Αίτηση για Ψυχολογική Στήριξη

α) Ψυχοκοινωνική στήριξη όσων εμπλέκονται στους Θεσμούς της Αναδοχής-Υιοθεσίας-Αναζήτησης ριζών, καθώς και για όσους συμμετέχουν στα κοινωνικά προγράμματα της υπηρεσίας μας (κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό φροντιστήριο, κοινωνικός αθλητισμός), β) Συμμετοχή σε ομάδες (αυτογνωσίας, συμβουλευτικής ψυχικής υγείας ή ομάδες γονέων).

Ο πολίτης έρχεται σε επικοινωνία ψηφιακά με την υπηρεσία επιλέγοντας " Υποβολή αιτήματος".
Αφού συνδεθεί με κωδικούς Τaxisnet, οδηγείται στην προσωπική του θυρίδα και στο συγκεκριμένο αίτημα που έχει επιλέξει. Επιλέγει την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία θέλει να απευθυνθεί και προβαίνει σε λήψη της τυποποιημένης αίτησης για το συγκεκριμένο τύπο αιτήματος του. Το αίτημα του δρομολογείται στην αρμόδια Διεύθυνση και το αρμόδιο Τμήμα στο οποίο αντιστοιχεί ο αριθμός αιτήματος που έχει επιλέξει. Αφού συμπληρώσει την αίτηση και την επισυνάψει ψηφιακά μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται, επιλέγοντας «Υποβολή» , τα παραλαμβάνει ο αρμόδιος υπάλληλος και προβαίνει σε έλεγχο αυτών.
Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και στην θυρίδα του και δεν προβαίνει στην επεξεργασία της αίτησης, έως ότου υποβληθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο πολίτης υποβάλλει συμπληρωματικά μέσω της θυρίδας του,το/τα δικαιολογητικό που είναι απαραίτητο/τα,το οποίο πρωτοκολλείται στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.
Εφόσον όλα τα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί σωστά, ο υπάλληλος διεκπεραιώνει το αίτημα και ενημερώνει ηλεκτρονικά τον πολίτη στην θυρίδα του και με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ολοκλήρωσή του αιτήματος, επισυνάπτοντας το απαντητικό έγγραφο/έγγραφα στην θυρίδα του.

Χρόνος διεκπεραίωσης: Για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί

Αριθμός αιτήματος: 297
Τελευταία ενημέρωση: 21-07-2024

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.

Προϋποθέσεις

Εμπλοκή στους θεσμούς Αναδοχής-Υιοθεσίας-Αναζήτησης Ριζών και συμμετοχή στα κοινωνικά προγράμματα που εφαρμόζει η υπηρεσία μας.

Δικαιολογητικά

Αίτηση

1. Φωτ/φο Αστυνομικής . Ταυτότητας

2. Υπεύθυνη δήλωση προσωπικών δεδομένων (παρέχεται από την Υπηρεσία μας)

Νομοθεσία

Ν. 4538/2018
Ν. 2447/1996
ΦΕΚ 762/ΤΒ΄/26-2-2021

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ


Η επιλεγμένη υπηρεσία προσφέρεται στην Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου:

Κτίριο: Υγείας   Δ/νση: Τηλέμαχου Πλεύρη 2

Για περισσότερες πληροφορίες,2813- 410721,712