ΚΑΔ)

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή Γνωστοποίησης λειτουργίας ΚΑΔ

Αριθμός αιτήματος: 295
Τελευταία ενημέρωση: 24-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

i. Υποβολή των δικαιολογητικών στην υπηρεσία και πρωτοκόλλησή τους.

ii. ii. Αν διαπιστωθεί έλλειψη δικαιολογητικών ενημερώνεται ο πολίτης εγγράφως ή και προφορικώς.

iii. iii. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, Έκδοση εγγράφου υπαγωγής σε ΠΠΔ εγγράφου και Προσδιορισμού δικαιολογητικών, εφόσον δεν έχουν προσδιοριστεί σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας αδειοδότησης,

iv. iv. Παραλαβή του ανωτέρω εγγράφου και Υποβολή της γνωστοποίησης από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://notifybusiness.gov.gr χρησιμοποιώντας τον κωδικό σας πρόσβασης στο σύστημα της Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisNet)

Προϋποθέσεις

i. Το Ερωτηματολόγιο να έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της επιχείρησης.

ii. Να βεβαιώνεται το επιτρεπτό του συνόλου των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης από την βεβαίωση χρήσης γης.

iii. Να έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και το παράβολο.

Παράβολα

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ’αριθ.οικ.14684/914/Φ.15/12, το οποίο καταβάλλεται μετά από έκδοση εντολής κατάθεσης από την υπηρεσία στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα σε λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης (μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά)

Δικαιολογητικά

Α. Στην περίπτωση άσκησης μόνο κύριας δραστηριότητας εφοδιαστικής σύμφωνα με την περίπτωση β άρθρο 1 του ν. 4302/2014 (Α’225).

Γενικά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στην υπηρεσία

i. Ερωτηματολόγιο πλήρως συμπληρωμένο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ), (σε περίπτωση που δεν απαιτείται Έγκριση Εγκατάστασης), (βλ.Σχετικό αναρτημένο έντυπο)

ii. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον δεν προβλέπονται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

iii. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το υποβληθέν τοπογραφικό που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της.

Ειδικά Δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα), τα οποία πρέπει να τηρούνται στην εγκατάσταση

1. Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή Εγκαταστάσεων, υπογεγραμμένη από τον κατά τον νόμο υπεύθυνο μηχανικό, με περιεχόμενο:

Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου.

Περιγραφή δραστηριότητας (είδος αποθηκευόμενων εμπορευμάτων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λ.π.).

2. Κάτοψη χώρου με τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους υπογεγραμμένα από τον επιβλέποντα κατά νόμο υπεύθυνο Μηχανικό Π.Ε. ή Μηχανικό Τ.Ε. σύμφωνη με την εν ισχύ γνωστοποίηση. Η αποτύπωση της τοποθέτησης γίνεται για λόγους υποστήριξης του ελέγχου κι εφόσον δεν τίθεται θέμα ασφαλείας, τυχόν παρεκκλίσεις στην αποτύπωση της τοποθέτησής τους στην κάτοψη δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης.

3. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/2013 (Β’ 1586) Πυροσβεστική Διάταξη, για το σύνολο της εγκατάστασης του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών του Παραρτήματος IV.

4. Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των μελετών και των σχεδίων που τη συνοδεύουν, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαιρέτων κατασκευών καθώς και τις σχετικές βεβαιώσεις πληρωμής προστίμων.

5. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/2013 (Β’ 1586) Πυροσβεστική Διάταξη, για το σύνολο της εγκατάστασης του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών του Παραρτήματος IV.

6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 των επιβλεπόντων κατά νόμο υπευθύνων Μηχανικών Π.Ε. ή Μηχανικών TE, ότι:

i.η κατασκευή του Κέντρου Αποθήκευσης και Δια νομής και οι εντός αυτού κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και οι τυχόν ειδικές εγκαταστάσεις του, υλοποιήθηκαν, σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα και τις τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν την έγκριση εγκατάστασης εφόσον υπάρχει,

ii.βεβαιώνεται η στατική επάρκεια για την λειτουργία του κτηρίου ως Κ.Α.Δ., ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης για την λειτουργία του Κ.Α.Δ., και η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού για την άσκηση των δραστηριοτήτων του Κ.Α.Δ. σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης αναφέροντας την ημερομηνία σφράγισης της (δικαιολογητικό Α(1)).

7. Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, ή έγκρισης εισόδου - εξόδου, από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, Υπηρεσία, συνοδευόμενη και από Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.

8. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης του Κ.Α.Δ. από τον κάτοχό του και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής υπερβαίνει τα 59 KW (80 HP) ή συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού για τις κύριες δραστηριότητες από τον κατασκευαστή με ανάληψη ευθύνης όσον αφορά στην ορθή λειτουργία της υποδομής ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ταυτόσημο αντικείμενο.

9. Έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, εφόσον απαιτείται.

10. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, εφόσον απαιτείται

Β. Στην περίπτωση άσκησης εκτός της κύριας και τυχόν δευτερευουσών δραστηριοτήτων

1. Στη Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή των Εγκαταστάσεων υπό Α (1) ανωτέρω, περιλαμβάνεται και περιγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού ανεξαρτήτως μεγέθους εγκατεστημένης ισχύος για την άσκηση της δευτερεύουσας δραστηριότητας.

2. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α’ 90), εφόσον απαιτείται.

3. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477 Β/1993), άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, εφόσον απαιτείται.

4. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση, εφόσον απαιτείται.

5. Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην περίπτωση ύπαρξης ή/και χρήσης του, εφόσον απαιτείται.

6. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου στην περίπτωση χρήσης του, εφόσον απαιτείται.

Γ. Άδειες-Βεβαιώσεις ειδικών δραστηριοτήτων του άρθρου 11 του ν. 4302/2014:

1. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης, για τον ανεφοδιασμό φορτηγών αυτοκινήτων με υγρά καύσιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 465/1970 (Α’150) ή του π.δ. 1224/1981 (Α’303), όπως ισχύουν.

2. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου αμιγώς υγραερίου (LPG) ή μικτού πρατηρίου υγραερίου (LPG) και υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 595/1984 (Α’ 218)όπως ισχύει.

3. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου αμιγούς ή μικτού πεπιεσμένου ή υγροποιημένου φυσικού αερίου (CNG ή LNG), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Νομοθεσία

Ν.4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014), Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016), Κ.Υ.Α. Φ.61/5542/72/2018 (ΦΕΚ 62/Β/2018), Υ.Α. οικ.2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/2018), ΚΥΑ Αριθμ. Φ.61/οικ.696/1/2018 (ΦΕΚ 18/Β/2018), Υ.Α.Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β/2012) , Πυροσβεστική Διάταξη υπ'αριθ.13/2013 (ΦΕΚ Β’ 1586)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσότερες πληροφορίες

τηλ.: 2813410414, 2831410417, Email: mari@crete.gov.gr, vretakisk@crete.gov.gr