Γνωστοποίηση λειτουργίας Μεταποιητικών & συναφών δραστηριοτήτων

Δικαιολογητικά και διαδικασία για τη Γνωστοποίηση λειτουργίας Μεταποιητικών & συναφών δραστηριοτήτων

Αριθμός αιτήματος: 296
Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

i. Υποβολή των δικαιολογητικών στην υπηρεσία και πρωτοκόλλησή τους.

ii. Αν διαπιστωθεί έλλειψη δικαιολογητικών ενημερώνεται ο πολίτης εγγράφως ή και προφορικώς.

iii. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, Έκδοση απόφασης υπαγωγής σε ΠΠΔ, εφόσον απαιτείται, Ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή και/

iv. Έκδοση εγγράφου για τον Προσδιορισμό δικαιολογητικών, εφόσον δεν έχουν προσδιοριστεί σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας αδειοδότησης,

v. Παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων/αποφάσεων και Υποβολή της γνωστοποίησης από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://notifybusiness.gov.gr χρησιμοποιώντας τον κωδικό σας πρόσβασης στο σύστημα της Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisNet)

Προϋποθέσεις

i. Το Ερωτηματολόγιο να έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της επιχείρησης.

ii. Να έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και το απαιτούμενο παράβολο.

Παράβολα

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ’αριθ.οικ.14684/914/Φ.15/12, το οποίο καταβάλλεται μετά από έκδοση εντολής κατάθεσης από την υπηρεσία στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα σε λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης (μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά)

Δικαιολογητικά

1. Γενικά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στην υπηρεσία

i. Ερωτηματολόγιο-Παράρτημα Ι (σε περίπτωση που δεν απαιτείται Γνωστοποίηση/Έγκριση Εγκατάστασης), (βλ.Σχετικό αναρτημένο έντυπο)

ii. Συνοπτική περιγραφή της εγκατάστασης , υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό, με περιεχόμενο:

Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου,

Περιγραφή δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος πρώτων υλών, και παραγόμενων προϊόντων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών κλπ.)

Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους.

iii. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και η βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτηρίου, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτηριακής εγκατάστασης , ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και ότι είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή του 1ου δικαιολογητικού αναφέροντας με ρητή αναφορά την ημερομηνία σφράγισής της.

iv. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

v. Άδεια δόμησης, με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και των σχετικών βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων.

2. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα), τα οποία πρέπει να τηρούνται στην εγκατάσταση:

i. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς της μονάδας υπερβαίνει τα 59 kW (80 HP), ή συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού από τον κατασκευαστή με ανάληψη ευθύνης αναφορικά με την ορθή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού.

ii. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Υ.Α. Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 (ΦΕΚ 6210/Β` 31.12.2018), εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της 28-6-1991 με στοιχεία ΦΕΚ 578Β’/1991 και της υπουργικής απόφασης Δ3/14858/1993 (Β’ 477) αντίστοιχα.

iii. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τις δεξαμενές υγραερίου της μονάδας, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (Β’ 477), άρθρο 3.3.13, εφόσον απαιτείται.

iv. Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της μονάδας, βάσει των άρθρων 5 και 9 της υπουργικής απόφασης 10735/651/2012 (Β’ 2656), εφόσον απαιτείται.

v. Έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, κατ’ εφαρμογή των Κανονισμών 853/2004 (L 139) ή 183/2005 (L 35) ή 1069/2009 (L 300).

vi. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση, εφόσον απαιτείται.

vii. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 3Α ν. 2244/1994 για τα εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη της μονάδας, εφόσον απαιτείται.

viii. Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου - εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της μονάδας,

ix. Υπηρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.

x. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, εφόσον απαιτείται.

xi. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον απαιτείται.

xii. Επιπρόσθετα, η υποχρέωση λήψης Βεβαίωσης καταλληλότητας, όπως αυτή προβλέπεται στην οικ.483/35/Φ15/2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β΄ 158), έχει καταργηθεί. Κατ΄ εξαίρεση, διατηρείται η σχετική υποχρέωση για τη δραστηριότητα «Παραγωγή και εμφιάλωση μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών» που εμπίπτει στον ΚΑΔ 11.07.

Οι δραστηριότητες, όμως, που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις, που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων και να εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου (HACCP), όπου απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Β/2016).

xiii. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ειδικών διατάξεων ή κανονισμών (π.χ. ύπαρξη δεξαμενών υγραερίου, ανελκυστήρα, αναβατορίου εμπορευμάτων κλπ.), θα πρέπει να τηρούνται και αυτές οι ειδικές διατάξεις και να τηρούνται στο φάκελο στον χώρο της εγκατάστασης και τυχόν άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται από αυτές.

Νομοθεσία

Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/2011), Υ.Α.Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β/2012), Y.A. οικ. 2219/146/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 584/Β/2012), Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158/Β/2012), Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016), Υ.Α.172058/2016 (ΦΕΚ Β’ 354/2016), Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018), Υ.Α. οικ. 64618/586/Φ15/15-06-2018 (ΦΕΚ 2278/Β/2018), Κ.Υ.Α.οικ.92108/1045/Φ.15 (ΦΕΚ 3833/Β/9-9-2020), K.Y.A.72588/29-06-2021 (ΦΕΚ 3299/Β/2021), Υ.Α.Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ Β’ 477), Υ.Α.10735/651/2012 (ΦΕΚ Β’ 2656), Υ.Α. Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 (ΦΕΚ 6210/Β` 31.12.2018)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Δ/νση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17

Για περισσότερες πληροφορίες

τηλ.: 2813410414, 2831410417, Email: mari@crete.gov.gr, vretakisk@crete.gov.gr