Κέντρο Αποκατάστασης Αποθεραπείας (ΚΑΑ)

Άδεια ίδρυσης

Χρόνος διεκπεραίωσης: 60 Ημέρες

Αριθμός αιτήματος: 298
Τελευταία ενημέρωση: 01-06-2022

Οδηγίες - παρατηρήσεις

Για τα ΚΑΑ κλειστής νοσηλείας απαιτείται γραμμάτιο είσπραξης δημοσίου ταμείου 6 ευρώ ανά κλίνη για τα υπόλοιπα (κέντρα ημερήσιας νοσηλείας, ελάχιστη μονάδας ιατρικής αποκατάστασης )147 ευρώ.

Παράβολα

Κλειστής νοσηλείας 6 ευρώ ανά κλίνη 147 ευρώ για τα υπόλοιπα.

Δικαιολογητικά

1. Αντίγραφο της άδειας οικοδομής του κτιρίου, κάτοψη και τομή του διατιθέμενου χώρου, σε κλίμακα 1:100 ή 1:50 με αναγεγραμμένες όλες τις διαστάσεις.
2. Περιγραφή του τρόπου προβλεπόμενης οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου Α.-Α.
3.Αντίγραφο καταστατικών αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο ή Εταιρία και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 που θα αναφέρει τίτλο κτήσεως οικοπέδου ή κτιρίων αν πρόκειται για ιδιόκτητο ακίνητο.
4.Υπεύθυνη Δήλωση για τον προγραμματιζόμενο χρόνο ίδρυσης του Κέντρου Α.-Α.
5.Κατάλογο του προβλεπόμενου ιατρικού και λοιπού προσωπικού που θα ασχοληθεί στο Κέντρο.
6.Κατάλογο του προβλεπόμενου ιατρικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
7. Ενδεικτικό προϋπολογισμό κόστους ανέγερσης του κτιρίου και των εγκαταστάσεων σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου.
8.Γραμμάτιο είσπραξης του Δημοσίου Ταμείου 5,87 Ευρώ ανά κλίνη για τα Κέντρα Α.-Α. κλειστής νοσηλείας και γραμμάτιο αξίας 146,74 Ευρώ εφ΄άπαξ για όλες τις λοιπές κατηγορίες Κέντρων Α.-Α.
9.Ότι άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από την επιτροπή καταλληλότητας.
10. Παράβολα 5,87 ευρώ κόστος ανά κλίνη για τα Κέντρα Αποθεραπείας-Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας .
11.Παράβολο 146,74 ευρώ εφάπαξ για όλες τις λοιπές κατηγορίες Κέντρων Αποθεραπείας Αποκατάστασης

Νομοθεσία

ΠΔ 395/1993 (ΦΕΚ 166 Τ.Α΄/1993) ,

ΥΑ Π4α/οικ 43633/1993 (ΦΕΚ 789/Τ.Β΄/1993),

ΥΑ Π3β/Φ.ΘΕΣΜ/Γ.Π.οικ.69144/2005 (ΦΕΚ 973 Τ.Β΄/2005)

Αρμόδια Διεύθυνση

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ


Επιλέξτε την Περιφερειακή ενότητά σας, για να βρείτε τη κοντινότερη αρμόδια υπηρεσία που προσφέρει την επιλεγμένη υπηρεσία:


Κτίριο: Κεντρικό κτίριο   Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Για περισσότερες πληροφορίες